§ 3. Організація роботи апеляційних судів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Організацію роботи судів другої, ланки покладено на голову суду та його заступників. Голова суду здійснює загальне керів­ництво. Заступники голови суду відповідають за стан діловод­ства у відповідних структурних підрозділах апарату суду.

До апарату апеляційного суду і прирівняних до нього судів входять помічник голови суду, завідувач канцелярії, секретарі су­ду, секретарі судового засідання, консультант, діловод, судовий розпорядник, архіваріус, завідувач господарства.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії; керує ро­ботою секретарів, діловодів, друкарок, архіваріуса; організовує црийом відвідувачів, доповідає голові суду або заступникам про

 

 


103

102          Розділ II. Суд України

кореспонденцію, що надійшла до суду; здійснює контроль за ве­денням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстра­ції звернень громадян і юридичних осіб та строками їх вирішен­ня; контролює відправку справ зі скаргами, поданнями, протеста­ми до вищої ланки судової системи.

На секретарів суду покладається: виконання доручень голови суду, заступників голови суду та завідувача канцелярії; реєстра­ція, облік і зберігання кримінальних, цивільних, про адміністра­тивні правопорушення та інших справ і матеріалів; ведення кар­тотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повер­нення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і конт­роль за одержанням повідомлень про виконання; облік і зберігання речових доказів (також може бути покладено на судо­вого розпорядника) тощо.

Секретарі судового засідання ведуть протокол судового засі­дання; оформляють справи після їх розгляду; ведуть журнал су­дових засідань; викликають засідателів і обліковують їхню робо­ту, складають і вивішують списки справ, призначених до розгля­ду в судовому засіданні, тощо.

Консультант суду проводить роботу з обліку законодавства та судової практики; бере участь в узагальненні судової практики та обліковує цю роботу.

Голова обласного суду може мати у складі суду помічника, на якого покладається: збирання, узагальнення пропозицій та підго­товка проекту плану роботи суду; контроль за виконанням плану роботи суду; організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян і юридичних осіб; діловодство по кадрах, ведення кни­ги наказів; ведення судової статистики (може виконувати кон­сультант з питань статистики), правильне та своєчасне складан­ня звітів; підготовка даних судової статистики та інших матеріа­лів для розгляду на оперативних нарадах, засіданнях президії; контроль за виконанням рішень оперативних нарад та засідань президії; забезпечення зв'язку із засобами масової інформації, правоохоронними органами та підготовка відповідних матеріалів.

Судовий розпорядник, про якого згадувалося раніше, забезпе­чує додержання порядку в залі судового засідання та приміщенні суду; контролює наявність наочної довідкової інформації, а саме: покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, зразків проце­суальних документів, списків розгляду справ; забезпечує вико­нання розпоряджень головуючого щодо порушників у судовому засіданні — складання відповідного протоколу; у разі потреби ви­кликає працівників міліції для наведення порядку в залі судово-

 

Глава 4. Апеляційні суди

го засідання та приміщенні суду; запрошує свідків до залу, сте­жить за тим, щоб недопитані свідки не спілкувалися з допитани­ми; у виняткових випадках для забезпечення оперативного роз­гляду справ терміново доставляє листи, запити, інші документи; контролює своєчасну доставку до суду конвойною службою осіб, які перебувають під вартою, та своєчасне виготовлення і вручен­ня конвойній службі необхідних документів; обліковує і зберігає речові докази; у разі потреби забезпечує доставку речових дока­зів у встановленому порядку на судове засідання.

Діловод веде облік вхідної і вихідної кореспонденції.

Питання для самоконтролю

Назвіть склад та повноваження апеляційного суду.

Перелічіть повноваження голови та заступників гЬлави апеляційного суду.

Як організовано роботу апеляційного суду?