§ 4. Організація роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Конституційного Суду України.

Апарат Конституційного Суду України

Організація та діяльність Конституційного Суду визначають­ся Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та актами Конституційного Суду, що встановлюють ор­ганізацію його внутрішньої роботи.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду здійснює секретаріат Конституційного Суду на чолі з керівником. Поло­ження про секретаріат, його структуру і штат затверджується на засіданні Конституційного Суду України. Керівник секретаріату також призначається на засіданні Конституційного Суду за по­данням Голови з числа громадян, які мають право обійняти по­саду професійного судді.

Керівник секретаріату, як і судді Конституційного Суду, не може належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Допоміжними робочими органами з питань організації внут­рішньої діяльності Конституційного Суду є постійні комісії, які

 

утворюються з числа суддів шляхом відкритого голосування. Конституційний Суд утворює такі постійні комісії:

з питань регламенту та етики;

з питань бюджету та кадрів;

з питань наукового та інформаційного забезпечення;

з міжнародних зв'язків.

У разі потреби може бути утворено інші постійні комісії, лік­відовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількіс­ний та персональний склад.

Діють вони на основі положення, затвердженого Конститу­ційним Судом на пленарному засіданні. Голови постійних комі­сій призначаються Головою Конституційного Суду на строк сво­їх повноважень.

За пропозицією суддів Конституційного Суду ухвалою Кон­ституційного Суду на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду з числа фа­хівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи. В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою комісією. Конституційний Суд передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для роботи.

При Конституційному Суді утворюється науково-консульта-тивиа рада. Склад, повноваження і порядок діяльності науково-консультативної ради затверджує Конституційний Суд.

Матеріали діяльності Конституційного Суду України збері­гаються в архіві Конституційного Суду.

Матеріали справи, щодо яких Конституційний Суд прийняв рішення або дав висновок, зберігаються сто років.

Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду збері­гаються в архіві безстроково. Інші матеріали зберігаються на за­гальних підставах, визначених законодавством України.

Для забезпечення Конституційного Суду нормативно-право­вими актами, науковою та іншою спеціальною літературою утво­рюється бібліотека.

Друкованим органом Конституційного Суду є "Вісник Кон­ституційного Суду України".

В апараті Конституційного Суду є посада судового розпоряд­ника. На нього покладається забезпечення встановленого поряд­ку в залі засідань, він виконує розпорядження лише головуючо­го. Судовий розпорядник має право робити зауваження присут­нім у залі засідань особам, вимагати від них додержання встанов­леного порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримання порядку є

 

136

 

Розділ II. Суд України

 

 

 

обов'язковими для всіх присутніх. Судовий розпорядник до по­чатку пленарного засідання та під час перерви інформує службу, що пропускає до залу засідань бажаючих бути присутніми на за­сіданні, про наявність вільних місць у залі.