2.1. Поняття тактичного завдання та його значення в криміналістичній методиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

... за конкретними фактами злочинів з ознаками вчинення їх організованими групами з'ясувати обставини, що перешкоджають розслідуванню, встановленню, розшуку і затриманню підозрюваних, вилученню речових доказів, відшкодуванню збитків та викриттю корумпованих зв'язків...

Комплексна цільова програма боротьби зі

злочинністю на 1996-2000 роки

В розвитку кожної науки виключно важливу роль відіграють її поняття, які є не тільки своєрідним підсумком пізнання дійсності, але й інструментом подальшого наукового пошуку. Понятійний апарат тієї чи іншої науки органічно поєднаний з її предметом, змістом і відображає, в підсумку, її суттєвість. Однією з найважливіших функцій наукових понять є формалізація накопичених знань, що дозволяє передавати їх в процесі навчання. Там, де рівень формалізації недостатній, такі знання належать скоріше всього до професійного мистецтва, а не до науки. Одним з критеріїв формалізації знань є їх відбиття в чітко сформульованих поняттях, що робить їх доступними широкому колу осіб. Чіткість понятійних формулювань, відсутність неточностей і протиріч є запорукою глибокого розуміння певної предметної області і надбання відповідних практичних навичок в процесі навчання. Це досить актуально в методиці розслідування злочинів окремих видів, яка є складовою частиною криміналістики.

До найважливіших понять криміналістики належить поняття тактичного завдання розслідування. Це поняття сформувалося в результаті накопичення, розвитку та інтеграції знань наук кримінального процесу та криміналістики, зокрема, таких розділів останньої, як слідча тактика та методика розслідування злочинів окремих видів. Поняття тактичного завдання розслідування виконує важливу функцію структуризації процесу розслідування, виділення окремих його проміжків і зосередження на них уваги органу дізнання чи розслідування.

В будь-якій сфері людської діяльності є певна ієрархія завдань, що вирішуються. З точки зору співвідношення між собою вони поділяються на головні або кінцеві завдання (стратегічні) і проміжні або окремі (тактичні). Поділ завдань на стратегічні і тактичні характерний для таких видів діяльності, де є боротьба, суперництво сторін, зокрема, для військової справи, політичної діяльності та спорту. На нашу думку, використання такої термінології виправдано і відносно діяльності щодо розслідування злочинів, де слідчому відкрито протистоїть особа зацікавлена в протилежному результаті боротьби за істину, яка по суті є для неї боротьбою за своє виправдання, за свою свободу. Опір може плануватися тут задовго до початку розслідування, ще при формуванні задуму на вчинення злочину чи зразу після його скоєння і завжди супроводжує процес розслідування.

Треба звернути увагу, що в ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України завдання розслідування злочинів визначені в самому загальному вигляді. Зокрема, завданнями кримінального судочинства є “охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний”. Крім цього, кримінально-процесуальний закон зобов’язує орган дізнання, слідчого, прокурора і суд виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню злочину та приймати заходи щодо їх усунення (ст., ст. 23, 23-1 КПК України). Закон покладає на ці ж органи забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином і виконання вироку в частині конфіскації майна (ст. 29 КПК України). Крім цього, в ст. 64 КПК України визначаються обставини, що підлягають доказуванню за кримінальною справою і які теж можуть розглядатися як завдання розслідування.

Наведені положення можна визначити як загальні завдання розслідування, вони повинні бути вирішені за кожною кримінальною справою. Але шляхи їх вирішення можуть бути різними і залежать вони від багатьох обставин, зокрема від виду злочину, особливостей механізму його вчинення, особливостей ситуацій, що складалися під час розслідування. Оскільки криміналістика має своїм об’єктом дослідження діяльності з розслідування злочинів з точки зору застосування окремих засобів, прийомів, методів збирання і використання доказів, в її рамках сформувалося поняття тактичних завдань розслідування, для вирішення яких розробляються криміналістичні рекомендації. Поняття тактичного завдання розслідування пов’язане саме із застосуванням криміналістичних засобів, прийомів та методів на шляху вирішення загальних завдань кримінального судочинства.

