§ 1. Місце Верховного Суду України у судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

У Конституції України визначено, що найвищим судовим ор­ганом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України (ст. 125).

Місце і роль Верховного Суду України у системі судів визна­чаються покладеними на нього обов'язками. В першу чергу — це забезпечення однакового застосування законодавства судами за­гальної юрисдикції.

Відповідно до ст. 47 Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України:

розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним зако­ном; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, роз­глянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'яза­ні з виключними обставинами;

дає судам роз'яснення з питань застосування законодав­ства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені у п. 1 ч. 2 ст. 44 Закону України "Про судоустрій України";

дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради Украї­ни письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними

 

112:

 

Розділ II. Суд України

 

Глава 6. Верховний Суд України

 

113

 

 

 

правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших пра­вових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;    :               :    .:;

у межах своїх повноважень вирішує питання, що виплива­ють з міжнародних договорів України; представляє суди загаль-  ; ної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

.7) здійснює інші повноваження* передбачені законом.   .

Верховний Суд України складається з обраних до нього Вер­ховною Радою України суддів. Розгляд та перегляд справ, відне­сених законом до підсудності Верховного Суду України, відбува­ється у судових палатах. Судові палати Верховного Суду Украї­ни вивчають і узагальнюють практику, аналізують судову статис­тику та здійснюють інші повноваження, надані їм законом. ..,   ; ;

Для забезпечення ефективної роботи Верховного Суду Ук­

раїни діє апарат суду, структура і штатна чисельність якого за­

тверджуються Головою Верховного Суду України. Голова Вер­

ховного Суду також затверджує положення про відділи та інші, ;

структурні підрозділи апарату суду,              ;;

Верховний Суд України є юридичною особою, має печатку з, зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.  ,

Судді Верховного Суду України обираються Верховною Par дою безстроково. Кількісний склад Верховного Суду України встановлюється Верховною Радою України. ,