§ 2. Склад та повноваження місцевого господарського

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

суду Автономної Республіки Крим, обласних,

міст Києва і Севастополя. Голова місцевих

господарських судів Автономної Республіки Крим,

обласних, міст Києва і Севастополя та його заступники

У системі місцевих господарських судів України діють госпо­дарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.

Президент України за поданням голови Вищого господар­ського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо). Господарський суд Автономної Республіки Крим, госпо­дарські обласні суди, міст Києва і Севастополя діють у складі го­лови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. Законом України "Про господарські суди" передбачено (ст. 7), що у місцевих господарських судах може запроваджуватися спе­ціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій (наприклад, фінансово-господарська, податкова, господарська тощо);

Місцеві господарські суди є виключно судами першої інстан­ції, до компетенції яких належить:     ;

—            вирішення господарських спорів, розгляд справ про бан­

крутство;              ■''■"■'' ' >     - :    '   : г    ■■■■'

'•••.— перегляд за нововиявленими обставинами прийнятих ним

рішень;  :і'і            :-'->:   ::.:■•• і' ,,:;    ■■ ' ■■ ■ •      .,'.,.'.' !    »'м"і- і

вивчення й -узагальнення практики застосування законо­давства, аналіз статистики вирішення господарських спорів, вне­сення пропозицій Вищому господарському суду України, спря­мованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

проведення роботи, спрямованої на запобігання' правопо­рушенням у сфері господарських відносин;

здійснення інших повноважень, наданих їм законодав­ством.

Очолює місцевий господарський суд голова, який за своїми повноваженнями:

—            здійснює функції судді у порядку, встановленому Госпо­

дарським процесуальним кодексом України;

■'•■ ■ -- розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями

господарського суду у випадках, передбачених Господарським

процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і при­

значає головуючого КОЛеГІЇ;   ..;';■             ;

 

 

121

Глава 7. Господарські:суди

І   — забезпечує добір і підготовку кандидатів у судді; і    .   '<

затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання господарського суду;

організовує діяльність господарського суду і несе відпові­дальність за виконання завдань, покладених на господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; при­значає на посаду та звільняє з посади працівників апарату госпо­дарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накла^ дає дисциплінарні стягнення;

-— вносить Голові Вищого господарського суду України по­дання щодо призначення' та обрання суддів, встановлення чи­сельності працівників і.асигнувань відповідного господарського

суду; .     '....;.,       .',.'            ..

—            здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Заступники голови місцевого господарського суду:

;і,  — здійснюють функції судді у порядку, встановленому Гос­подарським процесуальним кодексом України;

здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівни: цтво роботою структурних підрозділів апарату господарського суду;

здійснюють інші повноваження, передбачені законодав­ством.';;-         '_']{■  ,   .:,•:..:..■..:!.■•   '   ,'

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуго­вування господарського суду Автономної Республіки Крим здій­снює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інших місце­вих господарських судів — міські державні адміністрації;