З урахуванням цього тактичне завдання розслідування може бути визначена як окреме (проміжне) завдання на шляху вирішення певного загального (стратегічного) завдання кримінального судочинства, пов’язаного з застосуванням криміналістичних засобів, прийомів та методів.

Тактичні завдання розслідування можуть бути різноманітними за змістом та обсягом і полягати у встановленні чи перевірці тих або інших обставин, які мають значення для кримінальної справи, забезпеченні розслідування необхідними засобами, утворення сприятливих для нього умов (зокрема, шляхом попередження чи нейтралізації протидії у встановленні істини з боку окремих осіб) тощо. Різноманітність завдань обумовлена багатогранністю самої діяльності з розслідування злочинів. Враховуючи це, в структурі розслідування можна виділити завдання пізнавального, організаційного, психологічного, та виховного характеру. Це перш за все розумові завдання, які слідчій повинен вирішувати протягом всього періоду розслідування за кримінальною справою.

Пізнавальні тактичні завдання розслідування полягають в одержанні інформації перш за все про обставини вчинення злочину, що входять в предмет доказування (час, місце, спосіб, винність обвинуваченого у вчиненні злочину та інші обставини, передбачені ст. 64 КПК України). Пізнавальні завдання пов’язані з визначенням джерел інформації та проведенням необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (ОРЗ). Ці завдання є домінуючими в діяльності слідчого, але їх вирішення тісно пов’язане з необхідністю вирішення інших завдань, які пізнавального характеру не мають.

Організаційні тактичні завдання розслідування полягають у створенні необхідних умов для успішного проведення запланованих слідчих дій та ОРЗ, забезпеченні їх необхідними засобами (транспортом, криміналістичною технікою, засобами зв’язку). Крім технічного забезпечення, організація розслідування передбачає взаємодію слідчого з оперативними працівниками, спеціалістами, а в окремих випадках представниками громадськості та засобів масової інформації. Сумісна діяльність кількох слідчих та оперативних працівників (які можуть бути об’єднані в слідчу бригаду чи слідчо-оперативну групу), безумовно, потребує сумісного планування розслідування, розподілення обов’язків та координації роботи.

Психологічні тактичні завдання розслідування витікають з необхідності встановлення комунікативних зв’язків з учасниками кримінального процесу (потерпілими, свідками, підозрюваними, обвинуваченими), а також з працівниками правоохоронних органів, які здійснюють сприяння розслідуванню злочину. З одного боку, слідчий повинен уміти встановити психологічний контакт з допитуваною особою для одержання від неї повних і правдивих свідчень, а з другого – не менш важливо уміти встановлювати ділову творчу атмосферу у слідчо-оперативній групі чи по відношенню до окремого працівника. В обох випадках вирішення цих завдань спирається на знання психології людини взагалі, психології слідчої чи оперативно-розшукової діяльності, психологічних особливостей людини, що визначаються віком, освітнім рівнем, процесуальним положенням тощо.

Виховні тактичні завдання розслідування полягають у здійсненні під час розслідування впливу на особу, що вчинила злочин, з метою засудження нею самою свого вчинку і розкаяння. Саме слідчий є тією людиною, з якою підозрюваний (обвинувачений) спілкується найбільш значний час і яка має змогу пробудити його позитивні якості. Практичний досвід свідчить, що в багатьох випадках обвинувачені добре запам’ятовують “свого” слідчого і зберігають до нього повагу за проявлену людяність і доброзичливе ставлення навіть після відбуття ними покарання. Власне кажучи, з виконанням виховного завдання пов’язано неформальне виявлення причин вчинення злочину і прийняття слідчим профілактичних заходів щодо попередження злочинності. Виховний вплив слідчий здійснює і на інших учасників кримінального процесу.

Домінуючими завданнями в структурі розслідування злочинів, як відзначалося, є, безумовно, пізнавальні тактичні завдання, інші носять підпорядкований характер. Але, хоча в методиках розслідування злочинів в основному розглядаються саме пізнавальні завдання, не можна залишати без достатньої уваги інші, адже вони взаємопов’язані і в ряді випадків є необхідною умовою успішного розслідування в цілому. Саме уміння будувати ієрархію тактичних завдань розслідування є одним з найбільш суттєвих ознак оволодіння методикою розслідування злочинів окремих видів. В цьому плані важливе значення мають знання про психологічний механізм вирішення слідчих завдань, на що звертається увага в криміналістичній літературі.

