§ 2. Порядок призначення суддів Конституційного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Суду України та припинення їх повноважень.

Особливості статусу судді Конституційного

Суду України

Конституційний Суд складається з вісімнадцяти суддів. Пре­зидент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

Суддя Конституційного Суду призначається строком на 9 ро­ків без права бути призначеним повторно. Суддя Конституційно­го Суду при виконанні своїх обов'язків на засіданні суду повинен бути одягнений у мантію, мати нагрудний знак.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин Украї­ни, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юри­дичну освіту, стаж практичної роботи, наукової або педагогічної роботи за фахом не менш як десять років, володіє державною мо­вою і проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

Судді не можуть належати до політичних партій та проф­спілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Вступаючи на посаду, судді Конституційного Суду склада­ють присягу на засіданні Верховної Ради, яке проводиться за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України. Вони урочисто присягають чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захи­щати конституційний лад держави, конституційні права і свобо­ди людини і громадянина.

 

Глава 8. Конституційний Суд України          131

Статус судді Конституційного Суду визначається Конститу­цією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та законами України щодо статусу суддів.

Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не можуть бути обмежені при за­провадженні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Суддя Конституційного Суду готує питання для розгляду ко­легією Конституційного Суду та Конституційним Судом, бере участь у розгляді справ. Він має право витребувати від Верховної Ради, Президента України, Прем'єр-міністра, Генерального про­курора України, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядуван­ня, посадових осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, політичних партій та інших об'єднань громадян, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу ін­формацію з питань, що готуються до розгляду Конституційним Судом України та його колегією.

Ухилення від надання документів, матеріалів, інформації тягне за собою відповідальність винних осіб згідно з законом.

Суддя має право публічно висловлювати свою думку з пи­тань, що стосуються провадження у Конституційному Суді лише щодо тих справ, у яких Конституційним Судом прийнято рішен­ня чи дано висновок.

Повноваження судді припиняються у разі:

закінчення строку призначення;

досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здо­ров'я;

порушення суддею вимог, що встановлені до судді;

порушення суддею присяги;

набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з по­сади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Судді, здійснюючи свої повноваження, є незалежними, підко­ряються лише Конституції України та керуються законами України, крім тих законів або їх окремих положень, що є пред­метом розгляду Конституційного Суду.

 

 


132

Розділ II. Суд України

Особа судді є недоторканною. Суддя Конституційного Суду не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом. Судді не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом.