4.4. Підготовка і призначення окремих видів експертиз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Це – вічна боротьба винахідливості і спритності підроблювача зі знаннями та розумом експерта.

Є.Ф. Буринський

Експертизи є найбільш досконалою і відпрацьованою формою використання спеціальних знань під час розслідування злочинів. Найчастіше під час розслідування розкрадань майна та інших економічних злочинів у сфері підприємництва виникає потреба у призначенні криміналістичної експертизи документів, комп'ютерно-технічної експертизи, судово-бухгалтерської та фінансово-еконо­мічної експертиз.

Призначення криміналістичної експертизи документів. В криміналістичній літературі відзначається як загальна тенденція в механізмі вчинення економічних злочинів використання підроблених документів. У зв’язку з цим за даною категорією кримінальних справ призначаються почеркознавчі, авторознавчі та техніко-криміналістичні (технічні) експертизи документів. Перш за все, особливостей підготовки і призначення набула останнього часу технічна експертиза документів (вона поділяється на експертизу реквізитів документів і експертизу матеріалів документів). Особливості цієї експертизи обумовлені новітніми факторами, які найбільш рельєфно проявляються у господарчих відносинах. Такими факторами є, по-перше, широке використання в підприємницькій діяльності документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки; по-друге, використання кліше печаток і штампів, виготовлених за технологією зарубіжних фірм. Ці фактори викликають певні трансформації в механізмі вчинення економічних злочинів. Зокрема, при підробці документів на зміну поліграфічним способам друкування (плоскому друкуванні, фотоцинкографії, ручного набору друкарського шрифту при виготовленні кліше печаток тощо), які зустрічаються все рідше, поширюється використання новітнього електронного і електрофотографічного обладнання.

Під час підготовки і призначення технічної експертизи документів, виготовлених на друкувальних пристроях (принтерах) персональних комп’ютерів (ПК), копіювально-розмножувальних апаратах, треба виходити з наступних положень.

1. При складанні документів на ПК в друкуванні знаків “беруть участь” і залишають сліди друку вальний картридж принтера (матричний, цівковий, лазерний) і програмне забезпечення (шрифти), закладене в ПК і принтер. Крім того, на документі залишаються сліди від паперопровідного пристрою принтера. Це обумовлює необхідність призначення, як правило, комплексної експертизи. Для її проведення залучаються експерт-криміналіст з технічного дослідження документів і експерт з комп’ютерної техніки і програмного забезпечення. Останній досліджує програмне забезпечення ПК і принтера, яке зберігається на магнітних носіях, і відтворює відповідні шрифти за допомогою принтера як зразків для криміналістичного дослідження.

2. При виготовлені копії документу копіювально-розмно­жувальні апарати новітніх моделей за допомогою цифрових інтерфейсів здатні не тільки копіювати, але і сканувати зображення та друкувати їх як лазерні принтери. Відмінність копій, одержаних з одного оригіналу на апаратах різних фірм і моделей, виявляється в кольоровій гаммі, відтінках, чіткості, яскравості, наявності чи відсутності растра і кодових позначень. Ці ознаки у сукупності характеризують групу моделей чи певну модель копіювального апарата, що дає змогу вирішувати діагностичні і класифікаційні завдання.

3. Сучасний рівень криміналістичних досліджень названих документів дозволяє:

а) встановити факт виготовлення документу з використанням комп’ютерної техніки чи одержання копії за допомогою копіювально-розмножувальної техніки;

б) вирішувати діагностичні, а в окремих випадках і ідентифікаційні завдання за документами, виготовленими за допомогою цівкових, лазерних принтерів та копіювально-розмножувальної техніки;

в) ідентифікувати матричні принтери за виготовленими з їх допомогою документами.

У разі призначення технічної експертизи документа, виготовленого з використанням комп’ютерної чи копіювально-роз­множувальної техніки треба мати на увазі, що при наданні експертові тільки документів, можуть бути вирішені наступні проблеми: 1) спосіб виготовлення документа (діагностичне завдання); 2) вид та модель технічного засобу, за допомогою якого було виготовлено документ (діагностичне завдання); 3) факт виготовлення кількох документів за допомогою одного і того ж конкретного технічного засобу (ідентифікаційне завдання). При наданні експертові документів і технічного обладнання, що перевіряється, вирішується проблема з ідентифікації цього обладнання.

Під час призначення технічної експертизи документів, де об’єктом дослідження є відбитки кліше печаток і штампів, виготовлених за технологією зарубіжних фірм, треба виходити з наступних положень.

1. Нормативними актами, які регулюють порядок замовлення і виготовлення печаток і штампів, встановлюється тільки розмір їх рамок, але не регламентується конфігурація шрифту і його розміри, які добираються довільно або з урахуванням вимог замовника.

