3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 

Прокуратура України — це єдина централізована система органів, що пов'язані загальними завданнями та функціями. Систе­ма органів прокуратури створена згідно з адміністративно-терито­ріальним устроєм держави і визначається ст. 13 Закону України "Про прокуратуру". Систему органів прокуратури становлять Гене­ральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних),

78

 

міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури. До органів військових прокуратур на­лежать військові прокуратури регіонів, військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах обласних) і військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

У системі органів прокуратури діють спеціальні прокуратури (на правах регіональних), що підпорядковуються обласному прокуро­рові. До таких прокуратур належать природоохоронні, транспортні прокуратури, прокуратури з питань нагляду за додержанням кримі­нально-виконавчого законодавства та ін.

Генеральна прокуратура України є центральним органом систе­ми прокуратури, який очолює Генеральний прокурор України. Ге­неральний прокурор України керує діяльністю всіх органів проку­ратури і забезпечує виконання завдань, покладених на прокурату­ри Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру".

Відповідно до Конституції України Генеральний прокурор Украї­ни призначається на посаду за згодою Верховної Ради України і звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада Украї­ни може висловити недовіру Генеральному прокуророві, що має на­слідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України — 5 років.

Генеральний прокурор звільняється з посади ще й у таких випад­ках:

закінчення строку, на який його призначено;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здо­

ров'я;

набрання сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

•               подання заяви про звільнення за власним бажанням.

Генеральний прокурор України спрямовує діяльність органів

прокуратури і здійснює нагляд за нею, призначає першого заступ­ника та заступників Генерального прокурора України, прокурорів усіх рівнів.

Структуру Генеральної прокуратури України становлять головні управління, управління та відділи з різних напрямків діяльності про­куратури, визначених Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру".

У Генеральній прокуратурі, прокуратурі Автономної Республіки Крим, прокуратурах областей, міст Києва і Севастополя створюють-

79

 

ся колегії. Колегії в органах прокуратури є дорадчим органом. Рішення колегії реалізуються наказами відповідних прокурорів. Ко­легія Генеральної прокуратури України створюється у складі Гене­рального прокурора України, його першого та інших заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим та деяких керівників апа­рату Генеральної прокуратури. Колегії прокуратур розглядають найважливіші питання щодо додержання законності, стану правопо­рядку, діяльності органів прокуратури у сфері боротьби зі злочинні­стю і зміцнення законності.

Система органів прокуратури може ефективно діяти лише за умо­ви належної організації її діяльності. Організація діяльності — це за­соби, форми й методи реалізації завдань, покладені на органи проку­ратури. Головним в організації діяльності органів прокуратури є виз­начення її основних напрямків, належне планування, забезпечення дієвого контролю виконання, правильний добір і розстановка кадрів.

Правоохоронна діяльність прокуратури, яка побудована на чіткій системі, має внутрішню організаційну логіку, підпорядковану закономірностям, що дають можливість виявляти порушення зако­ну та відповідно реагувати на них. Централізація органів прокура­тури, вертикальне підпорядкування прокурорів нижчого рівня та не­залежність їх від будь-якого впливу є основою зміцнення законності, забезпечення демократичних принципів правової держави.