§ 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або кілька військових гарнізонів.

Повноваження військового суду гарнізону визначаються тим, що він є місцевим судом і як суд першої інстанції розглядає всі кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, які підсудні військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил.

Голова військового суду гарнізону призначається на посаду строком на п'ять років з числа суддів та звільняється з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду Ук­раїни на підставі акта Ради суддів України або відповідної ради суддів (п. 5 ст. 20 Закону України "Про судоустрій України"). Компетенція голови військового суду гарнізону чітко визначена законом (ст. 24 Закону України "Про судоустрій України"). Так, зокрема, він: здійснює організаційне керівництво діяльністю су­ду; визначає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обран­ня суддею безстроково або припинення повноважень судді видає відповідний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апа­рату суду, застосовує щодо них заохочення та накладає дисцип­лінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення форму­вання складу народних засідателів; організовує ведення судової статистики; організовує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з інши­ми органами державної влади, органами місцевого самоврядуван­ня, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені за­коном повноваження.

1 Бондарев В. В., Дячук С. І. Стан забезпечення судового захисту конститу­ційних прав і свобод військовослужбовців // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4 (20). - С. 46.