СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авдиев В.И. История Древнего Востока. М., 1960.

Воробйов-ДесятовськийВ.С., УтсР.Ф.,ЛипінЛ.О.,ПетровськийМ.С.Нарисиісторїі Стародавнього Сходу. К., 1957.

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2000.

Древний Рим /Под ред. С.Л.Утченко. М., 1950.

Дроніков В.К. Римське приватне право. К., 1961.

Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., 1963.

Історія Стародавнього світу /За ред. Ю.С.Крушкол. К., 1976.

История государства и права зарубежньїх стран /Под общей ред. проф. П.Н.Га-ланза: В 2 т,М., 1963. Т.1.

История государства и права зарубежньїх стран /Под ред. проф. О.А.Жидкова и проф. Н.А.Крашенинниковой: У 2 ч. М., 1997.4.1.

История Древнего Рима /Под ред. В.И.Кузищина. М., 1981.

История Древнего Рима /Сост. К.В.Паневин. СПб., 1998.

История Древней Греции /Сост. К.В.Паневин. СПб., 1999.

КерамК. Боги. Гробницьі. Ученьїе. М., 1960.

Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Древний мир: У 2 ч. М., 1944.4.1.

Кечекьян С.Ф. Государство и право Древней Греции: Учебн. пособие. М., 1963.

Кригіякевич І. Всесвітня історія: У 3 кн. К., 1995. Кн.1.

Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 2000.

Машкін М.О. Історія Стародавньго Риму. К., 1952.

Моммзен Теодор. История Рима: В 3 т. СПб, 1994-1995. Т.1-3.

Нариси історії Стародавньго Сходу /За ред. акад. В.В.Струве. К., 1957.

Окіншевич Лев. Вступ до науки про право і державу. Мюнхен, 1987.

Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. Львів, 2000.

Перетерский И.С. Дигестм Юстиниана. М., 1956.

Перетерсшй И.С. Всеобщая история государства и права: В 2 ч. М., 1945. Ч. 1. Вьш.2.

Підопригора О.А. Основи Римського приватного права. Львів, 1995.

Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки /Под ред. проф. А.И.Рогожина и проф. Н.Н.Страхова. Харьков, 1981.

Сергеев В.С. История Древней Греции. М., 1948.

Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Харків, 1999.

Тит Ливий. История Рима от основания города: В 3 т. М., 1989-1993. Т.1-3.

Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 1994.

Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2 т. /За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. К., 1998.

Хрестоматия по истории Древнего Рима /Под ред. С.Л.Утченко. М, 1962.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежнх стран /Под ред. З.М. Чер-ниловского. М., 1984.

Черниловский З.М. История государства и права зарубежньїх стран. М., 1995.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 1994.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., 1995.

Когапуі Кагоі. Ро\У82ЄсЬпа Ьізтогіа рапвШа і ргаада. Уйгегавда, 1965. Т.1.

Кгаіончкі К., Ье$іп$кі В., Зікогзка-Пгіе^іеіетка К., Шаіаскошсг}. Рош$гесЬпа ЬізІогіа рапзілуа і ргата. Рогпап, 1993.

Зсгапіескі М. РоугегесЬпа Ьізіогіа рап$і\уа і ргаад. Уагзгаада, 2000.

Шаіотсг Магек. Нізіогіа изігощ рапзгто 2асЬос1и. У/акга^а, 1998.

381