2. З середини 90-х рр. найбільш поширеною технологією виготовлення кліше печаток і штампів на спеціалізованих підприємствах України є фотополімерна технологія, яка базується на використанні фоточутливих полімерних матеріалів (застосовується за ліцензією шведської фірми “Графіка-М”). Фотополімерний спосіб забезпечує відтворення найдрібніших деталей з усіх видів друкованих форм і дозволяє швидко і якісно відтворювати найбільш складні зображення (герби, емблеми тощо).

3. У відбитках кліше печаток і штампів, виготовлених фотополімерним способом, ідентифікаційні ознаки (загальні і окремі) є нестійкими і залежать від різноманітних умов: сили натискання, температури, структури і якості паперу. Це суттєво ускладнює вирішення питання про нанесення відбитка на документі конкретною печаткою, штампом (ідентифікацію кліше).

4. У разі призначення експертизи для вирішення ідентифікаційних завдань в розпорядження експерта треба надавати велику кількість порівняльного матеріалу (експериментальних і вільних зразків за різні періоди, в тому числі і зіставимих з періодом виготовлення документу), а також кліше печатки чи штампу, що перевіряється.

Як правило, на стадії підготовки технічної експертизи документів, де об’єктом дослідження є відбитки кліше печаток і штампів, виготовлених за технологією зарубіжних фірм, потребується консультація спеціаліста (експерта).

Призначення комп'ютерно-технічної експертизи. Дослідження об’єктів, вилучених під час слідчих дій, відіграє виключно важливу роль в доказуванні обставин вчинення розкрадання з допомогою комп’ютерної техніки. Експертизи машинних носіїв інформації в залежності від завдань, що вирішуються, поділяються на два різновиди: 1) технічну експертизу комп’ютерів, їх вузлів та пристроїв (встановлення призначення і характеристик комп'ютерної техніки, її технічного стану; можливостей використання для досягнення певною мети тощо); 2) експертизу даних та програмного забезпечення (виявлення інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, та визначення її цільового призначення; відновлення “зітертої” інформації; розшифровка закодованих файлів; встановлення характеру змін, внесених в програми і т. ін.).

Експертом може бути вирішений наступний орієнтовний перелік питань:

- які технічні несправності має даний комп'ютер або його окремі блоки та пристрої і як ці несправності впливають на роботу комп'ютера (блока, пристрою)?

- чи міститься на даному носії якась інформація, і якщо так, то яке її цільове призначення?

- чи є на носії інформація, що була знищена, і чи можна її відновити?

- чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати функції, передбачені технічним завданням на його розробку?

- чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту ?

- чи відповідає стиль програмування досліджуваного програмного продукту стилю програмування певної особи?

- чи відповідають прийоми і засоби програмування, що використовувалися при створенні досліджуваного програмного продукту, прийомам і засобам, які властиві даному програмісту?

- яка вартість програмного забезпечення (на час його придбання, вилучення, проведення експертизи)?

- яка вартість окремих модулів, що входять до складу програмного продукту?

- яка вартість комп'ютерної техніки (окремих комплектуючих) на час придбання (вилучення, проведення експертизи)?

При підготовці і призначенні комп'ютерно-технічної експертизи треба виходити з наступних положень.

1. Для дослідження інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, експертові необхідно надавати сам комп'ютерний носій, а також комп'ютерний комплекс, до складу якого входить досліджуваний носій. В деяких випадках можна обмежитися наданням тільки комп'ютерного носія. Про можливість проведення такого дослідження слід заздалегідь проконсультуватись з експертом (спеціалістом).

2. Для встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам, а також вартості програмного продукту експертові надається носій з копією досліджуваного програмного продукту і еталонна (дистрибутивна) копія програмного продукту. У разі відсутності дистрибутивної копії програмного продукту не слід відмовлятися від призначення експертизи, оскільки в окремих випадках її можна провести за наявності копії програмного продукту.

3. Для дослідження технічного стану і визначення вартості комп'ютерної техніки експертові надається сама комп'ютерна техніка, а також технічна документація до неї. Вилучення блоків комп'ютерної техніки слід доручати експертові (спеціалістові).

4. Для встановлення авторства досліджуваного програмного продукту експертові надаються самі програми у вигляді вихідних текстів, бібліотечних та виконуваних модулів, а також програми (вихідні тексти, бібліотечні та виконувані модулі), що створені особою, щодо якої перевіряється версія: чи вона є автором досліджуваного продукту.

5. Щоб визначити, які саме об'єкти слід надавати експертові в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта (спеціаліста) в галузі комп'ютерної техніки.

