§ 4. Правовий та соціальний захист суддів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Однією з гарантій належного здійснення правосуддя є ство­рення необхідних умов для діяльності суддів, їх матеріального та соціального забезпечення. Держава гарантує судді заробітну пла­ту, яка складається з посадового окладу, премій, доплат за квалі­фікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок. Судді військових судів одержують грошове утримання, яке скла­дається з посадового окладу, окладу за військове звання, доплат

 

 

93

Глава 2. Статус суддів

за кваліфікаційний клас судді та за вислугу років військовослуж­бовця. Крім того, суддям виплачується щомісячна надбавка за : вислугу років.

Законом України "Про статус суддів" (ст. 44) передбачено, що не пізніше як через шість місяців після обрання суддя Кон­ституційного Суду, Верховного Суду або вищого спеціалізовано-' го суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечу­ється благоустроєним житлом у вигляді Окремої квартири або будинку — Кабінетом Міністрів України, а суддя іншого суду — відповідними місцевими органами державної виконавчої влади за місцезнаходженням суду. Судді військових судів забезпечу­ються таким же житлом і в ті самі строки за рахунок Міністер­ства оборони України. У разі незабезпечення судді благоустроє­ним житлом у зазначені строки суд за рахунок державного бю­джету може придбати квартиру або будинок за ринковими ціна­ми і передати їх у користування судді.

Судді мають й інші пільги, передбачені законодавством.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей (ст. 126 Конституції).

У разі надходження від судді заяви про вчинення у зв'язку з його службовою діяльністю посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погрозу вбивством, на­сильством чи пошкодженням майна судді, образу чи наклеп на нього, а також про посягання на життя і здоров'я близьких роди­чів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погрозу їм вбивст­вом, пошкодженням майна органи внутрішніх справ зобов'язані вжити необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку судді, членів його сім'ї та збереження їхнього майна.

З метою створення умов для діяльності судів державою роз­роблено і поступово втілюються у життя відповідні заходи щодо забезпечення їх необхідним обладнанням, транспортом, засобами оргтехніки та іншими матеріально-технічними ресурсами, у тому числі виділяються валютні кошти для здійснення міжнародних зв'язків. Суддів та членів їхніх сімей прирівняно щодо медично­го, побутового та транспортного обслуговування до відповідних посадових осіб Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій1.

Постанова Верховної Ради України "Про забезпечення діяльності судів" // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 26.'— Ст. 215.

 

94            Розділ II. Суд України

 

Життя і здоров'я суддів підлягають обов'язковому державно­му страхуванню. У разі загибелі (смерті) судді, що сталася у зв'язку з виконанням службових обов'язків, сім'ї загиблого ви­плачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошо­вого утримання за останньою посадою.

Пенсія чи довічне грошове утримання судді виплачується йому повністю незалежно від заробітку, одержуваного після ви­ходу на пенсію.

Питання для самоконтролю

 

Як здійснюється обрання та призначення суддів на посаду?

Як проводиться кваліфікаційна атестація суддів?

В чому полягає правовий та соціальний захист суддів?