ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Розділ 1

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА

І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА      3

Предмет теорії держави і права      3

Теорія держави і права в системі суспільних наук     4

Роль і місце теорії держави і права в системі

юридичних наук 5

Функції теорії держави і права        7

Теорія держави і права як навчальна дисципліна       9

Запитання і завдання для самоконтролю      10

Розділ 2

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА           11

Поняття і призначення методології                11

Структура методології теорії держави і права             12

Запитання і завдання для самоконтролю      18

Розділ 3

СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА       19

Поняття суспільства і форми його організації            19

Поняття і призначення соціального регулювання, місце

права в системі соціального регулювання   22

Держава і право в політичній системі суспільства     23

3.4.          Поняття громадянського суспільства            25

Запитання і завдання для самоконтролю      28

Розділ 4

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ              29

Основні теорії виникнення держави              29

Загальна характеристика первісного суспільства       31

Передумови та умови виникнення держави               34

Основні шляхи виникнення держави             36

Запитання і завдання для самоконтролю      37

Розділ 5

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ      38

Сутність держави                38

Основні властивості держави          39

Запитання і завдання для самоконтролю      42

233

 

Розділ 6

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ         43

Поняття функцій держави                43

Класифікація функцій держави       44

Форми і методи здійснення функцій держави            49

Запитання і завдання для самоконтролю      50

Розділ 7

ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ     51

Поняття і основні критерії типології держав                51

Формаційний підхід до типології держав      52

Цивілізаційний підхід до типології держав    54

Запитання і завдання для самоконтролю      57

Розділ 8

ФОРМА ДЕРЖАВИ          58

Поняття форми держави  58

Форма державного правління         59

Форма державного устрою             64

Міждержавні об'єднання  67

Державний режим             70

Запитання і завдання для самоконтролю      73

Розділ 9

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ   74

Поняття і структура механізму держави       74

Поняття і ознаки державних органів              75

Види державних органів   76

Принципи організації і функціонування

механізму держави            76

9.5.          Державна служба               78

Запитання і завдання для самоконтролю      80

Розділ 10

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА            81

Соціологічні та політологічні концепції держави       81

Теорія соціально-правової держави              82

Тенденції розвитку соціально-правової держави

в Україні               85

Запитання і завдання для самоконтролю      87

234

 

Розділ 11

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА       88

Виникнення права              88

Поняття праворозуміння та його основні напрями   90

Запитання і завдання для самоконтролю      95

Розділ 12

ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА,

ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ       96

Поняття і ознаки права      96

Принципи права 99

Соціальна цінність права  100

Функції права      101

Запитання і завдання для самоконтролю      102

Розділ 13

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ            103

Поняття правового регулювання   103

Предмет і методи правового регулювання  104

Способи і типи правового регулювання      105

Стадії правового регулювання        107

Механізм правового регулювання та його структура               108

Запитання і завдання для самоконтролю      109

Розділ 14

НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ                110

Поняття і види соціальних норм     110

Поняття і ознаки норм права           112

Структура норм права      114

Формальне вираження структури правових норм    117

Класифікація правових норм           118

Запитання і завдання для самоконтролю      119

Розділ 15

ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА         120

Поняття форм (джерел) права         120

Основні види форм (джерел) права в сучасних правових

системах               121

Запитання і завдання для самоконтролю      124

Розділ 16

ПРАВОТВОРЧІСТЬ           125

16.1. Поняття і сутність правотворчості        125

235

 

Принципи правотворчості               126

Поняття і стадії правотворчого процесу       127

Способи і види правотворчості      128

Законодавчий процес і його особливості    129

Юридична (законодавча) техніка    132

Запитання і завдання для самоконтролю      133

Розділ 17

СИСТЕМА ПРАВА І її ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ           134

