§5. Кадри органів прокуратури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Особливий характер діяльності прокурорів і слідчих проку­ратури зумовили необхідність визначення ряду істотних вимог професійного та морально-етичного плану щодо осіб, які призна­чаються на ці посади.

Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і мо­ральні якості. Працівники прокуратури повинні мати високі людські якості, бути принциповими і непримиренними .до пору­шень законів, поєднувати виконання своїх професійних обов'яз­ків з громадянською мужністю,, справедливістю та непідкупні­стю. Вони повинні особисто суворо додержуватися вимог закону, виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефектив­ність і сприяти утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до за­конів, норм та правил суспільного життя.

Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціаль­ністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Особи, вперше призначені на посаду помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури складають Присягу працівника прокуратури.

На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, облас­тей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше ЗО років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менш

 

 

173

Глава \.  Прокуратура України

як сім років. На посади районних і міських прокурорів призна­чаються особи віком не молодше 25 років і зі стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менш як три

РОКИ.       ';           ":             "   ''   "      ■ '■""■-':' '     '       ::-■■-'.■-:■ .,:

Для цієї категорії керівників органів прокуратури, поряд з

моральними та професійними якостями, важливе значення має

наявність організаторських здібностей* вміння керувати колекти­

вом, а також вирішувати завдання у складних обставинах, що по­

стійно ЗМІНЮЮТЬСЯ. ■-:■            ...        •     ,     :

Прокурори і слідчі. прокуратури. підлягають атестації один раз на п'ять років. Основним, завданням атестації є визначення службової відповідності особи посаді, яку вона обіймає, встанов­лення перспективи використання потенційних можливостей і здібностей працівника, визначення напрямів підвищення квалі­фікації, а також вирішення у певних випадках пропозицій про переміщення кадрів або звільнення з посади.

Прокурорам і' слідчим органів прокуратури, працівникам науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини відповідно до посад, які вони обіймають, і стажу роботи. Класний чин — це спеціальне персональне звання прокурорського працівника як державного службовця, що присвоюється з ураху­ванням посади, яку він обіймає, стажу, знань та досвіду, а також за конкретними результатами роботи особи. Порядок присвоєн­ня і позбавлення класних чинів визначається Положенням про класні чини керівників прокуратури України, затвердженим Вер­ховною Радою України 6 листопада 1991 року.

Працівникам органів прокуратури встановлюється 10 клас1 них чинів: державний радник юстиції України, державний рад­ник юстиції 1-го класу, державний радник юстиції 2-го класу, державний радник юстиції 3-го класу, старший радник юстиції, радник юстиції, молодший радник юстиції, юрист 1-го класу, юрист 2-го класу, юрист 3-го класу. Класні чини державного рад^-ника юстиції України, державного радника юстиції 1, 2 і 3-го класів присвоюються Президентом України, інші класні чини — Генеральним прокурором України.

Важливою умовою забезпечення незалежності прокурорів і слідчих прокуратури при здійсненні ними їх повноважень є га­рантована законом недоторканність особи цих працівників. Нане­сення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника про­куратури чи його близького родича, а також знищення їхнього майна, інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або слідчим прокуратури своїх службових обов'язкій тягнуть' за

 

174

Розділ II     Правоохоронні органи України

собою встановлену законом відповідальність (статті 342, 343, 345, 346—349 Кримінального кодексу України). Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорських слідчих працівників, членам їхніх сімей і близьким родичам у зв'язку з виконанням працівни­ком прокуратури своїх службових обов'язків, відшкодовуються державою у повному обсязі за рахунок державного бюджету.

Законом України "Про прокуратуру" встановлено порядок заохочень, передбачено заходи матеріального та соціального за­безпечення, правового та соціального захисту працівників орга­нів прокуратури. Передбачається матеріальне та соціальне забез­печення прокурорських працівників з урахуванням надбавок за вислугу років та класні чини.

За порушення закону, неналежне виконання службових обов'язків чи вчинення ганебного вчинку прокурори і слідчі не­суть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом проку­ратури України, затвердженим Верховною Радою України 6 лис­топада 1991 року.

Крім загальних підходів до дисциплінарної відповідальності, для співробітників прокуратури з метою забезпечення бездоган­них моральних якостей цим нормативним документом встанов­лено, що у разі вчинення працівником діяння, несумісного з пе­ребуванням на роботі в органах прокуратури, його звільняють незалежно від часу вчинення проступку.

Історія не раз підтверджувала, що зловживання владою, пе­ребування на відповідальних посадах нечесних осіб призводить до грубих порушень закону, веде до тоталітаризму. У демокра­тичній правовій державі цьому немає місця. "Для людини, яку зараз незаконно заарештовано чи безпідставно віддано до суду, не має значення чи є це порушення закону поодиноким, чи по­рушення закону мають масовий характер. У питаннях порушен­ня законності, особливо у сфері кримінального судочинства, не можна мислити категоріями великих чисел. І єдиного порушення закону досить, щоб поставити питання про відповідальність слід­чого чи прокурора"1. Будь-які порушення прокурорсько-слідчи­ми працівниками законності та службової дисципліни підри­вають авторитет прокуратури, завдають шкоди інтересам держа­ви та суспільства.

 

 

 

 

175

Глава 1. Прокуратура України

Одним із досягнень Генеральної прокуратури України є збе­реження у сучасних умовах основного кадрового потенціалу про­куратури, встановлення необхідного балансу між досвідченими і молодими працівниками. Саме завдяки їх зусиллям підвищуєть­ся дієвість нагляду, стає правилом не лише виявлення конкрет­ного порушення закону і притягнення винних до відповідально­сті, а й створення умов, що виключають порушення законності у майбутньому.

Проблеми вдосконалення прокурорського нагляду як зага­лом, так і за окремими напрямами є важливими у плані побудо­ви дійсно демократичної правової держави.

Питання для самоконтролю

Які завдання покладено па прокуратуру?

На яких принципах будується діяльність органів прокура­тури?

Які функції виконує прокуратура?

Охарактеризуйте систему ор/анів прокуратури.

Перелічіть повноваження Генерального прокурора України, а також підстави його призначення та звільнення.

Назвіть акти прокурорського реагування, дайте їх коротку характеристику.

Які вимоги ставляться законом до працівників прокура­тури?

 

 

 

Басков В. И. Прокурорский надзор. — М: БЕК, 1996. — С. 128.

 

 

 

'