Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Загальні положення

Вивчення курсу “Історія держави і права України” безпосередньо пов’язане з величезним обсягом інформації, що стосується найрізноманітніших аспектів державно-право-вого розвитку нашої країни. Необхідним і обов’язковим є знання фактичного матеріалу. Це неминуче вимагає від студента використання у процесі підготовки до семінарських занять хрестоматійної літератури, що сприяє формуванню в нього навичок та вмінь як аналітичного розгляду матеріалу, що вивчається, так і його системного узагальнення. Значно полегшує процес опанування навчального курсу з історії держави і права України використання різноманітних схем і таблиць, які в стислому, компактному вигляді ілюструють найбільш відомі аспекти розвитку української держави й права.

            З метою полегшення процесу засвоєння студентами необхідних знань викладачі кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн підготували ці навчально-методичні матеріали у вигляді схем і таблиць, які відображають найбільш складні питання курсу історії держави і права України, є логічно побудованими та розташовані у певній хронологічній послідовності.      

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО СХІДНИХ СЛОВ’ЯН У ПЕРІОД ЗАРОДЖЕННЯ Й СТАНОВЛЕННЯ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (VІ – поч. ХІІ ст.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Подпись: КНЯЗІ-НАМІСНИКИ

Подпись: ПЛЕМІННІ КНЯЗІ

Подпись: ПЛЕМІННІ ТЕРИТОРІЇ
Подпись: ПЛЕМІННІ ТЕРИТОРІЇ