§ 1. Система та повноваження державної виконавчої служби

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

З прийняттям Конституції України склалися нові по-

літико-правові умови реформування правоохоронної

функції держави, здійснення судово-правової реформи.

Створення умов ефективного захисту прав, свобод та за-

конних інтересів людини, утвердження режиму закон-

ності в діяльності органів влади і посадових осіб виклика-

ло необхідність утворення єдиної самостійної системи ви-

конання рішень судів та інших органів.

Правову основу діяльності державної виконавчої

служби становлять Конституція України, закони «Про

державну виконавчу службу», «Про виконавче прова-

дження», інші закони та підзаконні нормативно-правові

акти, прийняті на їх виконання.

Закони України «Про державну виконавчу службу» і

«Про виконавче провадження» визначили основи органі-

зації та діяльності державної виконавчої служби, її завдан-

ня, правовий статус, соціальний захист державних вико-

навців, а також умови і порядок примусового виконання

рішень судових та інших органів (посадових осіб) у разі

невиконання їх у добровільному порядку.

Таким чином, інститут судових виконавців, що діяли

при суді, реформовано в державну виконавчу службу, яка

увійшла до системи органів Мін'юсту України.

Завданням державної виконавчої служби є своєчасне,

повне і неупереджене примусове виконання рішень, пе-

редбачених законом.

Систему органів державної виконавчої служби скла-

дають:

- Департамент державної виконавчої служби Мін'юс-

ту України;

Розділ XII. Державна виконавча служба

- відділи державної виконавчої служби Головного

управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК,

обласних, Київського і Севастопольського міських управ-

лінь юстиції;

- районні, міські (міст обласного значення), районні

у містах відділи державної виконавчої служби відповідних

управлінь юстиції.

Безпосередньо роботу по виконанню рішень судових

та юрисдикційних органів покладено на державних вико-

навців районних, міських (міст обласного значення), ра-

йонних у містах відділів державної виконавчої служби, які

є юридичними особами, мають розрахункові та інші рахун-

ки в установах банків, гербову печатку.

Державною виконавчою службою підлягають вико-

нанню: 1) рішення, ухвали і постанови судів у цивільних

справах; 2) вироки, ухвали і постанови судів у криміналь-

них справах у частині майнових стягнень; 3) вироки судів

у частині позбавлення прав займати певні посади або за-

йматися певною діяльністю; 4) постанови судів у частині

майнових стягнень у справах про адміністративні правопо-

рушення; 5) мирові угоди, затверджені судом; 6) рішення,

ухвали, постанови арбітражних судів; 7) виконавчі написи

нотаріусів; 8) рішення Конституційного Суду України у

випадках, передбачених законом; 9) не сплачені в строк

платіжні вимоги, акцептовані платником; 10) рішення тре-

тейських судів відповідно до законів України; 11) рішення

комісій по трудових спорах; 12) постанови, винесені орга-

нами (посадовими особами), уповноваженими законом

розглядати справи про адміністративні правопорушення у

випадках, передбачених законом; 13) рішення іноземних

судів і арбітражів у передбачених законом випадках; 14)

рішення державних органів з питань володіння і користу-

вання культовими будівлями та майном; 15) рішення Ан-

тимонопольного комітету України та його територіальних

відділень у передбачених законом випадках; 16) постанови

державного виконавця про виконавчий збір та накладення

штрафу; 17) рішення інших державних або недержавних

органів у випадках, передбачених законом.

Організація судових та правоохоронних органів