§ 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та ад­міністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодав­ством до компетенції інших судів.

Принципи його організації та діяльності закріплено у Кон­ституції, законах України "Про судоустрій України", "Про статус суддів" та деяких інших нормативних актах.

Суд цього рівня утворюється у районі, місті та районах міста.

У назві місцевого суду використовується назва населеного пунк-

і               ту, в якому він знаходиться.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Ав­тономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що ут­ворюються в округах відповідно до Указу Президента України. До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше од­ного заступника голови суду.

За своїми повноваженнями місцевий суд є судом першої ін­станції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопору­шення; місцеві господарські суди розглядають справи, що вини­кають з господарських правовідносин, а також інші справи, від­несені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адмі-

 

96                  ■-      Розділ II. Суд України

ністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані, з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управлін­ня, розгляд яких здійснюють військові суди.

Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду ви* значається Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України "Про статус суддів" (ст. 9).