АНОТАЦІЯ : Міжнародне приватне право - О.Х. Юлдашев : Книги по праву, правоведение

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 
РЕКЛАМА
<

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

О. Х. Юлдашев

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО:

теоретичні та прикладні аспекти

Київ 2004

 

ББК  67.312.2 Ю31

Рецензенти: О. В. Дзера, д-р юрид. наук, проф. В. М. Коссак, д-р юрид. наук, проф. Л. Д. Тимченко, д-р юрид. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 30.03.04)

Схвалено на засіданні відділення юридичних наук Української академії наук (протокол № 2 від 20.05.04)

Юлдашев О. Х.

Ю31        Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. - К.: МАУП, 2004. - 576 с. - Бібліогр.: с. 553- 567.

ISBN 966-608-472-4

Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнарод­ного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжна­родної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправо­вого регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні за­сади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прик­ладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об'єкти конк­ретних правовідносин у міжнародному приватному праві.

Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.

ББК 67.312.2

©    О. Х. Юлдашев, 2004

©    Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-472-4              управління персоналом (МАУП), 2004