§ 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Очолює Конституційний Суд України та організує його діяльність Голова Конституційного Суду, який обирається таєм­ним голосуванням на спеціальному пленарному засіданні Кон­ституційного Суду України з числа суддів Конституційного Су­ду не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада Голови ста­ла вакантною.

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Су­ду головує один із заступників Голови. Якщо до списку кандида­тур на посаду Голови внесено кандидатуру судді, який є голо­вуючим, то на засіданні головує старший за віком суддя, не вне­сений до списку кандидатур. Спеціальне пленарне засідання вва­жається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів. Відкритим голосуванням затверджується форма бюлетеня для голосування по виборах Голови та форма протоколу голосування.

До списку кандидатур на посаду Голови вноситься будь-яка кількість кандидатів, які дали згоду балотуватися на посаду Го­лови. Список затверджується на спеціальному пленарному засі­данні відкритим голосуванням і оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Для організації та проведення виборів Голови обирається комісія у складі трьох суддів з числа тих, які не балотуються на посаду Голови. Комісія забезпечує ви­готовлення бюлетенів для таємного голосування. Після прове­дення таємного голосування комісія перевіряє дійсність бюлете­нів, підраховує голоси, складає протокол голосування, який під­писує голова і члени комісії. Протокол голосування оголошуєть­ся на спеціальному пленарному засіданні і затверджується більшістю голосів від загальної кількості суддів, які беруть участь у засіданні. Обраним на посаду Голови вважається той з

 

Глава 8. Конституційний Суд України                          133

кандидатів, за якого проголосувало не менш як десять суддів Конституційного Суду України.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" до повноважень Голови Конституційного Суду належать:

організація роботи колегій Конституційного Суду, комісій, секретаріату;

скликання і проведення засідань, пленарних засідань Кон­ституційного Суду;

розпорядження бюджетними коштами на утримання і за­безпечення діяльності Конституційного Суду відповідно до кош­торису.

Докладніше повноваження Голови Конституційного Суду визначені в Регламенті Конституційного Суду України. Так, зокрема, Голова:

•               подає на затвердження суддів Конституційного Суду про­

ект кошторису на кожний наступний рік;

.;...••• подає на затвердження суддів Конституційного Суду план роботи суду на кожний квартал року;

скликає чергові засідання Конституційного Суду з органі­заційних та інших питань діяльності Суду, а також позачергові засідання з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суд­дів Конституційного Суду;

видає розпорядження;

призначає на посади радників та помічників Голови Кон­ституційного Суду України, наукових консультантів та помічни­ків суддів Конституційного Суду за пропозицією суддів, заступ­ників керівника секретаріату, керівників самостійних структур­них підрозділів секретаріату та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких погоджуються на за­сіданні Конституційного Суду, та їх заступників;

присвоює ранги державного службовця працівникам секре­таріату;

застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

звітує протягом січня кожного року на пленарному засідан­ні Конституційного Суду про діяльність Суду, а також щоквар­тально інформує суддів про свою діяльність;

представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;

виступає від імені Конституційного Суду з офіційними заявами.

 

134

 

Розділ II. Суд України

 

Глава 8. Конституційний Суд України

 

135

 

 

 

Голова Конституційного Суду України має двох заступників. Вони виконують за дорученням Голови окремі його розпоря­дження. У разі відсутності Голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є старшим за віком.

У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови вико­нує найстарший за віком суддя.

Обираються заступники Голови за його пропозицією на один трирічний строк таємним голосуванням.

Голова Конституційного Суду, його заступники мають право достроково звільнитися з посад, які вони обіймають. Рішення про дострокове звільнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів.

Звільнення з посади Голови, заступника Голови не позбавляє їх повноважень судді.