§ 1. Статус Конституційного Суду України. Його склад та повноваження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Конституційний Суд України — єдиний орган конституцій­ної юрисдикції в Україні. Завдання його полягає у гарантуванні верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України.

Його рішення є остаточними: вони не можуть бути оскарже­ні. Вісімнадцять суддів Конституційного Суду України за своїм складом відображають паритет трьох гілок влади в державі. Об'єктом конституційної перевірки не можуть бути заяви, звер­нення та інші акти загальнополітичного характеру, що не мають прямого юридичного значення.

Діяльність Конституційного Суду грунтується на принципах незалежності та колегіальності, повноти і всебічності розгляду справ, гласності, обгрунтованості прийнятих рішень, рівноправ­ності суддів, верховенства права.

Конституційний Суд приймає рішення та дає висновки з та­ких питань:

конституційності законів та інших правових актів Верхов­ної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Мі­ністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Рес­публіки Крим;

відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

доведення конституційної процедури розслідування і роз­гляду справи про усунення Президента України з поста у поряд­ку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конститу­ції України;

офіційного тлумачення Конституції та законів України.

 

128          Розділ II. Суд України

У юридичній літературі зазначається, що тлумачення юри­дичних норм є сферою суспільної або державної діяльності, яка стосується, головним чином, вироблення у процесі тлумачення конституційно-правової орієнтації в розумінні й обгрунтуванні права. Тлумачення норм Конституції, яке здійснює Конститу­ційний Суд України, нового змісту не породжує, воно примно­жує розуміння змісту Прав та обов'язків і надає йому офіційного характеру. Офіційна інтерпретація в даному разі забезпечує пра­вопорядок у державі1.

До повноважень Конституційного Суду України не належать

питання законності актів органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самовряду­

вання, а також інші питання, віднесені до компетенції судів за­

гальної юрисдикції.                                                           

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність правових актів (повністю чи в їх окремих частинах) є:

невідповідність Конституції України;

порушення встановленої Конституцією процедури їх розгля­ду, ухвалення або набрання ними чинності;

перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті!

Більш як половина всіх рішень, прийнятих Конституційним Судом, стосується офіційного тлумачення положень Конституції та законів України. Конституційний Суд вирішив цілу низку вузлових питань правозастосрвної діяльності в Україні, зокрема щодо: несумісності депутатського мандата з іншими видами діт яльності; дня набрання чинності Конституцією України; змісту права людини на інформацію; права на оскарження у суді непра­вомірних дій посадової особи; визначення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; вне­сення змін до Конституції України; порядку голосування та по­вторного розгляду законів Верховною Радою України; тлумачен­ня терміна "законодавство"; зворотної дії у часі законів та інших нормативно-правових актів тощо2.

Селіванов А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституцій­

ним Судом України норм законодавства// Право України. — 1997 — № 10. — ■

С. 37-40. .--.є..

2 Мартиненко П. Конституційний Суд України: повноваження у контексті дворічного досвіду (квітень 1997 — квітень 1999 року) // Вісник Конституцій­ного Суду України.— 1999. — № 4. — С. 46—62.

 

Глава 8. Конституційний Суд України          129

Формами звернення до Конституційного Суду є конститу­ційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання — це письмове клопотання до Кон­ституційного Суду про визнання правового акта (окремих його положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлума­чення Конституції та законів України. Конституційним подан-, ням є також звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо конституційності процедури розслідування роз­гляду справи про усунення Президента України з поста у поряд­ку імпічменту.

Конституційне подання має складатися з додержанням пев­них вимог. Воно має містити:

повне найменування органу, посадової особи, які направля­ють конституційне подання;

відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

повне найменування, номер, дату прийняття, джерело опуб­лікування правового акта, конституційність якого оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;

повне обгрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності офі­ційного тлумачення;

дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилають­ся суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і ма-' теріали додаються);

перелік документів та матеріалів, що додаються.

Конституційне звернення — це письмове клопотання до Кон­ституційного Суду України про необхідність офіційного тлума­чення Конституції України та законів України для забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і гро­мадянина, а також прав юридичної особи.

Конституційне звернення так само, як і конституційне подан­ня, складається з додержанням певних вимог. Конституційне звернення має містити:

прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адресу, за якою особа проживає, або повну назву та місцезнаходження юридичної особи;

відомості про представника особи за законом або уповнова­женого за дорученням;

5    2—174

 

130          ■•                            Розділ II. Суд України

статті (окремі положення) Конституції України або закону, тлумачення яких вимагається від Конституційного Суду;

обгрунтування необхідності офіційного тлумачення поло­жень Конституції або законів;

дані щодо інших документів та матеріалів, на які поси­лаються суб'єкти конституційного звернення (копії цих докумен­тів і матеріалів додаються);

перелік документів та матеріалів, що додаються.

■    .

■■■'■■■■.            ".• ь