§ 1. Статус господарського суду. Система господарських судів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про господарські суди" правосуддя у господарських відносинах здій­снюється господарським судом1.

Особливості статусу господарського суду визначаються тим, що він є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді спорів про банкрутство (ст. З Закону України "Про господарські суди").

Завданням господарських судів є:

захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

сприяння зміцненню законності у сфері господарських від­носин;

внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення пра­вового регулювання господарської діяльності.

Господарські суди входять в систему судів загальної юрис­дикції як спеціалізовані і становлять єдину триланкову систему судів:

місцеві господарські суди;

апеляційні господарські суди;

Вищий господарський суд України.

Господарські суди, в яких працює 427 суддів, сприяють зміц­ненню законності і протидіють проявам злочинності в економіч­ній сфері. З цією метою постійно направляються окремі ухвали на адресу керівників підприємств, установ і організацій, в діяль-

Див. додаток — табл. 4.

 

ності яких виявлено недоліки, а також повідомлення до органів прокуратури та внутрішніх справ. Щороку майже на 50% збіль­шується кількість звернень суб'єктів господарювання за захис­том своїх порушених прав та інтересів1.

Діяльність господарських судів базується на принципах:

законності;

незалежності, у тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення лише законові;

рівності усіх учасників процесу перед законом і господар­ським судом;

гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випад­ків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комер­ційної таємниці або за наявності обгрунтованих заперечень од­нієї із сторін;

обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов госпо­дарського суду;

змагальності сторін та свободи у наданні ними господар­ському суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх перекон­ливості;

повного фіксування судового процесу технічними засоба­ми у порядку, встановленому законом;

—            забезпечення апеляційного та касаційного оскарження

рішень господарського суду, крім випадків, встановлених зако­

ном.

Господарські суди є юридичними особами, мають самостій­ний кошторис, поточний, а при необхідності — й інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Працівники апарату господарських судів є державними службовцями, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Фінансування господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

Притика О. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в

економічній сфері // Право України. — 1999. — № 5. — С. 14—17.

■   ■••     ■   ■■     .'■

 

120                ■                                       Розділ II. Суд України