Призначення судово-бухгалтерської експертизи. Розслідування розкрадань майна та пов’язаних з ними злочинів у сфері підприємницької діяльності неможливе без аналізу фінансово-господарчої діяльності конкретної підприємницької структури, а іноді кількох підприємств і комерційних банків. Інструментом такого аналізу є документальна ревізія, але вона використовується за кримінальними справами даної категорії лише як засіб виявлення ознак злочину і тому її матеріали мають обмежене доказове значення. Крім того, як показує вивчення матеріалів ревізій у зазначених кримінальних справах, в них, зокрема, містяться наступні типові недоліки:

- ревізори не вказують методи, способи і прийоми, якими вони користувалися під час перевірки і вивели її результати;

- не дають цифрової аргументації даних бухгалтерського обліку;

- підбирають матеріали не в повному обсязі з фактів зловживань, а тільки окремі документи, відриваючи їх від даних бухгалтерських реєстрів;

- наводять дані про зловживання, які не мають документованого відображення;

- наводять дані, які не мають відношення до виявлених фактів зловживань;

- не проводять інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей, коли це необхідно для встановлення фактів нестачі та лишків, приховування прибутків від оподаткування.

У зв’язку з названими недоліками актів документальних ревізій часто виникає потреба у призначенні повторних ревізій. Виходячи з факту поширеності низької якості проведення ревізій і перевірок контролюючими органами, слід визнати обов’язковим призначення судово-бухгалтерської експертизи для кримінальних справ визначеної категорії. Підстави для її призначення, як справедливо звертає увагу М.І. Камлик, виникають у таких випадках:

1) якщо результати (висновки) ревізії суперечать іншим матеріалам кримінальної справи і усунення цих протиріч потребує висновку експерта;

2) у разі протиріч у висновках первинної і повторної документальної ревізії;

3) у разі обґрунтованого клопотання обвинуваченого про призначення судово-бухгалтерської експертизи;

4) у випадках застосування ревізором сумнівних методів визначення заподіяної матеріальної шкоди;

5) коли експерт іншої спеціальності не може зробити обґрунтований висновок без додаткового дослідження матеріалів справи експертом-бухгалтером.

Призначенню судово-бухгалтерської експертизи передує копітка слідча робота, яка включає в себе ретельне вивчення матеріалів документальної ревізії, виїмку і вивчення додаткових документів, допити посадових і матеріально відповідальних осіб щодо фінансово-господарських операцій та інші відповідні слідчі дії. Передчасне призначення експертизи тягне за собою запити експертами додаткових матеріалів для належного проведення дослідження, що значно подовжує строки її проведення. Тому підготовку експертизи доцільно проводити за участю відповідного спеціаліста. Але під час розслідування економічних злочинів, зокрема, ухилень від сплати податків цей недолік є типовим.

Предметом судово-бухгалтерської експертизи є дослідження бухгалтерських операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, що знайшли відображення в документах бухгалтерського обліку, контролю та звітності.

Головними завданнями бухгалтерської експертизи є встановлення:

1) документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру завданої матеріальної шкоди;

2) правильності документального оформлення операцій щодо приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів;

3) відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку і звітності;

4) кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю;

5) документальної обгрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів;

6) правильності визначення оподаткованого прибутку (доходу) підприємств різних форм власності та нарахування розмірів податків;

7) недоліків в організації бухгалтерського обліку контролю, які сприяли або могли сприяти завданню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню.

Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені і інші завдання, виконання яких пов'язано з перевіркою додержання порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, складання балансів, записів в облікових реєстрах бухгалтерського обліку тощо.

Під час підготовки і призначення судово-бухгалтерської експертизи треба виходити з наступних положень.

1. Разом з постановою про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського обліку і звітності.

2. Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, то в постанові про призначення експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у справі доказам, оспорюються зацікавленими особами, непереконливо обгрунтовані ревізорами і т. ін.).

3. Документи, що надаються експертові, мають бути систематизованими (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими. Якщо слідчий зазнає труднощів у визначенні документів, які необхідні для надання експертного висновку, то йому слід звернутися за консультацією до спеціаліста.

Призначення фінансово-економічної експертизи. Господарське життя підприємницьких структур являє собою багатогранну діяльність і повинно аналізуватися з різних точок зору під час розслідування економічних злочинів. Вивчення бухгалтерського обліку – це тільки один із засобів аналізу цієї діяльності, але він не єдиний. Під час розслідування розкрадань грошових коштів з використанням кредитно-фінансових відносин в багатьох випадках виникає необхідність залучення не тільки бухгалтерських, але і спеціальних знань у галузі фінансів та кредитування. Вивчення матеріалів кримінальних справ вказаної категорії свідчить, що слідчі досить часто в постановах про призначення ревізій, судово-бухгалтерських експертиз ставлять саме такі питання. В такому випадку дослідженню підлягає саме фінансово-економічна сторона діяльності підприємства, яка має своє коло питань і відповідну методику дослідження. В криміналістиці і теорії судової експертизи ці дослідження одержали назву фінансово-економічної експертизи Фінансово-економічна і судово-бухгалтерська експертизи є спорідненими і належать до одного класу судово-економічних експертиз.

