Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

Відомо, що як істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, підчас якого виявляються, збираються, досліджуються, перевіряються, закріплюються і оцінюються докази та на їх підставі приймаються й обґрунтовуються процесуальні рішення. Проблеми доказування займають одне з центральних місць у кримінально-процесуальній теорії, яку розробляють і розвивають багато вчених у галузі кримінального процесу, криміналістики та

інших наук.

Основні завдання кримінального процесу в цілому та доказування зокрема — це охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожного, хто вчинив злочин, було притягнуто до відповідальності і жоден невинний не був покараний (ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України)1.

Ці вимоги закону мають виконувати в своїй діяль-I    ності посадові особи, які здійснюють кримінально-процесуальне доказування у кримінальних справах. 1    А для цього орган дізнання, слідчий, прокурор, захисник (адвокат), суддя (суд) повинні мати необхідну наукову базу для використання її в практичній ро-I    боті при розкритті й розслідуванні злочинів. Тому в і    підручнику при розгляді теоретичних питань доказо-I    вого права з деяких питань наводяться приклади зі І    слідчої та судової практики, архівні матеріали, а також використано особистий досвід роботи автора як І    оперативного працівника, слідчого та судді.

1 Далі — КПК України.

 

4

 

Передмова

 

При роботі над підручником, який складається з двох частин: загальної та особливої, враховано всі зміни і доповнення до кримінально-процесуального законодавства, що регулює процес доказування. У Загальній частині розглядаються поняття доказового права і теорії доказів у кримінальному процесі; співвідношення завдання кримінально-процесуального законодавства і доказового права при розкритті, розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ, а також допустимість і належність доказів, класифікація доказів і їх процесуальних джерел, предмет і межі доказування, презумпція невинуватості в процесі доказування, способи збирання і перевірки доказів, застосування технічних засобів при збиранні й перевірці доказів тощо.

Основною відмінністю, яка відрізняє це видання від інших наукових робіт, присвячених проблемам доказування, є те, що у загальній частині автор вважає за потрібне розкрити таке проблемне питання, як застосування опера-тивно-розшукової діяльності у кримінально-процесуальному доказуванні.

В Особливій частині на основі зазначених теоретичних положень детально розглянуто фактичні дані (джерела доказів), на підставі яких у визначеному законом порядку особа, яка проводить дізнання, дізнавач, слідчий, прокурор, суддя (суд) встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винуватість (невинуватість) особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи (ч. 1 ст. 65 КПК України).

Підручник у першу чергу розрахований на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів для успішного опанування теоретичними і практичними навичками з основних питань доказового права для використання в практичній діяльності з розкриття, розслідування і судового розгляду кримінальних справ.