§ 3. Органи суддівського самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Незалежність судів і суддів України забезпечується належ­ним функціонуванням органів суддівського самоврядування, ме­тою діяльності яких є колективне вирішення професійними суд­дями питань внутрішньої діяльності суддів.

До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціаль­ний захист суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосе­редньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазна­чених питань не пов'язані із здісненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування при­ймаються відповідно до закону.

Завданням органів суддівського самоврядування є:

забезпечення організаційної єдності функціонування орга­нів судової влади; зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх діяльність;

участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матері­ально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за до­держанням встановлених нормативів зазначеного забезпечення;

погодження призначення суддів на посади в судах загаль­ної юрисдикції, призначення частини суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;

заохочення суддів та працівників апарату судів;

здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.

Організаційними формами суддівського самоврядування є: 1) збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Апеляцій-

 

82

 

Розділ II, Суд України

 

Глава І. Основи здійснення правосуддя

 

83

 

 

 

ного суду України, Касаційного суду України, вищого спеціалі­зованого суду, Верховного Суду України:

конференції суддів загальних (крім військових) місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

конференції суддів військових судів;

конференції суддів спеціалізованих судів;

з'їзд суддів України.

Відповідно до ст. 105 Закону України "Про судоустрій Украї­ни" збори суддів — це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Крім того збори суддів місцевих та апеляційних судів обира­ють делегатів на відповідні конференції суддів, а збори суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України — делегатів на з'їзди суддів України. Вони скликаються у міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців головою відповідного суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як тре­тини від загальної кількості суддів даного суду. Збори суддів апеляційних судів та Касаційного суду України скликаються президією відповідного суду за власною ініціативою або за про­позицією голови суду, або на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості суддів даного суду не рідше одного разу на три місяці. Збори суддів Верховного Суду України, збори суд­дів вищого спеціалізованого суду скликаються у міру необхіднос­ті, але не рідше одного разу на три місяці.

На голову відповідного суду покладається обов'язок викону­вати рішення зборів суддів, а у судах, в яких діють президії суду, покладається на ці президії.

Відповідно до ст. 108 конференція суддів — це зібрання пред­ставників суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони об­говорюють питання діяльності цих судів та приймають колектив­не рішення з обговорюваних питань.

До повноважень конференції суддів входить вирішення та­ких питань:

обговорення і вирішення питання, що стосується фінансу­вання та організаційного забезпечення діяльності відповідних суддів;

заслуховування звітів виконавчих органів конференції, ін­формації відповідних управлінь державної судової адміністрації;

 

 

визначення кількісного складу ради суддів та обрання її членів;

обрання членів відповідної кваліфікаційної комісії суддів;

розробка пропозицій на розгляд з'їзду суддів України;

звернення з пропозиціями щодо вирішення питань діяль­ності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

обрання делегатів на з'їзд суддів України;

обговорення інших питань, віднесених до повноважень ор­ганів суддівського самоврядування.

У період між конференціями суддів функції суддівського са­моврядування виконує відповідна рада суддів, яка організовує виконання та контроль рішень конференції, а також вирішує пи­тання про скликання конференції суддів.

З'їзд суддів України — найвищий орган суддівського самовря­дування.

На з'їзді суддів України:

заслуховується звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;

заслуховується інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та голови Державної судової адміністрації Украї­ни про їх діяльність, може висловлюватися недовіра голові Дер­жавної судової адміністрації України;

призначаються та звільняються судді Конституційного Су­ду України;

призначаються члени Вищої ради юстиції та приймається рішення про припинення їх повноважень;

обираються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

обговорюється необхідність звернення з пропозиціями що­до вирішення питань діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;

—            визначається кількісний склад Ради суддів України та

обирається Рада суддів України;

—            розглядаються інші питання суддівського самоврядування.

З'їзд суддів України скликається Радою суддів України один

раз на три роки.

Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути запро­шені Президент України, народні депутати України, Уповнова­жений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ра-

 

 


84

Розділ II. Суд України

ди юстиції, представники Уряду, інших центральних органів дер­жавної влади, представники навчальних і наукових закладів та установ, громадських організацій, інші особи.

Обрання делегатів на з'їзд суддів України відбувається на конференціях суддів, а делегатів від Апеляційного суду України та Касаційного суду України — на зборах суду, за нормою пред­ставництва, визначеною Радою суддів України. Збори суддів Конституційного Суду України обирають на з'їзд трьох делегатів з числа суддів цього суду.

У період між з'їздами суддів України вищим органом суддів­ського самоврядування є Рада суддів України, яка обирається з'їз­дом. До складу Ради суддів України мають бути обрані не менш як по одному представнику від суддів Апеляційного суду Украї­ни, Касаційного суду України, конференції суддів військових су­дів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники суддів загальних місцевих та апеляцій­них судів мають становити не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів.

Питання для самоконтролю

Назвіть організаційні форми суддівського самоврядування.

Завдання органів суддівського самоврядування.

Повноваження конференцій суддів.

Повноваження з'їзду суддів України.

...

.......

■■.:'•■    ■