§ 2. Голова місцевого суду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Голова місцевого суду та його заступник (ст. 20 Закону Ук­раїни "Про судоустрій України") призначаються на посаду стро­ком на п'ять років з числа суддів та звільняються з посади Пре­зидентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спе­ціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів — рекомендації відповідної ради суддів).

Обов'язки голови місцевого суду є досить місткими. Він, зок­рема, здійснює організаційне керівництво діяльністю суду; ви­значає обсяг обов'язків заступника (заступників) голови суду; на підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суд­дею безстроково або припинення повноважень судді видає відпо­відний наказ; приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; здійснює заходи щодо забезпечення формування складу народних засідателів; організує ведення су­дової статистики; проводить роботу щодо підвищення кваліфіка­ції працівників апарату суду; представляє суд у відносинах з ін­шими органами державної влади, органами місцевого самовряду­вання, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його повно­важень, видає накази і розпорядження.

.     ' .  ..   ■:            .               ,               .               .               ■

 

 

97

Глава 3: Місцеві суди