9.1. Державне управління землеустроєм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 

Посилення ролі землеустрою при реалізації земельних перетворень і переході до нових форм землекористування і господарювання на землі, перерозподілі земель і їх приватизації, а також в обігу земель вимагає

судосконалення функцій і посилення ролі держави в управлінні землеустроєм.

В   даний   час   управління   землеустроєм   здійснюється   Кабінетом

, Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, спеціально уповноваженим органам з питань земельних ресурсів та органами .місцевого самоврядування. Аналіз діяльності держави за період з 1991 року і по даний час показав, що вона в першу чергу приділяла увагу

^фіскальним і політичним питанням, вирішуючи завдання перерозподілу власності, збору земельного податку. Разом з цим, практично не розглядалися   питання   вивчення   стану   і   використання   земель,   не

*              розроблялися схеми використання й охорони земель, організації території

тощо.

lt              Ослаблення ролі держави  в здійсненні  землеустрою привело до

втрати функції планування  використання земель як основи в  системі

*              управління    земельними   ресурсами,   що   порушило   комплексність   в

проведенні землевпорядних робіт.

у        У  зв'язку  з   цим  обсяги   проведення  землеустрою   робіт  значно ..скоротилися, а сам землеустрій став втрачати державний характер. Це спричиняє    незворотні    наслідки,    пов'язані    з    погіршенням    стану г використання й охорони земель.

Поряд з удосконаленням землеустрою повинна бути посилена роль

держави в управлінні землевпорядною діяльністю. В першу чергу, це

^'стосується питань розмежування функцій  ведення і  повноважень між

органами   виконавчої   влади   й   органами   місцевого   самоврядування,

прийняття нормативних правових актів з землеустрою і забезпечення

^ контролю   за  їх   виконанням,   здійснення   координації  землевпорядної

діяльності й удосконалення порядку фінансування землевпорядних робіт.

До       розмежування       функцій       ведення       і       повноважень

між галузями влади з управління землеустроєм, згідно з статтями 6-17

Земельного кодексу України, віднесені:

f               а) до відання Кабінету Міністрів України:

• проведення єдиної політики ведення і встановлення єдиних принципів і основних засад землеустрою, ліцензування діяльності з землеустрою;

117

 

прийняття     правових     нормативних     актів     по     землеустрою

і контроль за їх дотриманням;

організація        здійснення        землеустрою        відповідно       до

загальнодержавних федеральних програм;

фінансування землевпорядних робіт;

визначення концепції розвитку землеустрою;

наукове і методичне забезпечення землеустрою;

проведення   єдиної   інвестиційної   політики   в   галузі   ведення

землеустрою;

організація землевпорядних робіт на землях, що знаходяться у

державній власності;

б)            до відання органів виконавчої влади в регіонах і на місцях:

організація проведення землеустрою відповідно до регіональних

програм;

фінансування     землевпорядних     робіт     за     рахунок     коштів

регіональних і місцевих бюджетів;

координація     діяльності     землевпорядних     органів     в     сфері

землеустрою;

організація землевпорядних робіт на землях, що знаходяться у

державній власності;

в)             до   відання   органів   місцевого   самоврядування   відноситься

організація і здійснення землеустрою в межах їх територій.

Всі органи влади здійснюють також контроль за проведенням землеустрою і реалізацією заходів з усунення допущених порушень і відшкодування заподіяного збитку.

Державне управління землеустроєм Кабінет Міністрів України здійснює безпосередньо або через центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах (Держкомзем України).

На рисунку 9.1 приведено структуру Держкомзему і виділено його функції в сфері управління землеустроєм. Якщо на державному рівні в центрального апарату передбачено більшість функцій з управління землеустроєм, то в його територіальних органах вони майже відсутні (особливо на районному рівні, де землеустрій здійснюється).

В умовах розвитку нових земельних відносин підвищується роль центрального органу виконавчої влади з управління земельними ресурсами, на який покладаються такі основні завдання з управління землеустроєм:

Забезпечення державної політики в галузі землеустрою.

Розробка концепцій і програми проведення землеустрою.

Розробка   проектів   правових   і   нормативних   актів   з   питань

землеустрою.

Методичне і матеріально-технічне забезпечення землеустрою.

Організація проведення робіт із землеустрою.

118

 

Колегія Держкомзему

 

Держкомзем України

 

Науково-технічна рада  І

 

 

 

Управління нормативно-правового забезпечення р-егулювання земельних відносин:

1.             Відділ нормативно-методичного забезпечення

Регулювання земельних відносин

2.             Відділ земельної реформи               

Управління землеустрою та автоматизації землевп­орядних робіт:

Відділ організації землевпорядних робіт

Відділ автоматизації та нормативного забезпеч­

ення землеустрою

Управління земель сільськогосподарського призначення:

Віддій використання і охорони земель

Відділ реформування сільськогосподарських

структур              

Управління земель несільськогосподарського призначення:

Відділ формування землекористування в містах

Відділ організації територіального планування

Управління державного земельного кадастру:

Відділ нормативного забезпечення ведення

державного земельного кадастру

Відділ статистики та автоматизації земельного

кадастру

 

Управління земельних ресурсів в областях та республіканський Комітет по земельних ресурсах АР Крим:

