ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 

Передмова           3

Розділ 1.   Деякі положення теорії та методології

приватного права               7

1.1.          Приватне право як сталий термін

у правознавстві   7

Сутність поняття "право"                 11

Гносеологія приватного права

та класифікації в ньому     15

1.2.          Заперечення існування приватного права

в колишньому СРСР          31

1.3.          Реформування права в Україні       36

Проблеми приватного і публічного права

та механізми їх розв'язання              43

Методологія приватного права       63

Розділ 2.   Сутність, принципи та методи міжнародного

приватного права               70

Предмет міжнародного приватного права  70

Принципи та методи міжнародного

приватного права               77

Способи розв'язання колізій за міжнародним

приватним правом             82

Кваліфікація норм міжнародного

приватного права. Його система і джерела 88

Розділ 3.   Суб'єкти міжнародного приватного права                93

3.1. Правовий статус іноземних фізичних осіб

та осіб без громадянства в Україні 93

568

 

Юридичні особи у міжнародному

приватному праві               101

Правовий статус юридичних осіб  113

Розділ 4.   Право власності у міжнародному

приватному праві               120

4.1.          Сутність права власності та його

правове регулювання        120

4.2.          Правове регулювання права власності

в Україні               126

Розділ 5.   Приватно4 та публічно4правові засади

матеріальної частини міжнародного

приватного права               138

5.1.          Міжнародні та національні правові засади

у здійсненні інвестиційної діяльності             138

Поняття інвестицій             138

Види іноземних інвестицій               146

Реєстрація іноземних інвестицій     153

Іноземні інвестори             158

Інвестування за межі України         162

Захист іноземних інвестицій

у міжнародному приватному праві              166

5.2.          Право інтелектуальної власності    170

Сутність інтелектуальної власності                170

Міжнародні правові документи

у сфері інтелектуальної власності  184

Форми правової охорони

права інтелектуальної власності     200

Процедура реєстрації прав

на торговельні марки        212

Захист права інтелектуальної власності        215

Переміщення інтелектуальної власності

через кордон       224

Інтелектуальна власність у формуванні

статутних фондів акціонерних товариств      228

5.3.          Міжнародно-правове регулювання

ринку цінних паперів         232

569

 

570

 

Поняття цінних паперів та їх основні види    232

Регулятивна інфраструктура фондового ринку         239

Міжнародна організація комісій з цінних паперів

та організація міжнародного співробітництва            246

Стандарти регулювання ринку цінних паперів

у Європейському співтоваристві   253

Адаптація українського законодавства

до міжнародних стандартів

регулювання фондового ринку      259

5.4.          Подвійне оподаткування 261

Визначення проблеми подвійного оподаткування .... 261 Зміст та термінологія договору про уникнення

подвійного оподаткування               265

Оподаткування прибутку в угодах

про запобігання подвійному оподаткуванню             271

5.5.          Зовнішньоекономічні договори     278

Джерела права у сфері регулювання

зовнішньоекономічної діяльності  278

Форма, зміст і порядок укладання

зовнішньоекономіного договору (контракту)            281

Правове регулювання договору (контракту) міжнародної торгівлі-продажу товарів.

Віденська конвенція           289

Бартерні договори              301

Торгові звичаї     303

5.6.          Правові засади міжнародних розрахунків    314

Загальні положення           314

Акредитив у міжнародних розрахунках        320

Інкасо в міжнародних розрахунках                338

Банківська гарантія            345

Векселі та чеки    359

5.7.          Приватноправове регулювання

міжнародних перевезень  377

Залізничний транспорт     379

Автомобільний транспорт               392

Морський транспорт         399

Повітряний транспорт       409

Транспорт внутрішніх водойм        416

 

Міжнародна пошта            424

Джерела внутрішнього транспортного

права України     427

Договір міжнародної експедиції     438

5.8. Державні закупівлі. Міжнародні аспекти              442

Розділ 6.   Міжнародний цивільний процес

і міжнародний комерційний арбітраж          450

6.1.          Міжнародний цивільний процес

і нотаріальні дії    450

Цивільний процес. Загальні положення       450

Конвенції про правову допомогу між державами     466

Двосторонні договори про правову допомогу          475

Виконання в Україні рішень іноземних судів              481

Конвенції з цивільного процесу в Раді Європи           490

Нотаріальні дії     494

6.2.          Міжнародний комерційний арбітраж           507

Міжнародні документи нормативного характеру      508

Міжнародні документи

ненормативного характеру              518

Міжнародно-правові норми і стандарти

у міжнародних комерційних арбітражах      524

Порядок приведення у виконання іноземних

арбітражних рішень. Екзекватура   535

Література            553

571

 

The scientific publication is one of the first attempts of theoretical interpretation of the phenomenon of private international law, in particular, of material regulation of relation­ships in the sphere of international trade, as well as of exposure and incorporation of its rules and standards. Accordingly, it is composed of two parts — theoretical and applied ones. In its theoretical part private international law is examined based on its nature. A new constructive (practical and effective) approach was developed to building an optimal model of private-legal regulation of international trading activities. The publication suggests methodological principles of such activities able to be used in the law-making process. The applied part considers incorporated objects of specific legal relationships on the basis of a systems approach.

It is meant for scientists and researchers, graduates and postgraduates of higher educa­tional establishments, as well as for practitioners working in the legislative and law-enforcement areas.

Наукове видання

Юлдашев Олексій Хашимович

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Scientific Publication Youldashev, Oleksiy H.

PRIVATE INTERNATIONAL LAW: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

Відповідальний редактор В. Д. Бондар Редактор Т.Д. Станішевська

Коректор С. М. Толкачова

Комп'ютерне верстання Ю. А. Станішевський

Оформлення обкладинки Д. В. Кругленко

Підп. до друку 30.07.04. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 33,48. Обл.-вид. арк. 35,42. Тираж 1000 пр. Зам. № 4-378

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 09117 Біла Церква-17, вул. Леся Курбаса, 4