§ 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Апеляційні суди — це суди другої ланки єдиної судової сис­теми судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і низовими стосовно Верховного Суду Украї­ни та Касаційного суду України.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загаль­ні та спеціалізовані апеляційні суди1, а саме: апеляційні суди об­ластей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди ре­гіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. У разі необхідності замість апе­ляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апе­ляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Прези­дента України. В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального апеляційного суду утворюється судова пала­та у цивільних справах та судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюва­тися судові палати з розгляду окремих категорій справ за вста­новленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні пра­ва щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських та ад­міністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів та як суди першої інстанції в адмі­ністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені

 

Див. додаток — табл. 2.

4*

 

100

 

Розділ II. Суд України

 

Глава .4. Апеляційні суди

 

101

 

 

 

до їх підсудності законом. Апеляційні суди вивчають та узагаль­нюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом. Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповід­но до вимог процесуального закону.

До складу апеляційних судів входять судді, обрані Верхов­ною Радою, України безстроково чи призначені Президентом Ук­раїни у межах п'ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України. '..' ..,..■-,

Відповідно до ст.. 25 Закону України "Про судоустрій Украї­ни" Апеляційний суд України діє у складі: судової палати у ци­вільних справах; судової, палати у кримінальних справах;, вій­ськової судової палати.

Голова Апеляційного суду та його заступники відповідно до кількості судових палат або заступник голови суду у.разі відсут­ності судових палат призначається Президентом України за по­данням Голови Верховного Суду України зі складу суддів відпо­відного апеляційного суду строком на п'ять років.

Для вирішення організаційних питань в апеляційних судах діє президія апеляційного суду.

■ . ■      '•;; <■„■ :■.:;    ■    .               .-:-.: ■•,,'.    ;•!.;••; :.

■:.;_-•.,    ..'■;;-,)   ■ ' ■'.      :   ''■:'• о'■■'.<:''     ' •   '■ '   "-■'-  ■""■- ■