Відділ земельних

відносин і

землеустрою

Відділ

державного

контролю за

використанням та

охороною земель і

державної

землевпорядної

експертизи

З Відділ державного кадастру та моніторингу земель 4. Відділ земель несільськогоспо­дарського призначення

Міські відліпи (управління): начальник відділу та його заступник

 

 

 

Управління оцінки та економіки землекористування:

Відділ оцінки земель

Відділ економіки землекористування

 

Районні відділи земельних ресурсів: начальник відділу та його заступник

 

 

 

Управління державного контролю за використ­анням і охороною земель та державної землевпор­ядної експертизи:

Відділ державного контролю за використанням і

охороною земель

Відділ державної землевпорядної експертизи

 

Спеціалісти

сільських і

селищних рад

(землевпорядники)

 

Рисунок 9.1.      Структура Державного комітету України по земельних ресурсах України

119

 

Розвиток сфери землевпорядних послуг на принципах ринкових

відносин.

Організація   контролю  за проведенням  землевпорядкування  і

заходів, визначених землевпорядною документацією.

Проведення державної експертизи землевпорядної документації і

ліцензування землевпорядних робіт.

9.             Виконання   функцій   замовника   проектно-дослідних,   науково-

дослідних і дослідно-експериментальних робіт із землеустрою.

Найбільш слабкою ланкою в управлінні Держкомземом України є науково-дослідні, проектно-дослідні та дослідно-експериментальні роботи з землеустрою. Ці роботи в системі землеустрою виконує Інститут землеустрою У А АН. Його структура приведена на рисунку 9.2.

Експериментально-виробнича частина

 

Відділення земельних відносин:

Відділ формування земельної

власності

Відділ земельних відносин

Відділ менеджменту

 

Київське відділення

Філіали інституту землеустрою в 24 областях

 

 

 

Відділення землевпорядкування:

Відділ проблем землеустрою

Відділ екології

землекористування

Експериментальний відділ

землевпорядного проектування

Відділення земельного кадастру:

Відділ оцінки землі та майна

Відділ земельно-інформаційних

систем

Експериментальний відділ

земельного кадастру        

 

 

Відділ менеджменту

Відділ землевпорядного

проектування

Відділ землевпорядних

вишуків

Відділ відведення

земель

Відділ оцінки землі та

ґрунтових вишуків

Відділ планування

землеустрою та фінансів

 

Рисунок 9.2.   Структура системи Інституту землеустрою УААН

120

 

Всі вище наведені функції в управлінні землеустроєм передбачені в системі Інституту.

Одним з факторів посилення ролі держави в управлінні землеустрою є обов'язковість землеустрою, тобто визнання землеустрою в якості невід'ємної складової частини суспільного способу виробництва, без якого неможливо організувати діяльність будь-якого землекористувача. Отже, це викликає об'єктивну необхідність проведення вемлеустрою при будь-яких змінах земельних відносин, території, використанні земель. Це також означає, що будь-яка реорганізація виробництва і території повинна здійснюватися тільки на основі проекту землеустрою, обгрунтованого з економічної й екологічної сторони. Землеустрій повинен бути основним важелем держави з управління земельними ресурсами, перешкоджати виникненню перекосів в економіці шляхом науково обгрунтованого перерозподілу, використання й охорони земель.

Виходячи з цього, землеустрій повинен проводитися в обов'язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форм власності та їхнього цільового призначення у випадках:

розробки     перспективних    планів     організації    раціонального

використання й охорони земель;

встановлення в натурі (на місцевості) границь адміністративно-

територіальних утворень, меж міст і інших населених пунктів та зон з

особливим правовим режимом використання земель;

перерозподілу земель і їх приватизації;

утворення нових і упорядкування існуючих об'єктів землеустрою;

формування земельних ділянок при наданні й обігу земель та

закріпленні їх меж в натурі (на місцевості);

організації    і    облаштування    території    сільськогосподарських

підприємств, розробки заходів щодо збереження та підвищення родючості

ґрунтів.

Встановлені затвердженою землевпорядною документацією заходи щодо формування й організації території об'єкта землеустрою, раціонального використання та охорони земель1, межі земельних ділянок та земель, обмежених і обтяжених (сервітути) у їх використанні* та інші заходи є обов'язковими для виконання власниками, користувачами й орендарями земельних ділянок, а також органами державної* влади й органами місцевого самоврядування.

Держава повинна також встановити, що землевпорядна документація в обов'язковому порядку повинна враховуватися при розробці державних і регіональних цільових програм, місцевих цільових програм, схем1 і проектів соціально-економічного розвитку території та розміщення продуктивних сил, розвитку інженерної і соціальної інфраструктур, при містобудівному плануванні розвитку території, заходів по охоройі природи та раціональному    природокористуванню, інших розробках в чистині

121

 

використання даних про довгострокове використання і охорону земель та про встановлення меж об'єктів землеустрою.

Обов'язковою повинна стати вимога, що внесення змін у землевпорядну документацію допускається тільки з дозволу органу, який затвердив дану документацію.

З метою дотримання єдиної державної політики в галузі землеустрою, раціонального використання та охорони земель, захисту прав громадян і юридичних осіб на землю повинна бути законодавчо введена державна землевпорядна експертиза.

Основним завданням державної землевпорядної експертизи повинно стати дотримання вимог земельного законодавства, а також рішень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.