Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ББК 67.9

Т47

 

Рецензенти:

чл.-кор. Академії правових наук, проф.,

д-р юрид. наук В.С.Кульчицький,

доц., канд. юрид. наук В.О.Семків,

доц., канд. юрид. наук А.В.Кольбенко,

доц., канд. іст. наук В.М.Ягнішак

Допущено Міністерством освіти і науки України (Протокол № 14/18.2-563 від 26.04.2001 р.)

Редактори Діана  Карпин, Любов Кирієнко

Тищик Б.Й.

Т 47        Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 384 с. І5ВИ 966-603-019-5.

Згідно з навчальною програмою, у посібнику висвітлені питання виник­нення та суті держави і права в стародавніх країнах Сходу — Вавилоні, Єгипті, Індії та Китаї, їх суспільний лад, державний устрій, джерела та характерні риси права (основні його галузі, інститути, кодифікації тощо). Охарактеризована державність античних країн — стародавніх Греції та Риму. Проаналізовано особ­ливості виникнення цих держав, реформи, які узаконили їх утворення (Тезея, Солона і Клісфена у Греції, Сервія Туллія у Римі), суспільний лад та державний механізм античних країн (Афін, Спарти, Риму), джерела й основні галузі права. Показано історичне значення досвіду цих держав для сучасної Європи та світу.

Для студентів юридичних інститутів, факультетів університетів, коледжів та інших юридичних навчальних^заі^іадів.

1201000000-004                     ББК 67.9

225-2001

ISBN 966-603-019-5              © Тищик Б.Й., 2001