2. ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ є одним із головних понять, через яке розкривається структура і весь зміст діяльності органів прокуратури. Вивчення прокурорського нагляду та прокурорської діяльності - це поглиблене вивчення функцій прокуратури.

ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ - це зазначені у законі напрями або час­тини діяльності її органів, які визначаються соціально-державним призначенням прокуратури, характеризуються певним предметом та завданнями і здійснюються з використанням властивої цим ор­ганам компетенції.

Функції прокуратури України сучасного періоду закріплені у ст. 121 Конституції України, а також у ст.ст. 5, 10 та перехідних поло­женнях Закону "Про прокуратуру".

У відповідності з цими нормами до функцій прокуратури можна віднести:

1.   Підтримання державного обвинувачення в суді.

2.   Представництво інтересів громадянина або держави в суді у ви­падках, визначених законом.

3.Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої сво­боди громадян.

5.Нагляд за додержанням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими осо­бами та громадянами.

6.   Досудове розслідування діянь, що містять ознаки злочину.

7.   Координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі із зло­чинністю.

Проаналізувавши наведену, вичерпну систему основних напря­мів діяльності органів прокуратури (оскільки у відповідності з ч.2 ст.5 Закону на прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією та цим Законом) і перед тим як їх ко­ротко проаналізувати, можна сказати наступне:

-  по-перше, що за характером ці функції є таких видів: а) на­глядові- під номером 3, 4, 5, б) не пов'язані з наглядом- 1, 2, 6, 7.

-  по-друге, всі перераховані функції за напрямом прояву є зов­нішніми. Разом з тим, прокуратурі, як і будь-якому державному органу, властива і внутрішня управлінсько-контрольна діяль­ність, а тому прокуратура для забезпечення свого ефектив­ного функціонування виконує ще дві внутрішні функції: а) управ­лінську, б) контролюючу.

Очевидно, поки що ФУНКЦІЯ НАГЛЯДУ за додержанням і пра­вильним застосуванням законів усіма органами, підприємствами, уста­новами, організаціями, посадовими особами та громадянами і за значенням, і за об'ємом виконуваної в її рамках роботи, займає го­ловне місце в структурі діяльності прокуратури України (статистика цього напряму діяльності прокуратури наступна: органи прокуратури за останні п'ять років виявили біля 350 тис. порушень закону. За нех­тування законами за вимогою прокурорів притягнуто до відповідаль­ності майже 200 тис. осіб. За вказаний період задоволено понад 75 тис. протестів щодо порушення посадовими особами законодавства. Прокурори стали на захист прав громадян на основі майже 50 тис. звернень. За пропозицією прокурорів поновлені права громадян у зв'язку з порушенням трудового законодавства у майже 7 тис. ви­падках; житлового законодавства - у майже 4 тис; питань соціального захисту громадян - також у майже 4 тис. випадках. На особис­тому прийомі прокурорами прийнято близько 800 тис. громадян. Крім того, за поданнями і приписами прокурорів усунуто майже 50 тис. порушень законодавства про конституційні права і свободи громадян, а за протестами прокурорів скасовано біля 20 тис. незаконних пра­вових актів з цих питань тощо).

Ця функція прокуратури реалізується в конкретній галузі діяль­ності органів прокуратури, яка називається "Нагляд за додержанням і застосуванням законів". У літературі цю галузь ви поки що зустрі­чатимете під вже застарілою, але колись традиційною назвою "за­гальний нагляд".

Суть цього різновиду нагляду прокуратури полягає:

-  у діяльності прокурорів щодо вивчення одержаної із різнома­нітних, визначених законом, джерел інформації про порушен­ня закону;

-  в одержанні та аналізі різного роду матеріалів, статистичних даних про роботу піднаглядних об'єктів, в яких можуть міс­титись відомості, що вимагають або проведення прокурор­ських перевірок своїми силами, або із залученням відомчих або позавідомчих контролюючих органів;

- в оцінці правових актів з позиції відповідності їх законам;

-  у вживанні заходів прокурорського реагування з метою усу­нення виявлених порушень, скасування рішень (актів), що су­перечать закону.

Зміст ФУНКЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ діянь, що містять ознаки зло­чину (або як її ще називають у літературі: "Функція кримінального переслідування"), якщо проаналізувати зміст Закону "Про прокура­туру", не одержав у ньому конкретного висвітлення. Зрозуміти її на­ближене законодавче бачення можна, проаналізувавши ст.ст. 29, ЗО, 32 Закону, а також відповідні статті КПК, у яких вона чіткіше про­ступає при розгляді:

- процедури порушення кримінальних справ;

- при проведенні досудового слідства слідчими прокуратури або самим прокурором.

Ця функція має спільні компоненти і тісний зв'язок з функцією ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГА­НАМИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО та з функцією ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ, а також частково з функ­цією ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ, головним чином у здійсненні прокурором своїх повноважень під час апеляційного, касаційного провадження та перегляду кримінальних справ в порядку виключного провадження, що за суттю є продовжен­ням кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини.

Даючи вказівки органам розслідування порушити кримінальну спра­ву, виконати досудове слідство, висунути обвинувачення, обрати за­побіжний захід, затверджуючи обвинувачувальний висновок, одночасно прокурор безпосередньо здійснює функцію нагляду і частково-опосе­редковано - функцію розслідування злочинів.

Функція координації діяльності правоохоронних органів у бо­ротьбі зі злочинністю також має тісний зв'язок з прокурорським на­глядом за додержанням законів. Власне результати перевірок стану законності у діяльності органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції, митної служби тощо виступають підставою об­говорення на координаційних нарадах, котрі організовуються про­курорами, тих чи інших питань, пов'язаних з боротьбою зі злочин­ністю і таких, що вимагають узгоджених дій.

Закон "Про прокуратуру" (ст. 10) наділяє прокурорів правом у цілях забезпечення координації діяльності вищезазначених органів скликати координаційні наради, організовувати робочі групи, вима­гати статистичну та іншу необхідну інформацію, брати участь в ор­ганізації нарад Координаційного комітету по боротьбі з організо­ваною злочинністю та корупцією при Президентові України.

Указом Президента України від 12.02.2000 року №229-2000 "Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по бо­ротьбі з корупцією та організованою злочинністю" впроваджені на ос­нові вже діючого Указу Президента від 30.05.1994 року №829 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" - основні напрями координації діяльності та закріплена роль прокурора як її організатора.

Декілька слів про ВНУТРІШНЮ ФУНКЦІЮ УПРАВЛІННЯ в органах прокуратури.

Під терміном "управління" в органах прокуратури потрібно ро­зуміти вплив вищестоячих прокурорів на підлеглі і нижчестоячі ор­гани, керівництво і контроль за їх діяльністю з метою забезпечення покладених на них завдань. Формами управління органами про­куратури є:

-  аналітична робота;

-  взаємодія між структурними підрозділами апаратів і органами прокуратури всередині системи;

— безпосереднє керівництво.

Ефективність функції управління обумовлюється здійсненням ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАВДАНЬ.

Контроль за виконанням - це важливий елемент системи гарантій законності в безпосередній діяльності прокурорів і слідчих, це засіб дії на підвищення його результативності, персональної відповідальності, ви­явлення і усунення недоліків та обставин, які їм сприяють.

На завершення розгляду цього питання варто зазначити, що характер внутрішніх і зовнішніх функцій прокуратури, окрім загаль­ного врегулювання у Законі "Про прокуратуру", більш детально ви­світлено в конкретних, доволі чисельних за кількістю, наказах Ге­нерального прокурора, які ми з вами і будемо вивчати згодом.