§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Метою існування екологічних прав та обов'язків є забезпе­чення екологічної безпеки. Під нею розуміють стан навколиш­нього природного середовища, який забезпечує запобігання по­гіршенню екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей.

Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є ши­рокий комплекс взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, виховних, правових та інших заходів.

Отже, екологічне законодавство, по-перше, закріплює еко­логічні права та обов'язки громадян України, по-друге, перед­бачає гарантії їх реалізації, по-третє, встановлює правові, соці­альні, економічні та інші основи охорони навколишнього при­родного середовища.

Виходячи з цього, екологічне право людини і громадянина в Ук­раїни — це юридично закріплений вид і міра можливої, дозволеної поведінки людини і громадянина в екологічній сфері. Екологічний обов'язок людини і громадянина в Україні — це юридично закріп­лений вид і міра необхідної поведінки людини і громадянина в еко -логічній сфері.

Згідно з діючим законодавством кожний громадянин в Ук­раїні має право на: безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природ­
не середовище;

участь в обговорені проектів законодавчих актів, матері­
алів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природно­
го середовища, та внесення пропозицій до державних та госпо­
дарських органів, установ та організацій з цих питань;

участь у розробці та здійснені заходів щодо охорони нав­
колишнього природного середовища, раціонального і комплекс­
ного використання природних ресурсів;

здійснення загального і спеціального використання при­
родних ресурсів;

об'єднання в громадські природоохоронні формування;

одержання у встановленому порядку повної та достовірної
інформації про стан навколишнього природного середовища та
його вплив на здоров'я населення;

участь у проведенні екологічної експертизи;

одержання екологічної освіти;

подання до суду позовів до державних органів, підпри
ємств, установ, організацій і громадян про відшкодування
збитків, заподіяних його здоров'ю та майну внаслідок негатив
ного впливу на навколишнє природне середовище, тощо.

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому порядку.

Поряд із правами згадані нормативно-правові акти передба­чають і деякі обов'язки. Так, громадяни зобов'язані:

берегти природу, охороняти, раціонально використовува­
ти її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;

здійснювати діяльність з додержанням вимог законодав­
ства про охорону навколишнього природного середовища, ви­
мог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та
лімітів використання природних ресурсів;

не порушувати екологічні права і законні інтереси інших
суб'єктів;

вносити плату за спеціальне використання природних ре­
сурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

компенсувати шкоду, завдану забрудненням та іншим не­
гативним впливом на навколишнє природне середовище, тощо.