§ 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

Важливі функції щодо здійснення правосуддя у господар­ських правовідносинах виконують апеляційні господарські суди.

Відповідно до Закону України "Про господарські суди" (ст. 9і) апеляційні господарські суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду Украї­ни з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження.

:  Правосуддя в апеляційних господарських судах здійснюється колегією суддів. До складу апеляційних господарських судів вхо-

 

122

 

Розділ II. Суд України

 

Глава 7. Господарські суди

 

123

 

 

 

дять голова суду, перший заступник голови, заступники голови та судді.

В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.

З метою виконання завдань зі здійснення правосуддя апеля­ційний господарський суд наділений такими повноваженнями:

переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих гос­подарських судів, які включені до території, на яку поширюють­ся його повноваження;

переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;

вивчає й узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає про­позиції Вищому господарському суду України щодо вдоскона­лення правового регулювання господарської діяльності і практи­ки вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлума­чення законів України;

проводить роботу, спрямовану на запобігання правопору­шенням у сфері господарських відносин;

—            здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Організацію діяльності апеляційного господарського суду по­

кладено на його голову, який у межах своєї компетенції:

.— здійснює функції судді у порядку, встановленому Госпо­дарським процесуальним кодексом України;

формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;

розподіляє судові справи між колегіями суддів;

розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;                ■■:■■,;■•■

забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді;

затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;

організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на апе­ляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосо­вує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стяг­нення;

—            вносить Голові Вищого господарського суду України по­

дання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чи-

 

сельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;

—            здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Заступники голови апеляційного господарського суду здій­

снюють:

повноваження судді у порядку, передбаченому Господар­ським процесуальним кодексом України;

відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;

інші повноваження, передбачені законом.