§ 2. Голова апеляційного суду та його заступники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Повноваження голови апеляційного суду визначено в Законі України "Про судоустрій України (ст. 28). Так, зокрема, він:

здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ; утво­рює судові палати та вносить на затвердження президії суду їх персональний склад;           '■'■       •      ;

організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд пи­тання і головує на засіданнях президії;

організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчен­ня й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали закон­ної сили;   .   \' ■' '■■

приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку; ветановле-

 

нрму законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дис­циплінарні стягнення;

організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;

подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансу­вання витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

представляє суд у відносинах з іншими органами держав­ної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;

вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандида­тур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступ­ників;

■   ■ — здійснює інші передбачені законом повноваження.

Заступник голови апеляційного суду (ст. 29 Закону) — голо­

ва судової палати:               :'              ■'■■- -     :

п'л£*+ організовує роботу відповідної судової палати;       -. ;

формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судо­вих засіданнях або призначає для цього суддів;        ^

організовує ведення судової статистики, аналіз та узагаль­нення судової практики у справах, віднесених до компетенції па­лати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

інформує президію суду про діяльність судової палати;

здійснює інші передбачені законом повноваження.