З М І С Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 

Передмова  

                                                                                                           

Глава 1. Культура як суспільне явище                                                                 

§ 1. Філософсько-культурологічне осмислення явища культури                       

 § 2. Зміст і функції культури                                                                                   

 

Частина 1. Культура доцивілізаційного періоду,

давніх цивілізацій і Середньовіччя

 

Глава 2. Первісна культура                                                                                                         

§ 1. Сутність і головні ознаки                                                                                           

§ 2. Початкові форми художнього бачення світу                                                   

 

Глава 3. Культура давніх цивілізацій                                                        

§ 1. Культура давніх цивілізацій Сходу                                                             

§ 2. Антична культура                                                                                        

 

Глава 4. Середньовіччя в історії культури                                                                                  

§ 1. Феномен культури Візантії                                                                                           

§ 2. Культура Середньовічного Сходу                                                                                  

§ 3. Культура Західної Європи середніх віків                                                                    

 

Частина 2. Еволюція західноєвропейського типу

культури від Відродження до ХХ століття    

 

Глава 5. Культурні парадигми доби Відродження                                                   

§ 1. Італійське Відродження                                                                                          

§ 2. Північне Відродження                                                                                                        

 

Глава 6. Тенденції еволюції культури Західної Європи XVII – XVIII ст.    

§ 1. Проблеми розвитку європейської культури наприкінці XVI та у XVII ст.                                                                                                                                 

§ 2. Епоха Просвітництва в культурі Західної Європи                                                                   

 

Глава 7. Особливості розвитку західноєвропейської культури XIX ст.     

 

§ 1. Характер і зміст культури                                                                       

§ 2. Художня культура                                                                                      

 

Глава 8. Проблеми та суперечності світової культури ХХ ст.                        

§ 1. Проблеми культури кінця XIX – XX ст.                                                                 

§ 2. Основні тенденції та особливості розвитку мистецтва ХХ ст.        

 

Частина 3. Феномен російської культури

 

Глава 9. Передумови становлення та розвиток культури Московської держави                                                                                                                  

§ 1. Характеристика духовного життя                                                                            

§ 2. Художнє життя                                                                                       

 

Глава 10. Культура Російської імперії XVIII ст.                                                        

§ 1. Характер культурних процесів                                                                

§ 2. Художнє життя                                                                                         

 

Глава 11. Російська культура XIX ст.                                                                               

§ 1. Духовні процеси                                                                                          

§ 2. Особливості художнього життя                                                            

§ 3. “Золотий вік” російської культури                                                          

 

Глава 12. Культура СРСР                                                                                                       

§ 1. Загальна характеристика духовного життя                                        

§ 2. Особливості художньої культури                                                            

 

Частина 4. Українська культура

 

Глава 13. Феномен української культури                                                            

§ 1. Самобутність української культури                                                               

§ 2. Прадавня культура на теренах України                                                               

 

Глава 14. Культура Київської Русі                                                                                   

§ 1. Особливості духовних процесів                                                                 

§ 2. Художнє життя                                                                                       

 

Глава 15. Культура України XIV – першої половини XVII ст.                         

§ 1. Особливості духовного життя                                                                  

§ 2. Характер художньої культури                                                                  

 

Глава 16. Культурні процеси в Україні другої половини XVII – XVIII ст.                                                                                                                          

§ 1. Тенденції духовного розвитку                                                                   

§ 2. Характеристика художніх процесів                                                         

 

Глава 17. Українська культура XIX ст.                                                                           

§ 1. Умови розвитку духовної культури                                                                                 

§ 2. Художнє життя                                                                                       

 

Глава 18. ХХ століття в історії культури України                                                 

§ 1. Духовне життя в Україні                                                                              

§ 2. Особливості художніх процесів

 

Література

 

 

 

Література

 

Анучина Л.В., Пивоваров В.М., Таркова С.О. Соціальне призначення мистецтва в різні культурні епохи. – Харків, 2003.

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990

Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. – М., 1991.

Бычков В.В. Малая история Византийской эстетики. – К., 1991.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1 – 2. – М., 1988.

Зезина М., Кошман Л., Шульгин В. История русской культуры. – М., 1990.

Золотарёва П.Р. История искусств: художественная картина мира. – Караганда, 1996.

Історія світової культури / Л. Левчук, В. Панченко, О. Шинкаренко та ін. –   К., 1994.

Історія української культури / За ред. І. Крип'якевича. – К., 1994.

Культурология / Сост. и отв. ред. А. Радугин. – М., 1997.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб., 1996.

Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

Немцова В.С., Титов Н.В. Идея и образ времени в культуре Киевской Руси. – Харьков, 2003.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1992.

Основи художньої культури. Частина 1: теорія та історія світової художньої культури: Навч. посібник / За ред. В.О. Лозового, Л.В. Анучиної. – 2-е вид. – Харків, 1999.

Основи художньої культури. Частина 2: теорія та історія української художньої культури: Навч. посібник / За ред. В.О. Лозового, Л.В. Анучиної. –         2-е вид. – Харків, 1999.

Очерки русской культуры XVIII в. В 4 ч. / Отв. ред. Б. Рыбаков. – М., 1985 – 1990. – Ч. 1 – 4.

Панова М.В., Шило А.В. Пушкин: образ и самообраз поэта в русской культуре первой трети XIX века. – Харьков, 2002.

Панова М.В., Шило А.В. Автопортретный цикл Т.Г. Шевченка и жанр автопортрета в культуре романтизма. – Харьков, 2003.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Самосознание европейской культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.

Сердюк А.В., Уманец О.В. Пути развития украинского и зарубежного музыкального искусства. – Харьков, 2001.

