Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

МВС України

Університет внутрішніх справ

 

 

 

А. Ф. Волобуєв

 

 

 

Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

Харків

Видавництво Університету внутрішніх справ

2000

Рекомендована до друку

вченою радою Універ­си­тету внутрішніх справ (про­токол № 4 від 26.11. 1999 р.)

Рецензенти: д-р юрид. наук, проф Г.А. Матусовський (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого); д-р юрид. наук, проф. О.П. Снігерьов (Університет внутрішніх справ); д-р екон. наук, проф. Є.В. Ковальов (Університет внутрішніх справ)

ББК 67.9(4УКР) 3я73

В 68
 
Волобуєв А.Ф.

В68 Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ,  2000. –  336 с.

У монографії досліджуються теоретичні і практичні проблеми методики розслідування розкрадань майна та пов’язаних з ними злочинів у сфері підприємницкої діяльності. Розглядаються проблемні питання побудови окремих криміналістичних методик, що не знайшли однозначного вирішення в теорії. Значна увага приді­ляється способам розкрадань з використанням правового статусу суб’єкта підприємницької діяльності. Важливе місце займають питання оцінки первинного матеріалу, порушення кримінальної справи, організації розслідування, а також особливості підготовки і проведення окремих слідчих дій.

Для науковців і студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних органів, і всіх, хто цікавиться проблемами боротьби з економічною злочинністю.

 

ISBN 966-610-045-2

 

                                        

ББК 67.9(4УКР) 3я73

 

 

© Волабуєв А. Ф., 2000

© Будрейко А.Є., Тяпкин А.С., дизайн обкладинки, 2000

© Університет внутрішніх справ, 2000