Міліція України у період НЕПу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М    Алтуєв В.М. З історії діяльності міліції Донбасу (1921р.) // Укр. іст. журн.- 1968.-№ 2.-С.95-98.

М   Алтуєв В.М. Участь міліції України в боротьбі з бандитизмом у 1921-1925рр. // Укр. іст. журн.-1973.-№ 10.- С.119-124.

М   Алтуєв В. Участь міліції УРСР в ліквідації дитячої безпритульності після громадянської війни // Рад. право.-1988.-№ 11.-С.74-76.

М   Алтуєв В. Участь міліції України в охороні народного господарства (1921-1922рр.) // Право України.-1993.-№ 3.-С.35-36.

М   Бровкин А. Боевой путь украинской милиции // Сов. милиция.-1958.-№12.-С.58-60.

Джалилов Т.А. Страницы истории милиции Хорезма и Бухары. – Ташкент, 1970.

Долгий А. Становлення служби боротьби органів внутрішніх справ з економічною злочинністю (історичний огляд) // Право України. – 1998. - № 5. – С. 95-98.

А 357400 Еропкин М.И. Развитие органов милиции в Советском государстве. - М.: НИ и РИО Высш. Школы МООМ СССР, 1967.- 87 с.

М   Збірник наказів міліції та розшуку УРСР.- Х; 1926-1927, 1926.-№1-12.-С.29-46, 70-120, 122-202; 1927.- № 1-14.

А 282485 Из истории милиции Советской Украины. - К., 1965.- 399 с.

ЮА Х 621.161.1 И 90 История Советской милиции в 2-х т./ Под. ред. М. Щелокова.-М., 1977.

589233 Калинович В.І. Органи місцевого “самоврядування” панської Польщі в Західній Україні (1918-1939рр.)- апарат соціального і національного поневолення трудящих // Наукові записки. Львів. держ. ун-ту. Сер. юрид. Т.XXXVIII.  Вип.3. – [Б.м.] : Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – С. 39-59.

К2—86-6391 Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР.- М.: Высш.шк., 1986.- 398 с.

К2-11564 Курило С.Г. Жизни своей не щадя: Из истории милиции Харьковщины. Х.: Прапор, 1987.-294 с.

М   Кучер О.О. Про участь міліції УРСР  в боотьбі зі збройною внутрішньою контрреволюцією у 1921-1923 роках // Питання історії народів СРСР .-1971.-Вип.-11.-С.51-57.

М    Мэтьюз М. Ограничение свободы проживания и передвижения в России (до1932 года) // Вопр. истории.- 1994.- № 4.- С.22-34.

А 318647  Михайленко П.П. Борьба с преступностью в Украинской ССР. В 2 т. Т.1.- К.: Высш. шк., 1988.- 831 с.

М    Михайлов Ю.Б. История милиции в знаках // Советская милиция. – 1971. - № 11. – С. 46-49.

Мотылев Я.С., Лысенко Е.А. Солдаты порядка.Краткий очерк истории таджикской милиции. – Душанбе, 1967.

ЮА  Х2(2)5 М 901 Мулукаев Р.С. Полиция и милиция : страницы истории.- М, 1964.

А 744216 Мулукаев Р.С. Развитие системы управления органов внутренних дел СССР : Лекция. /Академия МВД СССР.- М.:(Б.и.), 1979.-38 с.

УніВС 67.2(4 Рос) О-64 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1996.

Полиция и милиция России: Страницы истории. - М.: Наука, 1995.- 318 с.

К2-2118 Полубинский В.И. Из истории советской милиции.- М.:Знание, 1987.-62с.

А 479881 Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка: Краткий очерк истории Сов. милиции. - М.:Знамя, 1971.- 79 с.

Сборник законодательных документов по вопросам организации и деятельности Советской милиции. 1917-1934 гг. – М.: Изд. Высш. школы МВД СССР, 1957. – 246 с.

Систематический сборник действующих руководящих приказов, циркуляров и инструкций по милиции. – М.: Изд. НКВД РСФСР, 1926. – 307 с.

Советский форменный костюм для сцены. 1917- 1924 гг. Рабоче-Крестьянская Красная милиция. Сост. Безгин И.Д. – К., 1983. – 34 с.

Хвичия П. Очерки истории грузинской советской милиции 1921-1937 гг. – Тбилиси, 1977. – 76 с.