ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

Навчальна дисципліна "Прокурорський нагляд" - невід'ємний елемент повноцінної професійної юридичної освіти. Знання основ організації й діяльності прокуратури, її можливостей у справі захисту інтересів особи, суспільства, держави, її місця та ролі в українській правовій системі необхідні не тільки тим випускникам вузів, котрі вирішили обрати за місце своєї праці прокуратуру. Не менше цих знань потребують юристи, які працюють в органах представницької й виконавчої влади, у судах, установах банку, комерційних струк­турах, тобто усюди, де потрібні висококваліфіковані спеціалісти. У підручнику основна увага зосереджена на прикладних питаннях, що характеризують суть та основні галузі прокурорського нагляду. Ра­зом з тим розглядаються й інші функції прокуратури, питання ор­ганізаційного, кадрового, наукового забезпечення її діяльності. Такий підхід, що враховує тісний взаємозв'язок власне прокурорського на­гляду з іншими видами діяльності, дозволяє якнайповніше розкрити державний потенціал прокуратури.

Необхідною умовою успішного оволодіння комплексом знань, запропонованих в курсі лекцій з прокурорського нагляду, виступає наявність серйозної базової підготовки тих, хто вивчає цю навчальну дисципліну. Для того, щоб наочно уявляти природу, суть і характер діяльності прокурора, механізм функціонування прокурорської сис­теми, необхідно володіти глибокими пізнаннями практично в усіх га­лузях права (і матеріальних, і процесуальних). Разом з тим сту­дентам необхідно максимально повно використовувати результати вивчення інших навчальних дисциплін. Сподівання на самодостат­ність оволодіння матеріалами, що обмежуються рамками винятково прокурорської проблематики, які властиві багатьом із тих, хто вивчає курс прокурорського нагляду, не можуть бути виправданими, хоча б з тієї причини, що не враховують багатомірність зв'язків прокурор­ського нагляду із найрізноманітнішими сферами правової дійсності.

Робота з матеріалами, що визначають тематичний зміст на­званої навчальної дисципліни, для того, щоб вона дала бажаний результат, повинна поєднуватись із постійним вивченням стану за­конодавства.

Це особливо важливо в наш час, коли законотворча діяльність вирізняється динамізмом і масштабністю.

Корисним для поглибленого оволодіння навчальним матеріа­лом варто визнати регулярне ознайомлення з публікаціями на відповідну тематику в таких періодичних виданнях, як журнали: "Право України", "Вісник прокуратури України", "Офіційний вісник України" тощо. Суттєву допомогу у цьому напрямку може надати вивчення методичних посібників, присвячених діяльності прокуратури щодо здійснення нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів, які відносяться до окремих правових сфер.

Курс лекцій підготований на основі сучасного законодавства, матеріалів практики прокурорсько-наглядової діяльності, аналізу ме­тодичних розробок, відомчих нормативних актів Генеральної про­куратури України. Враховуючи труднощі, з якими стикаються випуск­ники вузів в процесі набуття практичних навичок роботи в право­охоронних органах, суттєва увага приділена характеристиці мето­дичних аспектів прокурорського нагляду та інших видів прокурорсько-слідчої діяльності.