СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради

України від 26 червня 1996 р.). — К., 1996.

Кримінально-виконавчий кодекс України. — К., 2003.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний

кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України. — К.:

Істина, 2001.

Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР Украї­

ни. — 1995. — № 47-52.

Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ.

коментар. — Харків: Консум, 2002.

Гражданский процессуальный кодекс Украины: Науч.-практ.

комментарий / Под ред. В. М. Тертышника. — Харьков: Кон­

сум, 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Ук­

раїни / За ред. С. С. Яценка. — К.: А. С. К., 2002.

Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуально­

го кодексу України / За ред. В. М. Тертишника. — К.: А. С. К.,

2002.

Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком

Інтер, 2001.

Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. // ВВР

України. — 1993. — № 9. — Ст. 92.

Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. //

ВВР України. — 1998. — № 25.

Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутріш­

ніх справ України" від 26 березня 1992 р. // ВВР України. —

1992. —№29. —Ст. 397.

Закон України "Про державний захист працівників суду і пра­

воохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. // ВВР України. —

1994. —№11. —Ст. 50.

Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 бе­

резня 1998 р. // ВВР України. — 1998. — № 36-37. — Ст. 243.

Закон України "Про державну податкову службу в Україні"

від 24 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 15. —

Ст. 84; Уряд. кур'єр. — 1998. — 14 лют.

261

 

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть

участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. //

ВВР України. — 1994. — № 11. — Ст. 51.

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовт­

ня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР Ук­

раїни. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

Закон України "Про нотаріат України" від 2 вересня 1993 р. //

ВВР України. — 1993. — № 35; 2000. — № 50.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від

18 лютого 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. //

ВВР України. — 1991. — № 5. — Ст. 21.

Закон України "Про службу безпеки України "від 25 березня

1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 // ВВР

України. — 1993. — № 8. — Ст. 56.

Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р. //

ВВР України. — 2002. — № 27-28.

Указ Президента України "Про виведення Державного депар­

таменту України з питань виконання покарань з підпорядку­

вання Міністерству внутрішніх справ України" № 248/99 від

12.03.99 //Офіц. вісн. України. — 1999. — № 11.

Указ Президента України "Про утворення Державного депар­

таменту України з питань виконання покарань" № 344/98 від

22.04.98 // Уряд. кур'єр. — 1998. — 30 квіт. — № 82-83.

Положення про Державний департамент України з питань ви­

конання покарань: Затв. Указом Президента України від

31.07.98 № 827/98 // Уряд. кур'єр. — 1998. — 13 серп. — № 154-

155.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.

Указом Президента України № 1138/2000 від 17.10.2000 //

Офіц. вісн. України. — 2000. — № 42.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

граничної чисельності працівників центрального апарату Дер­

жавного департаменту з питань виконання покарань" № 286

від 01.03.99 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 9.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами

України: Затв. наказом Мін'юсту України № 18/5 від 18 червня

262

 

1994 р. Законодавство України про нотаріат // Бюл. законо­давства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.

Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах Украї­

ни: Затв. наказом Міністра оборони України № 235 від

28.08.95 (Відомче видання).

Бандурка А. М. Судебные и правоохранительные органы

Украины: Учебник. — Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр.

дел МВД Украины, 1999.

Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч­

ник. — Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ МВС України,

2002. —Ч. 1.

Бойко В. Ф. "Мала" судова реформа в Україні: необхідність,

сутність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. — К.: МАУП,

2002.

Гузь Л. Е. Методические рекомендации по практическому

применению апелляционного и касационного производства в

судебной практике в свете нового законодательства. — Харь­

ков, 2001.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяль­

ність: Зб. норм. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Збірник законодавчих та нормативно-правових актів з кримі­

нально-виконавчого права України / Уклад. Г. С. Семаков,

A.            П. Гель. — К.: МАУП, 2000.

38.           Конституційне право України: Підручник / За ред. проф.

B.            Ф. Погорілка. — К.: Наук. думка, 2002.

Концепція реформування системи Міністерства внутрішніх

справ України на період до 2006 року. — К., 2002.

Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива

частини): Навч. посіб. / За ред. О. М. Джужи. — 2-ге вид., пе-

рероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний про­

цес України: Підручник. — К.: Либідь, 1999.

Нове у кримінально-процесуальному законодавстві Украї­

ни / Ю. М. Грошевий та ін. — Харків: Право, 2002.

Організація судової влади в Україні: Перший аналіз норматив­

ного змісту Закону України "Про судоустрій України" / За

ред. А. О. Селіванова. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

Погорецький М. Протоколи оперативно-розшукових заходів з

відповідними додатками, складені оперативно-розшуковими

підрозділами, — новий вид доказів у кримінальному процесі //

Вісн. Академії правових наук України. — 2002. — № 1(28).

Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А. П. Гель,

Г. С. Семаков, Д. П. Цвігун. — К.: МАУП, 2000.

263

 

Правоохранительные органы: Конспект лекций. — М.:

ПРИОР, 2002.

Семаков Г. С, Гель А. П. Кримінально-виконавче право Ук­

раїни: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000.

Семаков Г. С, Кондракова С. П. Нотаріат в Україні. — К.:

МАУП, 2001.

Стефанюк В. С. Закон "Про судоустрій України" у контексті су­

дово-правової реформи // Вісн. Верховного Суду України. —

2002. —№3(31).

Стефанюк В. С. Судова система України та судова рефор­

ма. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч.

посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного ос­

мислення та нормативного визначення // Право України. —

2001. —№5.

Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Ук­

раїні. — К.: Атіка, 2002.

Хавронюк М. І., Мельник М. І. Правоохоронні органи, право­

охоронна діяльність: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2002.

264