§ 5. Особливості статусу суддів військових судів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Статус суддів військових судів визначається Конституцією України, Законом України "Про статус суддів" та ін.

Перше призначення на посаду військового судді, як зазначе­но в ст. 128 Конституції, строком на 5 років здійснює Президент України. Всі інші судді обираються Верховною Радою України безстроково.

Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам ст. 7 Закону України "Про статус суд­дів", перебувають на військовій службі і мають військове звання офіцерського складу.

Кількість суддів у військових судах встановлюється Прези­дентом України за поданням Голови Верховного Суду або Мі­ністра юстиції.

Закон України "Про статус суддів" закріплює право суддів військових судів на відставку. При звільненні з військової служ-

 

110

 

Розділ II. Суд України

 

 

 

би та виході у відставку судді військових судів за їх вибором мають право на одержання щомісячного довічного утримання та інших пільг або на одержання пенсії, встановленої законодав­ством для військовослужбовців. Суддя військового суду не може бути звільнений з військової служби; винятком є такі випадки: за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення шістдесятип'ятирічного віку.

Особливість статусу військових суддів відповідно до ст. 63 Закону України "Про судоустрій України" полягає в тому, що судді військових судів перебувають на військовій службі і вхо­дять до штатної чисельності Збройних Сил України. Президен­том України за поданням Голови Верховного Суду України, як­що інше не встановлено законом, їм присвоюються військові звання. Строки та порядок присвоєння військових звань, поря­док звільнення з військової служби суддів визначаються зако­ном. Військовий суддя, крім здійснення правосуддя, не може за­лучатися до виконання інших обов'язків військової служби.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте систему військових судів в Україні.

Які повноваження військових судів гарнізонів?

Назвіть повноваження військових судів регіону і Військово-Морських Сил.      ' V

Як організовано роботу військових судів?

,.•:            v./;;         ',-/>"-!

■-.''■■,   ; \ •; ь

                .'      '     .         ■'....