Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
РЕКЛАМА
<

 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………….8

 

Розділ 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ……………………………………...10

1.1. Поняття правового статусу судді……………………………………...……...10

1.2. Зміст професійної діяльності судді…………....……………………………...18

Розділ 2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ СУДДІ………………………….30

2.1. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду суддів…………………….30

2.2. Органи, що беруть участь у формуванні суддівського корпусу……………33

2.3. Процедура зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції……....…….36

2.3.1. Порядок призначення на посаду судді вперше…………………………….37

2.3.2. Порядок обрання судді на посаду безстроково……………………………40

2.4. Процедура набуття статусу судді Конституційного Суду України………..45

Розділ 3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІВ…...………...49

3.1. Службові права суддів………………………………………………………...49

3.2. Службові обов’язки суддів……………………………………………………67

3.3. Повноваження суддів………………………………………………………….74

Розділ 4. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ………………….....81

4.1. Дисциплінарна відповідальність суддів.……………………………………..81

4.1.1. Підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності……...86

4.1.2. Порядок дисциплінарного провадження щодо суддів…………………….87

4.2. Інші види відповідальності суддів…………………………………………..107

4.2.1. Цивільно-правова відповідальність суддів……………………………….107

4.2.2. Кримінально-правова відповідальність суддів…………………………...109

4.2.3. Адміністративно-правова відповідальність суддів………………………111

Розділ 5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІВ….…………….……112

5.1. Підстави припинення повноважень суддів…………………………………112

5.2. Процедура припинення повноважень суддів……………………………….115

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……...…….……………….122

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СТАТУСУ СУДДІВ………………………...128

1. Всесвітня Хартія Судді…………………………………………………..…….128

2. Європейська Хартія Суддів……………………………………………………131

3. Конституція Міжнародної Асоціації Суддів……………………...………….138

4. Основні принципи незалежності судових органів…………………………...141

5. Процедури ефективного запровадження

Основних Принципів незалежності судової влади…………………………..149

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року,

Перший протокол та протоколи N 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 до Конвенції……...…154

