Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Вступ            3

Розділ 1. Загальна характеристика розкрадань майна і пов'язаних з ними злочинів у сфері підприємництва

1.1. Криміналістична характеристика злочинів, її зв'язок з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками та їх використання в окремій методиці розслідування      8

1.2. Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу       28

1.3. Характеристика предмета розкрадання і умов вчинення злочинів у сфері підприємництва          42

1.4. Характеристика способів і суб’єкту розкрадання майна та пов’язаних з ними злочинів.                51

1.5 Механізми легалізації та використання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом               80

1.6 Особливості слідів (джерел доказів) розкрадання майна та пов’язаних з ними злочинів   93

Розділ 2. Типові завдання, засоби їх вирішення в стадії порушення кримінальної справи і на початковому етапі розслідування розкрадань майна та пов’язаних з ними злочинів у сфері підприємництва

2.1. Поняття тактичного завдання та її значення в криміналістичній методиці           100

2.2. Оцінка первинного матеріалу про розкрадання майна, прийняття рішення про порушення кримінальної справи і організація розслідування             108

2.3. Подолання (попередження) ухилення від відповідальності винних в розкраданні осіб.    124

2.4. Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної розкраданням    148

Розділ 3. Слідчі ситуації і відповідні їм комплекси процесуальних та інших дій в методиці розслідування розкрадань майна і пов’язаних з ними злочинів у сфері підприємництва

3.1. Поняття слідчої ситуації та етапу розслідування і їх роль в побудові окремої методики розслідування       166

3.2. Слідчі ситуації і відповідні комплекси процесуальних та інших дій, типові для початкового етапу розслідування розкрадань майна            182

3.3. Слідчі ситуації і відповідні комплекси процесуальних та інших дій, типові для наступного етапу розслідування      207

3.4. Особливості підготовки і проведення окремих слідчих дій.      219

Розділ 4. Використання спеціальних знань під час розслідування розкрадань майна і пов’язаних з ними злочинів у сфері підприємництва

4.1. Поняття спеціальних знань, форми та суб’єкти їх використання під час розслідування злочині    236

4.2. Непроцесуальне використання допомоги спеціаліста при порушенні кримінальної справи і проведенні розслідування розкрадань та пов’язаних з ними злочинів в сфері підприємництва.  252

4.3. Участь спеціаліста в проведенні окремих слідчих дій                260

4.4. Підготовка і призначення окремих видів експертиз   271

Розділ 5. Профілактична діяльність під час розслідування злочинів у сфері підприємництва

5.1. Поняття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та їх роль в побудові окремих методик розслідування   283

5.2. Причини і умови, що сприяють вчиненню розкрадань майна і пов’язаних з ними злочинів         291

5.3. Основні профілактичні заходи, що вживаються під час розслідування економічних злочинів       301

Висновки     310

Список використаних джерел 319

Зміст             334

 

 

Монографія

 

 

 

Волобуєв Анатолій Федотович

 

 

Проблеми методики розслідування розкрадань майна

в сфері підприємництва

 

 

 

Редактор Л. М. Авраменко

Комп’ютерна верстка А. О. Коржова

 

 

 

 

Подписано до друку 20.09.2000. Формат 60х84/16.

 Друк офсетний. Ум. друк. арк. 16,9. Обл.-вид. арк. 18,17.

Наклад 1000 прим. Зам. 22/4.

 

Видавництво Університету внутрішніх справ.

61080, Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.