§ 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Вищий господарський суд України є вищим судовим орга­ном господарських судів України у здійсненні правосуддя в гос­подарських відносинах.

Вищий господарський суд складається з обраних до нього Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами суду обираються Голова суду та його заступники.

Кількісний склад суддів у Вищому господарському суді ви­значається Президентом України за поданням Голови Вищого господарського Суду України.

Законом України "Про господарські суди" (ст. 12) визначено повноваження Вищого господарського суду України, а саме:

переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів;

вивчає й узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення господарським судам з пи­тань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господар­ських спорів;

веде роботу, спрямовану на запобігання правопорушенням у сфері господарських відносин;

здійснює організаційне керівництво апеляційними госпо­дарськими судами, а також господарським судом Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдоско-

 

124

 

Розділ Н. Суд України

 

Глава 7. Господарські суди

 

125

 

 

 

налення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи господарських судів республіки;

забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді, підвищен­ня кваліфікації працівників господарських судів, організовує ро­боту з матеріально-технічного забезпечення господарських судів і створення належних умов для їх діяльності, нормативного за­безпечення, ведення статистичного обліку;

забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів госпо­дарських судів;

—            здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Очолює Вищий господарський суд України Толова, який має

першого заступника та заступників.

Відповідальність за належну організацію роботи Вищого гос­подарського суДу України покладено на його Голову. З цією ме­тою він виконує такі завдання:

виконує функції судді у порядку, встановленому Господар­ським процесуальним кодексом України;

організовує діяльність Вищого господарського суду Украї­ни і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий господарський суд України; видає у межах своїх повно­важень накази та інші акти; призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Вищого господарського суду України, вживає заходів щодо заохочення і накладає дисциплінарні стяг­нення на працівників апарату Вищого господарського суду України;  : ■...■      •               ..•■,-• і

. — здійснює організаційне керівництво роботою господар­

ських судів України;          .-Л           :■ •

—            розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями

Вищого господарського суду України; формує склад колегій суд­

дів Вищого господарського суду України і, розподіляє між ними

судові справи;

. — затверджує структуру, штатний розпис, кошторис, витрат на утримання господарських судів України, положення про структурні підрозділи Вищого господарського,суду України;

вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо призначення та обрання суддів господарських судів та що­до тлумачення законів України;

вносить подання про затвердження кількісного та персо­нального складу президії Вищого господарського суду України, скликає її засідання та головує на них;

вносить пропозиції до Верховного Суду України про вне­сення до Конституційного Суду України питань про відпові'д-

 

ність Конституції України (конституційність) законів та поста­нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабіне­ту Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим; ,.   — здійснює інші повноваження, встановлені законом.

На заступників Голови Вищого господарського суду України покладено такі функціональні обов'язки (ст. 14 Закону України "Про господарські суди"):

здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;

здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності;

::і>.   —   ЗДІЙСНЮЄ  ВІДПОВІДНО  ДО  рОЗПОДІЛу  обов'язків   КерІВНИЦТВО

роботою структурних підрозділів апарату Вищого господарсько­го,суду;  : , •,:   і    ..::.-

—            здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

; Важливе  місце в діяльності  Вищого господарського суду

України належить президії, яка утворюється при Голові суду як консультативно^дорадчий орган.

; Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду України (головую­чий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів. За по­данням^ Голови Вищого господарського суду України зборами суддів затверджується склад президії.

Засідання президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності не менш як двох третин членів пре­зидії: ■'..    ": ч"'   '    ■■>',-і;и; ■'.■■■•■.■.

■ Згідно зі ст. 18 Закону України "Про господарські суди" пре­зидія Вищого господарського суду України в межах своїх повно­важень:

і ^ розглядає питання організації та діяльності, добору кадрів господарських судів України;

■-*-' розглядає Матеріали узагальнення практики, аналізу ста­тистики та дає роз'яснення щодо практики застосування законо­давства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів;

—            розглядає інші питання, які вносяться Головою або членом

президії Вищого господарського суду України.

Справи у Вищому господарському суді України розгляда­ються у колегіях суддів, які утворюються Гбловою суду з числа суддів  Вищого  господарського  Суду  України.   Колегія  суддів

 

126          Розділ II. Суд України

 

складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.

Склад судової колегії затверджує президія Вищого госпо­дарського суду з числа суддів. Судова колегія розв'язує госпо­дарські спори; переглядає у порядку нагляду рішення та ухвали Вищого господарського суду, рішення, ухвали та постанови гос­подарських судів низової ланки; переглядає у разі виявлення нових обставин рішення, ухвали, постанови, які було прийнято цією колегією.

З метою вдосконалення діяльності господарських судів по­стійно проводяться вивчення та узагальнення практики, аналізу­ється статистика, здійснюються систематизація і кодифікація за­конодавства. Ці важливі функції, пов'язані з діяльністю Вищого господарського суду, виконують відповідні управління, відділи, інші структурні підрозділи апарату суду. Крім того, в апараті Ви­щого господарського суду є посади помічників суддів спеціаліс­тів та інших працівників.

Вищий господарський суд України підтримує зв'язки з орга­нами, що розв'язують господарські спори в інших державах на підставі угод і договорів.

Вищий господарський суд України розробляє пропозиції що­до організації і діяльності третейських судів на території України.

Інформація про діяльність господарських судів публікується у спеціальному друкованому органі Вищого господарського суду України "Вісник господарського судочинства".

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте систему господарських судів в Україні.

Які склад та повноваження місцевих господарських судів?

Які склад та повноваження апеляційних господарських судів?

Назвіть  склад та  повноваження  Вищого  господарського

суду України.