§ 3. Організація роботи місцевого суду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Належна організація роботи місцевого суду має велике зна­чення для забезпечення виконання покладених на нього функ­цій. Завдання організувати роботу суду покладено на голову

СУДУ..    ..;..■:,;.,

_ Голова суду розподіляє обов'язки між суддями. Якщо до складу суду обрано кілька суддів, то розподіл обов'язків між ни­ми можливий за такими принципами:

                 • зональний або територіальний (суддя розглядає всі справи

в межах своєї зони);

предметний або функціональний (суддя розглядає тільки кримінальні чи цивільні справи або навіть певну категорію справ);

предметно-зональний (суддя розглядає лише кримінальні чи цивільні справи у межах своєї зони);

Поточний (кримінальні справи розглядаються по черзі, ци­вільні — суддею, який прийняв заяву під час прийому громадян).

Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів по здій­сненню правосуддя діє апарат суду, структуру і штатну чисель­ність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду.

Голова суду добирає, приймає на роботу і звільняє з посади працівників, які не обираються: консультантів, секретарів суду та судового засідання, завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне керівництво роботою канцелярії су­ду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків і упущень в її роботі.

1 Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує ро­ботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і контроль за виконанням ними своїх обов'язків; розподіл корес­понденції, що надійшла до суду; контроль за веденням докумен­тів первинного обліку,.нарядів, обліку і реєстрації звернень гро­мадян і юридичних осіб; організація обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ та карток обліку тощо.

На секретарів суду покладається ведення діловодства з судо­вих справ, зокрема: реєстрація, облік і зберігання справ (кримь нальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інт,

4   2—174

 

98            Розділ II, Суд України

ших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення доку­ментів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про вико­нання; підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.

Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну ро­боту під час прийому суддею громадян; викликає учасників про­цесу і свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідан­ня, та зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судо­вих засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких су­дом допущено негайне виконання рішень, та ін.

Консультант суду веде облік законодавства та узагальнення судової практики; інформує працівників суду про чинне законо­давство та судову практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали та контролює їх виконання.

На архіваріуса суду покладається: ведення архіву; видача ко­

пій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберіган­

ня архівних справ та ін.      . ...

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте статус місцевого суду.

Які повноваження має голова місцевого суду ?        ; •

Як організовано роботу місцевого суду?