§ 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

правоохоронних та правозахисних органів

Діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів — важлива складова функції держави із захисту державної безпеки, Конституції та прав людини. Захист конституційних цінностей у широкому розумінні цього поняття може здійснюватися як охо­ронними, так і регулятивними правовими нормами.

Предметом регулятивних норм є такі правовідносини, реалі­зація яких не потребує примусу, а їх учасники виконують свої права та обов'язки без застосування санкцій. Норми регулятив­ного призначення містяться у переважній більшості нормативно-правових актів, зокрема з аграрного, конституційного, фінансово­го, цивільного права, а також у нормах інших галузей права, а саме: підприємницькому, трудовому, екологічному, господар­ському, житловому, шлюбно-сімейному тощо. Є правовідносини, юридичні події або факти, існування яких не потребує спеціаль­них охоронних процедур (наприклад, акти запису громадянсько­го стану, паспортизація населення, реєстрація автомототранспор-ту, господарські відносини тощо). Охоронні процедури передба­чені тільки у разі невірних виконань записів акта громадянського стану, порушень вимог паспортизації громадян, зловживань при реєстрації автомототранспортних засобів, порушень регуляцій у господарських відносинах тощо.

Специфіка норм охоронного права і законодавства полягає в тому, що вони спрямовані на забезпечення регулятивних норм. Але дія охоронних норм, як правило, не обмежена в часі та про-

 

Глава 2. Законодавство про діяльність суду ...            25

сторі існуванням конфліктів, що виникли внаслідок недодержан­ня регулятивних норм. Так, регулятивні норми з володіння, ви­користання, розпорядження власністю, що є галуззю цивільного права, постійно забезпечуються адміністративно- та криміналь­но-правовими нормами з охорони права власності. Збільшення кількості охоронних нормативно-правових актів стало підставою для висновку про існування охоронного права з відповідними принципами та методами забезпечення суспільних відносин1.

Предмет аналізованої дисципліни, як було зазначено в попе­редній главі, є комплексним. Важливі його складові належать до конституційного права і регламентуються конституційним зако­нодавством, про що йтиметься далі. Деякі питання, зокрема і та­кі, що конкретизують конституційні положення, регулюються ко­дифікованими нормативними актами (Кримінальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодек­сом України про адміністративні правопорушення, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України), базовими за­конами, указами, постановами, рішеннями, міжнародно-правови­ми актами.

Для більш глибокого вивчення нормативної бази правоохо­ронної діяльності суду, правоохоронних і правозахисних органів потрібна відповідна її класифікація.

Питання для самоконтролю

Що є предметом регулятивних норм права?

На чому базується охороне право?