Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Навчальна дисципліна "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України" є вступною в загальну юридичну проблематику діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища. Зміст цієї на­вчальної дисципліни складається із знань про діяльність уповно­важених державних органів, а також про діяльність недержавних структур, які співпрацюють у процесі правоохоронної та правоза-хисної діяльності. Вона є складною та багатоаспектною. Основну увагу, безперечно, приділено органам, які посідають центральне місце у правозастосовній діяльності. Значну увагу при викла­данні дисципліни приділено питанням статусу посадових осіб по їхній компетенції. У посібнику певною мірою по-новому визна­чено предмет навчальної дисципліни, подано юридичні визначен­ня основних понять, структуру правоохоронних органів та пере­лік основних нормативно-правових актів з вивчення курсу, який буде корисним і при вивченні інших суміжних юридичних дисциплін.

У зв'язку з впровадженням принципу верховенства права в межах даної дисципліни розглянуто сутність законності, яка змістовно збагачується. Особливого значення набуває думка про те, що законність у наш час перетворюється на правову цінність.

У перехідний період значною мірою по-новому постає пи­тання про законність, особливо у її взаємозв'язку з керованістю соціальними процесами, а не тільки правовими процедурами, а також і розвитком демократії, становленням системи забезпечен­ня конституційних прав людини. В реальному житті законність є багатоаспектною категорією, яка стосується інформаційної, регу­лятивної, контрольної, правоохоронної та інших функцій право­вої системи.

Необхідність всебічного осмислення ролі державних органів у перехідному періоді від тоталітарної до сильної правової дер­жави є вельми актуальною. Трансформація функцій держави з правової регуляції та правової охорони суспільних відносин зумовлюється потребою більш глибокого пізнання соціально-правових явищ, динаміки взаємодії держави і суспільства.

Демократизація владних інституцій є одним із явищ, що охоплює предмет навчальної дисципліни "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України". Перехідний період, як відомо, ха­рактеризується новизною та масштабністю завдань державного

 

4

 

будівництва, новими комплексними зв'язками розвитку суміж­них галузей права.

У відродженій Україні юридична думка рухається наближено до правозастосовного процесу. Такі його складові, як правовста-новлення, правозабезпечення, правопримушення, правовіднов-лення, є класичними в розумінні системи застосування норм права та сутності правоохоронної діяльності. Висвітлення питань з виконання правових приписів, які мають забезпечити єдність правозастосовного процесу є вельми актуальною справою. Пра­вові процедури будь-якого рівня та призначення завжди розгля­далися у правовій науці як спрямовуючий регулятор суспільного

Руху-

Авторський колектив сподівається на те, що видання цього посібника сприятиме оптимізації процесу підготовки юридичних кадрів вищої кваліфікації, добору юристів до судів, правоохо­ронних органів, зокрема органів прокуратури, адвокатури, юсти­ції, внутрішніх справ, а також посилить увагу* до діяльності пра-возахисних органів.