7. “Пекінські правила”……………………………………………………………204

8. Рекомендація N (94) 12 "Незалежність, дієвість та роль суддів"…………....241

9. Рекомендація R (95) 12 щодо управління

системою кримінального правосуддя…………………………………………247

10. Рекомендація № R (87) 18 щодо спрощення

кримінального правосуддя………………………………………………...…252

11. Рекомендація № R (84) 5 щодо принципів

цивільного судочинства, спрямованих на

удосконалення судової системи…………………………………………...…264

12. Рекомендація № R (86) 12 щодо заходів по

недопущенню та скорочення завантаженісті судів……………..………..…269

13. Рекомендація № R (81) 7 щодо доступності правосуддя…………………...272

14. Рекомендація № R (93) 1 про ефективний доступ

до закону та правосуддя найбідніших верств населення……….………….276

15. Резолюція (78) 8 про юридичну допомогу та консультаціях……………....279

16. “Орхуська конвенція”………………………………………………………...283

ЗАКОНИ УКРАЇНИ……………………………………………………………..319

1. Конституція України (Витяг)…………………………………………..…..….319

2. Про судоустрій України………….…………………………………………….325

3. Про Конституційний Суд України……………..…………………………...…417

4.Про доступ до судових рішень………………………………………...……….452

5. Про статус суддів……...………………………………………………………..458

6. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади

професійного судді Верховною Радою України……………………………..480

7. Про Вищу раду юстиції………………………………………………………...496

8. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів…….….517

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ……………………..530

1. Рішення КСУ від 25 грудня 1997 року N 9-зп

(справа за зверненнями жителів міста Жовті Води)………………………....530

2. Рішення КСУ від 14 грудня 2000 року N 15-рп/2000

(справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України)…535

3. Рішення КСУ від 16 жовтня 2001 року N 14-рп/2001

(справа про призначення суддів)……………………………………………...545

4 Рішення КСУ від 27 березня 2002 року N 7-рп/2002

(справа щодо актів про обрання/призначення суддів

на посади та про звільнення їх з посад)………………………………………555

5. Рішення КСУ від 7 травня 2002 року N 8-рп/2002

(справа щодо підвідомчості актів про

призначення або звільнення посадових осіб)………………………….……..565

6. Рішення КСУ від 9 липня 2002 року N 15-рп/2002

(справа про досудове врегулювання спорів)…………………..……………..575

7. Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року N 19-рп/2004

(справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу)…………..…581

НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУСУ СУДДІВ……………………………………….594

1. Концепція Державної програми забезпечення

судів належними приміщеннями на 2006-2010 роки…………………...……594

2. План заходів на 2006 рік щодо вдосконалення

судового устрою та забезпечення справедливого

судочинства в Україні відповідно

до європейських стандартів…………………………………………………....598

3. Положення про порядок розгляду питань та

підготовки матеріалів щодо призначення

на посаду професійного судді вперше………………………………………...608

4. Порядок складення присяги суддею,

вперше призначеним на посаду……………………………………………….612

5. Про порядок складення у Верховній Раді України

присяги суддею Конституційного Суду України……………………….……614

6. Положення про порядок розгляду питань щодо

призначення суддів на адміністративні посади

в судах загальної юрисдикції (крім адміністративних

посад у Верховному Суді України) та звільнення з цих посад……..……….615

7. Мережа та кількісний склад суддів місцевих судів України………….…….621

8. Мережа та кількісний склад суддів апеляційних судів………………….…..639

9. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів,

затвердження їх мережі та кількісного складу суддів…………………….....640

10. Про перелік штатних посад військових суддів та відповідних

цим посадам військових звань у військових судових палатах

Апеляційного суду України………………………………………………..…..649

11. Про забезпечення діяльності судів…………………………….……….……650

12. Про Академію суддів України……………………………………....….……652

13. Про утворення регіональних відділень Академії суддів України…………653

14. Концептуальні положення реформування

організації діяльності судів загальної юрисдикції………………………….656

15. Про заходи щодо забезпечення безпеки діяльності

судів загальної юрисдикції та територіальних управлінь

державної судової адміністрації……………………………..………………659

16. Практика застосування законодавства, що передбачає

державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних

органів та осіб, які беруть участь у судочинстві…………………………....661

17. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів……688

18. Про застосування законодавства, що передбачає державний

захист суддів, працівників суду і правоохоронних

органів та осіб, які беруть участь у судочинстві……………………………699

19. Кодекс професійної етики судді……………………………………………..705

20. Статут Всеукраїнської незалежної асоціації суддів…………...…………....707

21. Програма діяльності Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації…....720

22. Регламент зборів суддів місцевого господарського суду та

зборів суддів апеляційного господарського суду………………………...…723

НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУСУ СУДДІВ……………………………………….730

1. Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов

діяльності суддів та функціонування судів………………………..…………730

2. Про оплату праці суддів………………………………………………………..731

3. Про оплату праці Голови та заступників

Голови Конституційного Суду України……………………………………....736

4. Про оплату праці Голови, першого заступника Голови та

заступника Голови Верховного Суду України……………………………….738

5. Про оплату праці голів, перших заступників голів та

заступників голів вищих спеціалізованих судів……………………..……….740

6 Про розміри надбавок до посадових

окладів суддів за кваліфікаційні класи………………………………………..743

7. Норми забезпечення мантіями та суддівськими

нагрудними знаками суддів судів загальної юрисдикції…………………….744

8. Про описи і зразки мантії та

службового обмундирування суддів України……………………………..….744

9. Порядок забезпечення житлом суддів

Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів……………...….747

10. Порядок та умови державного обов’язкового страхування

життя і здоров’я суддів……………………………………………...…………749