§ 3. Голова Верховного Суду України та його заступники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Голова Верховною Суду обирається на посаду та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування.

До компетенції Голови Верховного Суду України входить вирішення таких питань:

— організація діяльності Верховного Суду України, його ма­теріально-технічне та фінансове забезпечення, затвердження штатного розпису і кошторису витрат на утримання Верховного Суду України, затвердження положення про його структурні під-

 

\

 

116          Розділ II. Суд України

розділи, видання наказів і розпоряджень, прийом на роботу та звільнення працівників апарату суду, присвоєння їм рангів дер­жавного службовця, застосування щодо них заохочення та накла­дення дисциплінарних стягнень відповідно до закону;

—            звернення з поданням до Президента України щодо утво­

рення судів, затвердження переліку штатних посад суддів вій­

ськових судів, Військової колегії Верховного Суду України і від­

повідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суд­

дям військових звань;        ,      , ,

. — організація роботи з вивчення та узагальнення . судової

практики, аналізу судової статистики; внесення подання в дер­

жавні органи, громадські організації і службовим особам про усу­

нення порушень закону, причин і умов, що сприяливчиненню

правопорушень, а також організація роботи зі здійснення контро­

лю за виконанням роз'яснень Пленуму Верховного Суду України

і внесення матеріалів на розгляд Пленуму; >

скликання Пленуму Верховного Суду України і голову­вання на його засіданнях, внесення питань на розгляд Пленуму Верховного Суду України; головування на засіданнях судових палат Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;

скликання президії Верховного Суду України і внесення на розгляд президії питань, що потребують її рішення; голову­вання на засіданнях президії;

внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови — голів судових палат, їх заступників і Секретаря Плену­му Верховного Суду України;

внесення подання до Верховної Ради України про обрання суддів судів загальної юрисдикції безстроково, якщо інше не пе­редбачено законом, а також пропозицій щодо встановлення кіль­кісного складу Верховного Суду України;

внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про невідповідність роз'яснень Пленуму Верховного Су­ду України законодавству України;

розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховного Суду України;

керівництво організацією роботи судових палат та роботою апарату Верховного Суду України;

проведення особистого прийому, організація роботи суду з прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;

- здійснення інших повноважень, наданих йому законом.

 

Глава 6. Верховний Суд України                    117

Голова Верховного Суду України має заступників, які згідно зі ст. 52 Закону України "Про судоустрій України" наділені та­кими повноваженнями:

можуть головувати на засіданнях судових палат Верховно­го Суду України;        ...

організують роботу відповідних судових палат;

у межах своїх повноважень видають накази і розпорядження;

здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівниц­тво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;

—            виконують інші обов'язки, визначені розпорядженням

Голови Верховного Суду України^

Перший заступник Голови Верховного Суду України за від­сутності Голови Верховного Суду України здійснює його повно­важення, а за відсутності першого заступника — заступник Голо­ви Верховного Суду України, який- має більший суддівський стаж.

: Верховний Суд України має своє друковане видання — "Бю­

летень Верховного Суду України", в якому публікується вся ін­

формація про здійснення правосуддя в Україні та організацію і

діяльність судової системи* ;          .

Питання для самоконтролю

<:1. Охарактеризуйте статус Верховного Суду України в си-

•і:-.'..,■• стемі судів загальної юрисдикції.     ,       ■

■•' 2> Якими є повноваження Пленуму, судових палат Верховного Суду України?

'''■'" -З. Назвіть повноваження Голови Верховного Суду України та '"'   ■' його заступників.

 

 

 

Глава 7. Господарські суди

 

119