Поняття і структура системи права               134

Підстави поділу права на галузі й інститути 136

Загальна характеристика основних галузей права     138

Співвідношення матеріального і процесуального права .. 140

Публічне і приватне право               140

Співвідношення національного і міжнародного права             141

Запитання і завдання для самоконтролю      142

Розділ 18

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ

АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ    143

Поняття системи законодавства та її структура          143

Співвідношення системи права і системи законодавства. 144

Поняття і ознаки нормативно-правового акта            146

Чинність нормативно-правових актів            147

Систематизація нормативно-правових актів                149

Запитання і завдання для самоконтролю      152

Розділ 19

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ    153

Поняття і основні ознаки правових відносин               153

Структура правових відносин та її елементи               154

Зміст правовідносин          155

Класифікація правових відносин    156

Суб'єкти правовідносин    158

Об'єкти правових відносин               159

Юридичні факти 160

Запитання і завдання для самоконтролю      162

Розділ 20

ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ        163

20.1. Поняття і суть реалізації права               163

236

 

Види правореалізації         164

Форми безпосередньої правореалізації        164

Правозастосування як особлива форма реалізації норм

права     166

Види правозастосування  168

Процес застосування норм права, його основні стадії             168

Поняття і загальна характеристика тлумачення права              170

20.8.        Прогалини в законодавстві              173

Запитання і завдання для самоконтролю      174

Розділ 21

ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 175

Поняття і ознаки правової поведінки             175

Правомірна поведінка       176

Види правомірної поведінки           177

Протиправна поведінка — правопорушення              178

Юридичний склад правопорушення             179

Види правопорушень        180

Запитання і завдання для самоконтролю      181

Розділ 22

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ              182

Поняття юридичної відповідальності             182

Ознаки юридичної відповідальності              183

Мета і функції юридичної відповідальності 184

Принципи юридичної відповідальності        185

Класифікація юридичної відповідальності

за галузевою ознакою       188

22.6.        Класифікація юридичної відповідальності

за характером санкцій       190

Запитання і завдання для самоконтролю      191

Розділ 23

ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА         192

Поняття правової свідомості           192

Структура правосвідомості             193

Функції правосвідомості  194

Види правосвідомості       195

Поняття, основні характеристики і функції

правової культури              195

23.6.        Структура правової культури         196

237

 

Правова культура суспільства і окремої особистості               197

Правовий нігілізм і правовий ідеалізм,

шляхи їх подолання            198

Запитання і завдання для самоконтролю      199

Розділ 24

ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК                200

Поняття законності            200

Основні вимоги (принципи) законності       201

Гарантії законності            202

Поняття правопорядку      203

Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку               205

Запитання і завдання для самоконтролю      206

Розділ 25

ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО         207

Поняття і принципи правового статусу особи            207

Види правових статусів особи         208

Права і свободи як головна складова правового статусу 210

Класифікація прав і свобод              211

Обов'язки як елемент правового статусу особи         214

Забезпечення прав і свобод особи                216

Гарантії прав і свобод особи           217

Запитання і завдання для самоконтролю      219

Розділ 26

ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ            220

Поняття і структура правової системи          220

Романо-германська правова система           221

Англосаксонська правова система                223

Система релігійного та звичаєвого права    225

Проблеми формування світового правопорядку      227

Запитання і завдання для самоконтролю      228

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ       229

238

 

The textbook exposes issues on public and legal theory. Fundamental ideological principles underlying the textbook are principles of priority of individual's rights and freedom, jural social state, supremacy of law, democracy, and validity. Materials on public and legal conceptions were used while writing the textbook.

It is meant for students of higher educational establishments, lecturers, and everyone interested in the theory of public and legal development of Ukraine.

Навчальне видання Волинка Катерина Григорівна ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Навчальний посібник

Educational edition

Volynka, Kateryna G.

PUBLIC AND LEGAL THEORY

Educational manual

Редактор В. Д. Бондар

Коректори Л. Г. Бурлакіна, Л. П. Ковальчук

Комп'ютерне верстання Г. М. Перечинська

Оформлення обкладинки О. О. Стеценко

Підп. до друку 28.02.03. Формат 60×841/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,0. Обл.-вид. арк. 14,7. Тираж 10 000 пр. Зам. 3-118

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 09117 Біла Церква, 17, вул. Леся Курбаса, 4