Головними завданнями фінансово-економічної експертизи є встановлення:

1) джерел формування фінансових ресурсів підприємства;

2) дотримання правил нарахування і строків внесення податків та інших обов’язкових платежів;

3) дотримання правил фінансування і кредитування, встановлених чинним законодавством (в тому числі валютного законодавства);

4) платоспроможності підприємства (спроможність виконувати зобов’язання перед постачальниками, кредиторами, державою, акціонерами і власними працівниками);

5) дотримання законодавства про зовнішньоекономічну діяльність;

6) призначення витрачання кредитних коштів;

7) призначення витрачання коштів, одержаних з бюджетного фінансування;

8) достатність підстав для перерахування коштів за межі України;

9) фактів повернення коштів або матеріальних цінностей на територію України.

Перед експертом можуть бути поставлені і інші завдання, виконання яких пов'язано з перевіркою джерел формування і використання фінансових ресурсів підприємства, його фінансовим становищем, платоспроможності, додержання відповідного законодавства.

Під час підготовки і призначення фінансово-економічної експертизи треба мати на увазі, що експерт проводить дослідження в межах поставленого завдання тільки на основі тих документів, які залучені до кримінальної справи і надані йому слідчим. Правила оформлення і надання документів є загальними для судово-бухгалтерської і фінансово-економічної експертиз. Перш за все, можливості фінансово-економічної експертизи залежать від того, наскільки в представлених матеріалах первинних перевірок і документах знаходять відбиття фінансова сторона діяльності підприємства, суми нанесеної шкоди, конкретні правопорушення посадових осіб, їх детальні пояснення, недоліки бухгалтерського обліку та їх вплив на фінансовий стан підприємства тощо. Якщо слідчий зазнає труднощів у визначенні документів, які необхідні для надання експертного висновку, то йому необхідно звернутися за консультацією до спеціаліста.

Підсумовуючі викладене відносно підготовки і призначення експертиз, треба зазначити, що на даний час найбільшими можливостями розглянутих експертних досліджень володіють науково-дослідні інститути судових експертиз Міністерства юстиції України. Орієнтиром під час підготовки і призначення таких експертиз можуть бути “Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз” затверджені наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р.

Однією з проблем, що в дійсний час має суттєве значення у справі широкого використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, є матеріальні кошти, що витрачають органи дізнання, попереднього слідства і суду. Відповідно до ст. 92 КПК експерти та спеціалісти як і інші учасники кримінального процесу мають право на відшкодування їм витрат по явці за викликом в органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури і до суду. За зазначеними вище особами зберігається середній заробіток за місцем роботи за час, витрачений у зв'язку з явкою за викликом. Особам, які не є робітниками чи службовцями, виплачується винагорода за відрив їх від звичайних занять.

Експерти, спеціалісти і перекладачі, крім того, мають право на винагороду за виконання своїх обов'язків, якщо виконання дорученої їм роботи не входить до їх службових обов'язків. Зазначені виплати провадяться з коштів органів дізнання, попереднього слідства і суду згідно з інструкцією “Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, які викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 р.). Відповідно до названої інструкції зазначеним особам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов'язане з перебуванням за межами населеного пункту постійного проживання, відшкодовуються такі витрати: вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові.

Розмір винагороди експерта або спеціаліста, який виконує свої функції не як службове завдання, визначається залежно від його кваліфікації та складності завдання у межах від 3 до 5 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи. У разі проведення судової експертизи особливої складності розмір винагороди збільшується на 25 % (п. 5). Виплати винагороди за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик спеціаліста або призначив експертизу.

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" науково-дослідні установи судової експертизи проводять судову експертизу за рахунок замовника. Вартість проведення експертизи, а також досліджень, що призначаються за кримінальною справою, визначається за домовленістю між установою та замовником і складається із собівартості проведеної роботи (заробітна плата, оплата відрядження, вартість матеріалів, накладні витрати), а також рентабельності у межах 25 % собівартості. У разі виклику працівника установи до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури чи до суду для виконання функцій, передбачених ст.ст. 128-1 і 270-1 КПК відшкодовується сума заробітної плати працівника за час виконання зазначених функцій і сума оплати відрядження (суми обчислюються у порядку, встановленому договором між сторонами, та на підставі виставлених науково-дослідними установами рахунків).

З наведених положень нормативних актів та практичної необхідності залучення спеціалістів та експертів під час розслідування економічних злочинів, витікає що правоохоронні органи повинні нести у зв’язку з цим значні матеріальні витрати. В умовах недостатнього фінансування всієї правоохоронної системи все більше проявляється тенденція уникнення слідчими призначення експертиз, залучення спеціалістів до проведення слідчих дій, що негативно позначається на якості розслідування справ даної категорії.