Пізнавальні тактичні завдання розслідування відрізняються одна від одної не тільки за змістом, але і за ступенем складності і, відповідно, засобами вирішення. Засобами вирішення пізнавальних завдань розслідування є тактичні прийоми, окремі слідчі дії та комплекси слідчих дій та ОРЗ. За цією ознакою вони можуть бути поділені на три групи.

1. Завдання, які можуть бути вирішені шляхом застосування певного тактичного прийому в рамках окремої слідчої дії. Це найбільш дрібні тактичні завдання. Прикладами таких тактичних завдань розслідування можуть бути: виявлення ознак підробки документів під час їх огляду; встановлення під час допиту обвинуваченого обставин його перебування в певному місці; виявлення ознак місця схову під час проведення обшуку тощо. Тактичні завдання такого масштабу визначаються при підготовці до проведення окремої слідчої дії і відбиваються в плані її проведення.

2. Завдання, які вирішуються шляхом проведення окремої слідчої дії або відповідного оперативно-розшукового заходу. Такими тактичними завданнями є, наприклад, вилучення бухгалтерських документів на підприємстві за певний період (виїмка), встановлення виконавця підпису в документі (почеркознавча експертиза), одержання свідчень про спосіб вчинення і приховування розкрадання (допит), встановлення місця переховування підозрюваного, встановлення його злочинних зв’язків тощо.

Дані тактичні завдання визначаються на основі аналізу наявної доказової та оперативно-розшукової інформації про злочин та побудованих на цій основі версій. При складанні плану розслідування ці завдання позначаються як обставини, що підлягають встановленню, з визначенням необхідних для цього слідчих дій та ОРЗ.

3. Завдання, які для свого вирішення потребують проведення комплексу слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів. Це тактичні завдання найбільшого ступеню складності в розслідуванні злочинів, які для свого вирішення потребують, як правило, об’єднання зусиль слідчого, оперативних працівників, залучення спеціалістів і використання їх допомоги. В теорії криміналістики такий комплекс дій одержав назву тактичного операції за аналогією з військовою наукою, де операція трактується як сукупність ударів, боїв, битв, узгоджених і взаємопов’язаних за метою, часом і місцем, що проводяться об’єднаннями одного або кількох видів збройних сил за єдиним задумом і планом для вирішення оперативних або стратегічних завдань.

Завдання розслідування даного різновиду, природно, можуть бути поділені на більш дрібні тактичні завдання. Але значення тактичних завдань даного масштабу полягає в тому, що вони дозволяють охопити цілі проміжки певного етапу розслідування і орієнтувати слідчого зразу на комплекс завдань і, відповідно, на проведення комплексу слідчих дій та ОРЗ. Це є дуже важливим в методиці розслідування злочинів.

Всі три групи тактичних завдань враховуються при розробці окремих методик розслідування, але їх значення різне. В теорії криміналістики одним з головних напрямків удосконалення методик розслідування злочинів визнається саме розробка тактичних операцій як комплексів слідчих, оперативно-розшукових, організаційних та інших дій.

Очевидно, що тактичним операціям в кожній окремій методиці розслідування повинен передувати перелік тактичних завдань, на вирішення яких вони повинні бути спрямовані. Вивчення практики розслідування розкрадань майна та інших злочинів, вчинених з використанням статусу суб’єкта підприємницької діяльності, дозволяє виділити наступні основні типові тактичні завдання розслідування, вирішення яких носить проблемний характер.

1. Оцінка первинного матеріалу про розкрадання та інші злочини, прийняття рішення про порушення кримінальної справи і організація розслідування. Це специфічне тактичне завдання, оскільки його вирішення починається ще до початку розслідування. В його вирішенні на практиці виникає багато складнощів, помилок, що обумовлюються низкою ситуативних факторів. Їх важко відбити в конкретних “рецептах” наукових рекомендацій, але можна визначити загальні підходи їх вирішення. Засоби вирішення цього тактичного завдання носять перш за все аналітичний і організаційний характер.

