§ 1. Поняття і сутність попереднього розслідування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Попереднє розслідування — це діяльність спеціально

уповноважених органів держави по виявленню злочинів та

осіб, які їх вчинили, збиранню, перевірці, всебічному, повно-

му і об'єктивному дослідженню та оцінці доказів, виявлен-

ню причин та умов вчинення злочинів.

Виконання цієї складної та відповідальної роботи

покладається законом на спеціальні державні органи —

органи попереднього розслідування, які поділяються на

органи дізнання і органи попереднього слідства1. Завдан-

нями органів попереднього розслідування є швидке і пов-

не розкриття злочинів, викриття винних осіб та притяг-

нення їх до кримінальної відповідальності, попереджен-

ня та припинення суспільне небезпечних діянь.

Органи попереднього розслідування покликані забез-

печити дієвість принципу невідворотності покарання за

вчинений злочин.

Попереднє розслідування поділяється на два види:

дізнання і попереднє слідство.