§ 2. Органи дізнання, їх завдання та повноваження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Під дізнанням розуміється сукупність оперативно-роз-

шукових та інших передбачених Законом дій, які здійснюють

спеціально уповноважені на те адміністративні органи та

посадові особи з метою своєчасного виявлення ознак злочи-

1 Конституція України передбачає реформування органів попе-

реднього слідства і вживає термін «досудове слідство». До сформуван-

ня системи досудового слідства і введення вдію законів, що регулю-

ють її функціонування, органи прокуратури, МВС та СБУ продовжу-

ють виконувати функцію попереднього слідства.

Організація судових та правоохоронних органів

ну та осіб, що його вчинили, а також для попередження та

припинення злочинів.

Перелік органів дізнання є вичерпним. Відповідно до

ст. 101 КПК органами дізнання є:

- міліція;

- податкова міліція — у справах про ухилення від спла-

ти податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у

справах про приховування валютної виручки;

- органи Служби безпеки у справах, віднесених зако-

ном до їх ведення;

- командири військових частин, з'єднань, начальни-

ки військових установ - у справах про всі злочини, вчи-

нені підлеглими їм військовослужбовцями та військово-

зобов'язаними під час проходження ними зборів, а також

у справах про злочини, вчинені співробітниками і служ-

бовцями Збройних Сил України у зв'язку з виконанням

службових обов'язків або в розташуванні частини, з'єд-

нання, установи;

- митні органи — у справах про контрабанду;

- начальники виправно-трудових установ, слідчих ізо-

ляторів, лікувально-трудових та виховно-трудових профі-

лакторіїв — у справах про злочини проти встановленого

порядку несення служби, вчинені співробітниками цих

установ, а також у справах про злочини, вчинені у розта-

шуванні зазначених установ;

- органи державного пожежного нагляду — у справах

про пожежі та порушення протипожежних правил;

- органи охорони державного кордону - у справах про

порушення державного кордону;

- капітани морських суден, що знаходяться у далеко-

му плаванні.

Перелік органів дізнання декілька десятиріч був не-

змінним, і лише недавно поповнився податковою міліці-

єю, яка була утворена з метою запобігання злочинам та

іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх роз-

криття, розслідування та провадження у справах про ад-

міністративні правопорушення. Згідно з ст. 19 Закону

України «Про державну податкову службу в Укра'їні» по-

Розділ IX. Органи попереднього розслідування   ШШ1Р

даткова міліція складається із спеціальних підрозділів по

боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у

складі відповідних органів державної податкової служби.

Податкова міліція здійснює згідно з законом оперативно-

розшукову діяльність, а також проводить дізнання та до-

судове слідство в межах своєї компетенції.

Слід відрізняти орган дізнання від особи, яка прово-

дить дізнання. Органом дізнання є або установа в цілому

(з числа установ, що вказані у наведеному переліку), або

керівник цієї установи. Не всі працівники цих установ

можуть проводити дізнання. Цю діяльність здійснюють

лише особи, уповноважені на це органом дізнання. Вони

і є особами, які проводять дізнання. Наприклад, у Зброй-

них Силах України орган дізнання — командир частини,

який має право самостійно проводити дізнання, але, як

правило, призначає для цього військового дізнавача з чи-

сла офіцерів частини або може доручити проведення діз-

нання будь-якому офіцеру частини. Особа, яка проводить

дізнання, не є процесуальне самостійною, всі рішення у

справі виносяться від імені начальника органу дізнання.

Повноваження органів дізнання визначені в КПК. На

органи дізнання покладається вжиття необхідних опера-

тивно-розшукових заходів з метою виявлення ознак зло-

чину та осіб, що його вчинили. При виявленні особи, яка

підозрюється у вчиненні злочину, орган дізнання має пра-

во затримати її на строк, що не перевищує 72 години.

За наявності ознак злочину орган дізнання порушує

кримінальну справу і проводить слідчі дії для встановлен-

ня особи, яка вчинила злочин, після чого передає справу

слідчому через прокурора. У справі про злочин, який не

є тяжким, дізнання проводиться в десятиденний строк з

моменту встановлення особи, що його вчинила. Коли така

особа не встановлена, дізнання зупиняється, що, однак,

не звільняє орган дізнання від обов'язку застосовувати

заходи для встановлення особи, яка вчинила злочин. У

справі ж про тяжкий злочин дізнання проводиться в строк

не більше десяти днів з моменту порушення кримінальної

справи, після чого справа передається слідчому, незалеж-

Організація судових та правоохоронних органів

но від того, чи встановлена особа, яка вчинила цей зло-

чин. Коли така особа не встановлена, орган дізнання і пі-

сля передачі справи слідчому продовжує виконувати опе-

ративно-розшукові дії та повідомляти слідчого про їх ре-

зультати (ст.ст.103, 104, 108, 209 КПК).

Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобо-

в'язаний виконувати доручення слідчого по проведенню

слідчих та розшукових дій.

Дізнання у кримінальній справі закінчується складан-

ням постанови про направлення справи для проведення

попереднього слідства, яка затверджується прокурором,

або при наявності до того підстав — складанням постано-

ви про припинення кримінальної справи (ст. 109 КПК).

Дії і постанови органів дізнання можутьбути оскаржені

прокурору, а постанови провщмову у порушенні криміналь-

ної справи та про припинення справи — також до суду.