§ 3. Військовий суд регіону

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

(Військово-Морських Сил) та його повноваження.

Голова військового суду регіону

(Військово-Морських Сил)

Військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) є апеля­ційним судом, який:

—            у межах своїх повноважень розглядає справи як суд пер­

шої інстанції, у порядку апеляційного оскарження та у зв'язку з

нововиявленими обставинами;

—            здійснюючи нагляд за організацією судової діяльності

військових судів гарнізонів, вивчає й узагальнює судову практи­

ку, аналізує судову статистику;

—            здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Кримінальні справи можуть слухатись за участю народних

засідателів.

Народні засідателі обираються відкритим голосуванням на зборах військовослужбовців військових частин строком на п'ять років з числа громадян України, які перебувають на військовій службі і досягли двадцятип'ятирічного віку. При здійсненні пра­восуддя народні засідателі військових судів користуються всіма правами судді.

Кількість народних засідателів у кожному військовому суді визначається головою військового суду регіону (Військово-Мор­ських Сил) за погодженням з відповідним військовим команду­ванням.

Як суд першої інстанції військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) розглядає: 1) справи про злочини осіб, які мають військове звання полковника (капітана першого рангу); 2) спра­ви про злочини осіб, які мають посаду від командира полку (ко­мандира корабля першого рангу) і вище, а також осіб, рівних їм за службовим становищем; 3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призна­чення покарання у вигляді довічного ув'язнення (ст. 36 КПК).

Підсудність цивільних справ визначається ст. 123 ЦПК України. Так, наприклад, військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні справи за скар­гами на незаконні дії і рішення військових службових осіб і органів військового управління на рівні військових об'єднань і вище.

Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил) відповідно до ст. 28 Закону України "Про судоустрій України":

—            здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

 

108

 

Розділ II, Суд України

 

Глава 5. Військові суди

 

109

 

 

 

розподіляє обов'язки між заступниками голови суду; ■

на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;

організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчен­ня й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали закон­ної сили;   •

приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стяг­нення;   -

організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;      !              ■■-;■■.■■            •

подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансу­вання витрат на утримання суду та організаційного' забезпечення його діяльності;            !       ;  '    '••

представляє суд у відносинах з іншими органами держав­ної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;     '               -   '           ■*■"•"■'

—            здійснює інші передбачені законом повноваження.   '  ' '"'"''

'-*■ видає накази з питань організації роботи суду.

 

Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим складом військових частин і установ Міністерства оборони України.

Військовослужбовці військових судів перебувають на вій­ськовій службі і входять у штатну чисельність Збройних Сил України. На -них поширюються права і пільги, встановлені зако­нодавством України для військовослужбовців. ■ : Перелік штатних.посад суддів військових судів і військової колегії Верховноfo Суду України та: відповідних цим посадам військових звань затверджує Президент України.

Строки і порядок присвоєння військових звань, порядок при­зову і звільнення з військової служби працівників військових су­дів визначаються законодавством України.

Охорона службових приміщень військових судів здійснюєть­ся військовими частинами гарнізонів, на території яких дислоку­ються військові суди.

Конвоювання у військові суди осіб, яких утримують під вар­тою на гауптвахтах, та охорона цих осіб здійснюються військови­ми комендатурами. Конвоювання осіб, яких утримують під вар­тою у слідчих,ізоляторах, в'язницях та. інших установах Держав­ного департаменту з питань виконання покарань України, здій­снюють підрозділи внутрішніх військ.