Окрім вивчення первинного матеріалу про злочин, при вирішенні цього завдання ще немає ніякої пізнавальної діяльності. Однак основним результатом такої розумової роботи є прийняття відповідних процесуальних і організаційних рішень, утворення сприятливих умов для початку розслідування, а іноді і всього його ходу.

2. Подолання (попередження) ухилення від відповідальності винних в розкраданні осіб. Це завдання, яке характеризує процес розслідування злочину, перш за все, як діяльності, пов’язаної з боротьбою сторін, в основі чого лежать протилежні інтереси людей. З одного боку (правоохоронних органів) є прагнення встановити обставини вчинення злочину і винних осіб, а з другого – прагнення не дати встановити істину і уникнути відповідальності (з боку винних осіб). Можливість активної чи пасивної протидії розслідуванню злочину утворює специфічну атмосферу діяльності слідчого, оперативних працівників. Вона полягає в тому, що названа діяльність здійснюється, якщо не завжди в умовах вже існуючої протидії, але постійно в умовах її реальної можливості. Тому цей фактор повинен постійно враховуватися з самого початку і до кінця розслідування. Дане тактичне завдання пронизує весь хід розслідування і охоплює більш дрібні завдання: встановлення факту розкрадання, способу його вчинення і приховування; виявлення і збереження доказів; попередження переховування винних у розкраданні осіб та їх протидії розслідуванню; встановлення всіх співучасників розкрадання тощо.

Таким чином назване тактичне завдання розслідування охоплює комплекс завдань більш низького рівня як пізнавального, так і організаційного, психологічного та виховного характеру. Ці завдання вирішуються послідовно на початковому та наступному етапах розслідування шляхом проведення комплексів слідчих дій та ОРЗ.

3. Забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином. Дане завдання є однією з найбільш складних при розслідуванні розкрадань майна у сфері підприємницької діяльності. Це пояснюється тим, що статус суб’єкта підприємницької діяльності надає можливість розкрадати і приховувати величезні суми безготівкових грошових коштів з використанням механізму розрахункових операцій, використовуючи для «прикриття» різні цивільно-правові угоди. Забезпечення відшкодування заподіяних збитків за кримінальними справами даної категорії в умовах реформування економіки і суспільних відносин, нестабільності законодавства є непростою справою. Типовими є ситуації, коли забезпечити відшкодування цих сум повністю під час розслідування практично вже неможливо з-за прогаяного часу та інших недоліків.

Для розгляду особливостей її вирішення це тактичне завдання розслідування також має бути розбито на більш дрібні тактичні завдання, на вирішення яких спрямовуються слідчі дії та ОРЗ: встановлення характеру і розміру шкоди, завданої розкраданням; встановлення майна, яким володіють винні особи, та його місцезнаходження; встановлення правового статусу цього майна (приватна чи колективна власність); вилучення і збереження майна для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації.

Безумовно, вирішення вказаних основних завдань не вичерпується якимось одним, зокрема початковим етапом розслідування, оскільки в подальшому можуть бути одержані дані про раніше невідомі епізоди розкрадання, причетні до них особи. Але цілеспрямована діяльність слідчого, оперативних працівників в рамках названих завдань на початковому етапі забезпечує успіх і у подальшому розслідуванні.

Виділені завдання розслідування носять проблемний характер, пронизують весь хід розслідування і тому заслуговують окремого дослідження в межах відповідної методики розслідування. Завдання науки полягає в розробці алгоритмів вирішення цих проблем, які повинні складати важливу частину кожної окремої методики. Алгоритмом її вирішення прийнято називати припис (вказівку) про певну послідовність елементарних операцій чи дій, виконання яких це забезпечує. Якщо в науці (методиці розслідування) є описання тактичного завдання і алгоритм її вирішення, то для слідчого вона вже втрачає властивість “проблемності”. Саме наявність таких алгоритмів суттєво впливає на підвищення ефективності практичної діяльності з розслідування злочинів, бо значно полегшує процес формулювання завдань та визначення засобів їх вирішення в кожному конкретному випадку.