Собудський М.А. Мовно-культурний простір західноєвропейського середньовіччя. – К., 1997.

Українська культура / За ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

Українська культура: історія і сучасність / За ред. С. Черепанової. – Львів, 1994.

Уманець О.В. Музична культура України другої половини ХХ століття. – Харків, 2003.

Ушкалов Л.І. Світ українського бароко. – Харків, 1995.

Философия культуры / Под ред. М. Кагана, Ю. Петрова, В. Прозерского,      Э. Юровской. – Спб., 1998.

Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988.

Художня культура: скорочений словник (українською та російською мовами). – Харків, 1996.

Художня культура Слобідської України / Н. Межова, О. Сердюк, О. Шило та ін. – Харків, 1995.  

1 Таке розуміння світу з'являє себе в усіх видах людської діяльності, зокрема в художній. Так, в архітектурі, наприклад, це виявляється в тому, що будівництво здійснюється за принципом сукупності рівноцінного простору, й тоді неможливо визначити кульмінаційну точку простору: зали, кімнати об'єднані між собою на рівній основі тощо. У живописі зображення подано не з однієї, а одночасно з різних позицій.

 

1 Ще раз підкреслимо, що середньовіччя на Сході не пов'язане з переходом до феодалізму, як на Заході, це умовно виокремлений період, орієнтований на європейські реалії.

[1] «Життєписи найбільш відомих живописців, скульпторів і архитекторів» 1550 – 1568 рр.

[2] Цит. за: Эфрос А.М. Леонардо-художник // Эфрос А.М. Мастера разных эпох – М.: Сов. художник, 1979, С. 29.

 

[3] Це — специфічні знакові системи, які репрезентують в людській діяльності об’єкти, з якими остання має справу, таким чином, щоб забезпечити їх зв’язок із знаннями про світ, які вже маються і знову отримуються. Такими ідеальними об’єктами стають тяжка точка, ідеальний важіль, абсолютно пружне тіло, ідеальный газ, математичний маятник і т. п.

[4] Походження терміна «бароко» залишається нез’ясованим. Є припущення, що він походить своїм корінням від розповсюдженого в средньовічній формальній логиці означення одного з видів силлогизма barocо. Деякіе вчені пов’язують його з іспанським barruecoперлина неправильної форми, але ця версія походження терміна малоймовірна. В XVXVII ст. слово «бароко» вживалося як синонім незграбного, брехливого, фальшивого в творах критиків цього напрямку. З середини XVIII ст., коли в європейській культурі затвердились практика и теорія класицизма, які різко опонували цьому стилю, термін «бароко» став вживатися з відтінком презирливості спочатку до італійської архитектури XVII ст., яка була багатою на декор и складні криволінійні форми, а пізніше и до всього мистецтва Італии цього періода. Ще пізніше — наприкінці XIX и у XX ст. — термін «бароко» починає вживатися у відношенні до всього європейського мистецтва XVIIпоч. XVIII ст., що не зовсім вірно, оскільки в художній культурі Європы XVIIXVIII ст. утвердилося декілько нормативних естетичних систем, які було покладено в основу кількох епохальних стилістичних напрямків. І хоча ці системи в своїх теоретичних передумовах були близькі, результати художньої практики, що на них спиралися, виявились настільки різними, що більш правильно називати терміном «бароко» лише один із стилістичних напрямків Нового часу.

[5] Термін «реалізм» (лат. realisречовинний) в історії мистецтва отримав двоїсте тлумачення. З одного боку, так называють метод художнього пізнанія дійсності, по’вязанний з відтворенням її суттєвих и закономірних явищ у творах мистецтва в художніх образах. В цьому смислі мистецтво в своїх кращих проявах реалістично завжди. Це — розширене тлумачення терміну. З другого боку, у вузькому смислі, так називається художній напрямок, який ставить своїм завданням «найбільш повне, правдиве відтворення дійсності».

[6] Прогрес (лат. progressusрух уперед, успіх) — це така модель розвитку будь-яких процесів, для якої властивий перехід від нижчого якісного рівня до вищого, від менш досконалого стану до більш досконалого. У застосуванні до історії людства під прогресом розуміють поступальний розвиток суспільства віід нижчих ступеней и форм до вищих.

 

[7] У Франції його називали також рокайль (rocailleоздоблення будівель дрібним камінням і мушлями; першовиток найменування roc – скеля).

 

[8] Цей напрямок філософії і соціології виник в 1830 1840-і рр. и виступив з твердженням, що справжнє «позитивне» знання може бути одержано як емпіричний результат окремих спеціальних наук або їх синтетичного об”єднання. В число емпіричних наук, які дають «позитивне» знання, поряд з природними науками позитивісти залучали і соціологію, яка була, з їх погляду, головною наукою про суспільство.

1 Ивакин Г. Ю. К вопросу о роли нашествия Батыя для исторических судеб Руси //Славяне и Русь (в зарубежной историографии). – К., 1990.- С. 145.

2 Грушевський М. Історія України-Русі. – Т.1.- К., 1991; Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. 1.- Мюнхен; Київ, 1991; Крип'якевич І. Історія України.- Львів, 1990; Дашкевич Я. Перегук віків: Три погляди на минуле та сучасне України // Україна. Наука і культура.- К., 1993; Мличишин М. Тисячи років української культури.- К., 1993; Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992; Байрочевський М. Теоретичні основи досліджень етногенезу // УІЖ.- 1965.- № 2.- С. 46-56.

1 Огієнко І. Українська культура. – К., 1918. – С. 239 – 240.

1 Там же. – С. 22 – 23.