§ 1. Види військових судів, порядок їх обрання, склад та загальні повноваження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Відповідно до Закону України "Про. судоустрій України" (ст. 21) в Україні діють військові суди1 гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил — як апеляційні суди (ст. 25). Касаційний суд України, в складі якого діє військова палата, є судом касаційної інстанції, (ст. 32), У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія (ст:48).

Законодавством Визначено, що діяльність військових судів спрямована на запобігання будь-яким посяганням на безпеку України; підтримання боєздатності і боєготовності Збройних Сил та інших військових формувань; охорону прав і свобод військовослужбовців та інших громадян; охорону прав і закон­них інтересів військових частин, установ та організацій.

Таким чином, на військові суди покладено завдання здійсню­вати правосудця у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачене законодавством України.

1 Істотним фактором, що зумовлює особливість становища військових судів є те, що вони утворюються та діють у специфіч­них умовах Збройних Сил та інших військових формувань. Це пов'язано перш за все з тим, що в організації та функціонуванні Збройних Сил на першому місці стоїть забезпечення безпеки держави, необхідної боєздатності, підтримання військової дис­ципліни та встановленого порядку несення служби. По-друге, дислокація військ та флоту не пов'язана з адміністративно-територіальним устроєм, що в свою чергу впливає на організацію

Див. додаток — табл 3.

 

Глава 5. Військові суди     105

та діяльність військових судів. По-третє, при визначенні підві­домчості справ військовим судам завжди враховуватиметься, чи належать суб'єкти правовідносин до числа військовослуж­бовців.

Визначення підсудності справ військовослужбовців потрібно здійснювати за процесуальним законодавством. В даний час воно ще не приведене у відповідність з Законом України "Про судо­устрій України". Ці питання вирішуватимуться таким чином:

у разі обвинувачення однієї особи або групи осіб у вчинен­ні злочинів, якщо справа хоч би про один із злочинів підсудна військовому суду, а про інші — загальному суду, справу про всі злочини розглядає військовий суд;

уі разі обвинувачення групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, що не є військовими злочинами, якщо справа хоч би одного з обвинувачених підсудна загальному суду, справу щодо всіх обвинувачених розглядає загальний суд;

;і "' — справи про злочини, вчинені особами, зазначеними вище, ;у період проходження ними військової служби, розглядають військові суди і в тому разі, якщо на момент розгляду справи во­ни'вже звільнилися з військової служби;    ,

"— справи про злочини, вчинені особами до їх призову чи вступу на військову службу, розглядають загальні суди.

У порядку цивільного судочинства за останні один-два роки військовими судами розглянуто такі справи:

\"а) за спорами, які виникають з адміністративних правовідно­

син, зокрема скарги на неправомірні дії та рішення посадових

осіб і органів військового управління відповідно до гл. 31-А

ЦПК;.     . /             .'     .;',   ,.

,. б) за спорами щодо врегулювання порядку проходження

служби військовослужбовцями (здебільшого, це стосується звіль­

нень з, військової служби і несвоєчасного розрахунку у зв'язку з

цим, порушень порядку такого звільнення, неправильного вибо­

ру підстав для звільнення тощо);    .,

в)             за житловими спорами, які стосуються, зокрема,. питань

виселення; з гуртожитків і будинків державного житлового

фонду;

г)             інші (виплата грошового забезпечення, відшкодування мо­

ральної шкоди тощо),

.;,;- Згідно зі статистичними даними, якщо в 1997 році військови­ми судами України було розглянуто з постановленням рішення

 

106

 

Розділ II. Суд України

 

Глава 5. Військові суди

 

107

 

 

 

лише 620 цивільних справ, то в 1998 і 1999 роках їх кількість уже перевищувала 5 тис, а всього за ці роки розглянуто 11169 таких

справ