§ 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 

Місцеве самоврядування в Автономній Республіці Крим здійснюється згідно з Конституцією і законами України. Відповідно до них, а також до Конституції Автономної Республіки Крим, прийнятої на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р. Автономній Республіці Крим можуть делегуватися повноваження щодо за­безпечення збалансованого соціально-економічного і культур­ного розвитку Автономної Республіки Крим, реалізації програм соціально-економічного, культурного та іншого розвитку авто­номної республіки. Згідно з Конституцією України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень бере участь у забезпеченні прав і свобод громадян на території Автономної Республіки Крим. У разі порушення органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, головами місцевих державних адміністрацій прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України і зако­нами України, і неприведення на вимогу Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим своїх актів у відповідність з Конститу­цією України і законами України Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право звернутися:

до Президента України — про звільнення з посад голів
місцевих державних адміністрацій у порядку, передбаченому
Конституцією України;

до Верховної Ради України — про призначення позачерго­
вих виборів місцевої ради, сільського, селищного, міського го­
лови відповідно до законодавства України.

На основі погоджених рішень або угод між Верховною Ра­дою Автономної Республіки Крим та органами місцевого само­врядування можуть визначатися порядок і умови виконання делегованих повноважень. Згідно з Конституцією України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим контролює виконання органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих їм законом України, а також повноважень, делегованих норма­тивно-правовими актами Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим.

Дія актів органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим з питань виконання делегованих їм повнова­жень, якщо вони суперечать Конституції України і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів Украї­ни, нормативно-правовим актам Автономної Республіки Крим, може зупинятися відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим (акти представницьких органів), Радою міністрів Автономної Республіки Крим (акти виконавчих органів) з одночасним зверненням до суду.

Органами місцевого самоврядування в Автономній Респуб­ліці Крим можуть визначатися порядок і умови реалізації спіль­них програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до компетенції Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування.

Спільні програми соціально-економічного, культурного та іншого розвитку, а також спільні проекти фінансуються за ра­хунок коштів, які залучаються з бюджету Автономної Респуб­ліки Крим і місцевих бюджетів.

Залучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, передача майна для реалізації вищезазна­чених спільних програм і проектів здійснюються на основі рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також відповідної місцевої ради чи на основі угод між ними.

Спільні програми і проекти можуть фінансуватися також за рахунок коштів цільового фонду для забезпечення збалансова­ного соціально-економічного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим, який формується з коштів, переданих із Дер­жавного бюджету України, республіканського бюджету Авто­номної Республіки Крим, коштів місцевих бюджетів та інших коштів у порядку, що визначається законами України й норма­тивно-правовими актами Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим у межах її компетенції.

З метою збалансованого соціально-економічного і культур­ного розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим взаємодіє з асоціаціями органів місцевого самоврядуван­ня в Автономній Республіці Крим та іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування.

Асоціації органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим можуть вносити на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим рекомендації та пропозиції у вста­новленому законом порядку.

Порядок взаємодії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з асоціаціями органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим та іншими добровільними об'єд­наннями органів місцевого самоврядування визначається на взаємопогодженій основі.

Відповідно до Конституції України з метою забезпечення збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку регіону Верховна Рада Автономної Республіки Крим і органи місцевого самоврядування на взаємопогодженій основі та у порядку, визначеному Конституцією Автономної Республіки Крим і законодавством України, можуть об'єднувати фінансові та матеріальні кошти, майно, координувати діяльність органів і служб, установ і організацій для підготовки та реалізації спільних програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до їх компетенції, в тому числі у сфері:

а)            освіти, охорони здоров'я, землеустрою, архітектури та
містобудування, охорони навколишнього природного середови­
ща, організації і координації зовнішньоекономічної діяльності,
використання природних копалин, транспорту, будівництва і ре­
монту доріг, водопостачання, зв'язку, забезпечення паливними
та іншими енергоресурсами, будівництва і реконструкції про­
мислових об'єктів, об'єктів комунального та соціально-культур­
ного призначення, організації контролю за якістю і безпекою
будівельних і ремонтних робіт, організації санітарно-епіде­
мічного контролю, охорони й використання пам'яток історії та
культури природних заповідників, організації туристичної та
курортно-рекреаційної діяльності, архівної справи, організації
та забезпечення діяльності бібліотек, музеїв, театрів та інших
питань;

б)            здійснення програм підготовки кадрів, підготовки та
реалізації програм зайнятості населення і використання трудо­
вих ресурсів, програм допомоги і сприяння малозабезпеченим
сім'ям і громадянам, пенсіонерам та інвалідам, багатодітним
сім'ям, здійснення молодіжних програм, у тому числі з питань
бездоглядності неповнолітніх, програм у сфері науки й культу­
ри, а також фізкультури і спорту, програм запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій, а також підготовки і реалізації
інших програм і проектів.

Порядок взаємодії органів влади, установ і організацій Авто­номної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування визначається угодами або погодженими рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад. У сфері спільної діяльності може здійснюватися погоджена кадрова політика.

Запитання та завдання

для самостійної перевірки знань

1. Дайте визначення поняттю «муніципальне право».

*2. У чому полягають особливості методу муніципального права?

3.             Які Вам відомі джерела муніципального права?

Назвіть принципи місцевого самоврядування.

Які структури утворюють систему органів місцевого само­
врядування і яка з них є первинною у цій системі?

Заповніть таблицю:

 

Об'єкти, що перебувають у комунальній власності

Об'єкти, що не перебувають у комунальній власності

 

 

*              У чому полягає специфіка використання цих об'єктів?
**Учому полягає можливість зміцнення матеріально-фінансо­
вої основи за рахунок даних об'єктів?

**7. Які гарантії місцевого самоврядування наведені в Консти­туції України, Законі України «Про місцеве самоврядування», За-коні України «Про столицю України — місто-герой Київ».

У чому полягають особливості місцевого самоврядування в
Автономній Республіці Крим?

Який порядок формування, організація роботи органів і поса­
дових осіб місцевого самоврядування.

10.          Які гарантії місцевого самоврядування Вам відомі?

*11. У чому полягають особливості здійснення місцевого само­врядування у місті Києві?

12. У чому полягають особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим.

*13. У яких випадках може бути застосовано обмеження прав місцевого самоврядування?

*              14. Порівняйте функції виконавчого органу ради та функції ви­
конавчого апарату ради.

*15. Порівняйте підстави для дострокового припинення повнова­жень міського (сільського, селищного) голови та підстави для дост­рокового припинення повноважень міської (сільської, селищної) ради.

**16. Розкрийте зміст, доцільність і наслідки взаємного делегу­вання повноважень органів місцевої державної влади і органів місце­вого самоврядування.