1. СИСТЕМА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА СТРУКТУРА ЇЇ ОРГАНІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

Поняття "система" означає цілісну, функці­онально обумовлену множину взаємодіючих структуризованих (тобто таких, що мають власну структуру, будову) елементів, органів.

Систему прокуратури України, у відповідності зі ст. 13 Закону України "Про прокуратуру" становлять:

-  Генеральна прокуратура України;

- прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Ки­єва і Севастополя (на правах обласних);

-  міські, районні, міжрайонні прокуратури;

- військові, транспортні, природоохоронні прокуратури та про­куратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Територіальні прокуратури - утворені відповідно до адміністра­тивно-територіального поділу України. У кожній області діє обласна прокуратура. На правах обласних діють територіальні прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя.

Обласні та прирівняні до них територіальні прокуратури очолює прокурор, який має перших заступників і заступників. Структуру цих прокуратур утворюють управління і відділи, що здійснюють перед­бачені законом функції на обслуговуваній території, а також контроль за діяльністю підлеглих нижчестоячих прокуратур міст, районів, ра­йонів у містах тощо. У прокуратурах, починаючи з цього рівня, ут­ворюються, як вже раніше наголошувалось, колегії у складі прокурора (голова), його заступників, інших керівних працівників.

Низовими ланками територіальних прокуратур є прокуратури міст, районів, районів у містах, міжрайонні прокуратури на правах районних (юрисдикція котрих поширюється на два райони або район і місто обласного підпорядкування).

У цих прокуратурах (низової ланки), за умови значного об'єму роботи у прокурорів є заступники, старші помічники і помічники.

До спеціалізованих прокуратур належать:

-  військові прокуратури;                          

-  транспортні прокуратури (на залізниці);

-  природоохоронні;

- прокуратури з нагляду за виконаннями законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Військові прокуратури поділяються на такі, що прирівнюються до обласних, наприклад військові регіональні прокуратури та вій­ськова прокуратура Військово-морських сил України, та до районних (військові гарнізонні прокуратури). Транспортні прокуратури діють тільки на правах районної прокуратури.

Органи військової прокуратури очолює заступник Генерального прокурора України - начальник управління військових прокуратур.

На військові прокуратури покладено обов'язок за додержанням законів не тільки органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами ЗСУ, а також органами управління та посадовими особами Прикордон­них військ, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

Транспортні (на залізниці) прокуратури організовані відповідно до структури управління залізничним транспортом (назва залізниці). На них покладається обов'язок здійснювати свої функції залежно від додержання законів Міністерством транспорту України і підпоряд­кованими державними підприємствами, установами і організаціями.

Природоохоронні прокуратури створені з метою посилення на­гляду за додержанням екологічного законодавства України.

Прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах здійснюють нагляд за за­конністю діяльності адміністрації виправних, виховних колоній, тю­рем, колоній-поселень, лікувально-оздоровчих установ кримінально-виконавчої системи. Хоча інколи ці функції можуть покладатися і на територіальні прокуратури, у випадках, коли на відповідних адмі­ністративних одиницях не створено спеціалізовану прокуратуру.

На прокуратури, що здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах покладається, окрім цього, ще й обов'язок розслідувати злочини, вчинені особами, що відбувають у цих установах покарання, а також працівниками цих закладів, скоєних під час виконання службових обов'язків.

У Генеральній прокуратурі та прокуратурі Автономної Респуб­ліки Крим є старші слідчі і слідчі в особливо важливих справах, а в прокуратурах обласного рівня та прирівняних до них можуть бути слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі. У районних та прирівняних до них - старші слідчі та слідчі.

Слідчі прокуратури провадять досудове слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їх підслід­ності, а також в інших справах, переданих їм прокурором.

СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

1.   Генеральну прокуратуру України очолює ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР, який в підпорядкуванні має:

ПЕРШОГО заступника, в котрого, відповідно, в підпорядкуванні є старший помічник.

6-тьох заступників.

ЗАСТУПНИКА Генерального прокурора України - це началь­ник головного управління військових прокуратур.

ЗАСТУПНИКА Генерального прокурора України - це прокурор міста Києва.

Двох старших помічників Генерального прокурора України.

РАДНИКА Генерального прокурора України, в підпорядкуванні якого є помічник радника Генерального прокурора України.

2. ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ:

УПРАВЛІННЯ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури: - відділ криміналістики.

УПРАВЛІННЯ з розслідування особливо важливих справ:

-  відділ з розслідування кримінальних справ про злочини у сфері економіки;

-  відділ з розслідування кримінальних справ про злочини про­ти особи.

ВІДДІЛ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ.

3. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІ­ЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО:

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами внут­рішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяль­ності, дізнання та досудового слідства:

-  відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового слідства;

-  відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами по­даткової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяль­ності, дізнання та досудового слідства:

-  відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового слідства;

-  відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням законів органами СБУ. Державної митної служби та Прикордонної охорони при про­вадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та до­судового слідства:

-  відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

-  відділ нагляду за додержанням законів про державний кор­дон та митну службу.

УПРАВЛІННЯ нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами та іншими державними органами, які ведуть бо­ротьбу з організованою злочинністю і корупцією:

-  відділ нагляду за виконанням законів спеціальними підроз­ділами та іншими державними органами, які ведуть бо­ротьбу з організованою злочинністю при провадженні опе­ративно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

-  відділ нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією.

4.   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ:

УПРАВЛІННЯ нагляду за додержанням і застосуванням законів:

-  відділ нагляду за додержанням конституційних прав і свобод;

-  відділ нагляду за додержанням законів у сфері економіки.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням природоохоронного законо­давства.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням законів про права неповно­літніх.

ДРУГИЙ відділ.

ОРГАНІЗАІЛЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУ­ВАЧЕННЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВА У СУДАХ ТА НАГЛЯДУ ЗА ВИКО­НАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ:

УПРАВЛІННЯ підтримання державного обвинувачення в судах:

-  відділ участі прокурорів у кримінальному судочинстві;

-  відділ участі прокурорів у Верховному Суді України;

-  організаційно-методичний відділ.

УПРАВЛІННЯ представництва інтересів громадян і держави в судах:

-  відділ представництва інтересів громадян і держави в ци­вільному судочинстві та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень;

-  відділ представництва інтересів громадян і держави в гос­подарському судочинстві;

- організаційно-методичний відділ.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням законів при виконанні судових

рішень у кримінальних справах.

6. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

УПРАВЛІННЯ кадрів:

- відділ особового складу;

- відділ роботи з кадрами;

- відділ підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.

ІНСТИТУТ Генеральної прокуратури підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокуроської діяльності (на правах управління).

7. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗА­БЕЗПЕЧЕННЯ:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНЕ управління:

- відділ організації роботи і контролю виконання;

- інформаційно-аналітичний відділ;

-  відділ координації діяльності правоохоронних органів у бо­ротьбі із злочинністю;

- відділ статистики.

УПРАВЛІННЯ правового забезпечення:

-  відділ правового аналізу;

-  відділ правової інформації.

8. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР:

УПРАВЛІННЯ з питань підтримання державного обвинувачення та представництва у судах:

-  відділ з питань підтримання державного обвинувачення у судах;

-  відділ представництва інтересів громадян і держави у судах.

СЛІДЧЕ управління:

-  відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слід­чими військових прокуратур;

-  відділ нагляду за законністю оперативно-розшукової діяль­ності та дізнання;

-  слідчий відділ.

ВІДДІЛ нагляду за додержанням і застосуванням законів у

Збройних силах України та інших військових формуваннях.

ВІДДІЛ роботи з кадрами військових прокуратур.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-контрольний відділ.

СЕКРЕТАРІАТ (на правах відділу).

9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ:

-  відділ міжнародного співробітництва;

-  відділ правової допомоги.

10.  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ:

УПРАВЛІННЯ документального та правового забезпечення:

-  секретаріат (на правах відділу);

-  відділ програмного і технічного забезпечення.

УПРАВЛІННЯ матеріально-технічного забезпечення та соці­ально-побутових потреб:

-  відділ матеріально-технічного забезпечення;

-  експлуатаційно-господарський відділ;

-  гараж;

-  їдальня.

11.  ВІДДІЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

12. ПАНСІОНАТ "ЗОРЕЦВІТ" М. МОРШИН.

13. ВІДДІЛ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН, РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ.

14.  ПЕРШИЙ ВІДДІЛ.

15.  ПРЕС-СЛУЖБА (НА ПРАВАХ ВІДДІЛУ).